[SMCC] Nhung ai khong nen an nhieu dau phu

Nh?ng ai không nên an nhi?u d?u ph??

 
Là th?c ph?m quá ph? bi?n trong các b?a an hàng ngày c?a m?i gia dình nhung v?i 
m?t s? ngu?i và trong m?t s? tru?ng h?p c?n h?n ch? an d?u ph?. 

D?u ph? và các s?n ph?m t? d?u nành là nh?ng th?c ph?m có hàm lu?ng protein 
cao, không ch? ch?a tám axit amin thi?t y?u cho co th? con ngu?i, mà còn cung 
c?p ngu?n dinh du?ng khá phong phú.


D?u ph? cung ch?a ch?t béo, carbohydrate, các vitamin và khoáng ch?t. Y h?c 
Trung Qu?c cho r?ng, v?i nh?ng ai dang b? nhi?t, dau m?t d?, ti?u du?ng, hút 
thu?c hay u?ng ru?u bia nhi?u, an d?u ph? có nhi?u cái l?i. Nhung trong m?t s? 
tru?ng h?p cung có th? gây h?i cho co th?.
Vì d?u ph? ch?a r?t nhi?u protein, n?u an quá nhi?u và an trong th?i gian dài 
không ch? c?n tr? s? h?p th? các ch?t c?a co th?, gây khó trong vi?c "tiêu hóa" 
ch?t s?t mà còn gây ra b?nh tiêu ch?y, chu?ng b?ng.
V?i nh?ng ngu?i già, ngu?i th?n y?u, d?u ph? tuy d? an nhung n?u an quá nhi?u 
s? tang lu?ng protein th?c v?t lên cao, làm tang gánh n?ng cho th?n, v? lâu dài 
không có l?i cho s?c kh?e.
Tuong t?, nh?ng ai dang có tri?u ch?ng dau b?ng, càng không nên an d?u ph?. 
Nh?ng ngu?i có b?nh thi?u máu, thi?u s?t, b?nh gút, xo v?a d?ng m?ch ch? nên an 
d?u ph? ? m?c v?a ph?i, có ki?m soát.
Hàn Giang
(theo danviet)

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung ai khong nen an nhieu dau phu - Nguyen Hong Van