Nhung Phu Xe Nu O Sam Son

Nh?ng ngu?i d?p xích lô

Nh?ng phu xe n? ? S?m Son


Có l? chua noi nào có dông ph? n? ch?n ngh? phu xe v?t v? nhu x? bi?n S?m Son, 
Thanh Hóa. H? cung xông xáo, dãi n?ng d?m mua không kém gì nh?ng d?ng
nghi?p nam c?a mình. Hàng tram "bóng h?ng" dã ch?n cái ngh? "vòng quay bánh xe" 
d? nuôi "vòng xoáy cu?c d?i"...

>>Nh?ng gi?t m? hôi trong gió bi?n

X? bi?n S?m Son nh?ng ngày này tr?i tr? rét nên v?ng bóng khách du l?ch. M?i t? 
m? sáng, vài ch?c chi?c xích lô d?p dã âm th?m t?a ra các con du?ng quanh
các bãi t?m 1, 2, 3 d? ch? khách. L? m?t di?u, nh?ng bóng ngu?i gò lung trên 
xích lô d?u là ph? n?. "Bi?t là v?ng khách nhung may ra ki?m du?c cu?c nào
hay cu?c dó. ? nhà thì l?y gì mà mua rau, mua g?o co ch??" - bà Nguy?n Th? Tâm, 
dang d?ng chi?c xích lô ch? khách bên v? du?ng, nói v?i tôi nhu v?y.

Tr?i l?nh nhu c?t, ngu?i ph? n? dã ngoài 50 này ph?i m?c hai ba áo, choàng khan 
kín c? cho d? rét mà v?n run c?m c?p. "D?o m?t vòng tham quan ph? bi?n di
chú", th?y tôi có v? ái ng?i, bà Tâm cu?i xuê xoa: "An nh?m gì, d?p xe m?t tí 
là m? hôi d? ra ngay ?y mà, b?n tây n?ng c? t? tôi còn d?p kh?e, bé tí nhu
chú nh?m gì...". Gió bi?n th?i m?nh, chi?c xích lô lê t?ng bu?c, tôi c?m th?y 
hoi th? n?ng nh?c ph? ngay sau gáy, nhung khi tôi b?o: "Ch? cho em xu?ng
dây di..." thì ngu?i phu xe n? nh?t d?nh b?o: "Tôi dã nh?n ti?n c?a chú thì 
ph?i ch? thôi, b?n tôi ch?ng nh?n ti?n cho không c?a ai bao gi?...".

Bà Tâm không nh? chính xác có bao nhiêu ph? n? d?p xích lô trên bi?n S?m Son, 
nhung c? tính nh?ng ngu?i cùng l?a tu?i v?i bà, có thâm niên mu?i m?y nam
tr?i thì cung ph?i d?n c? tram. Bà Tâm qu? quy?t, trong c? nu?c, ch? duy nh?t ? 
S?m Son m?i có m?t "d?i quân" ph? n? ch?y xích lô dông d?o và "chuyên nghi?p"
nhu th? này. Lúc d?u, d?p xích lô là công vi?c

c?a m?t s? ph? n? có ch?ng làm ngh? di bi?n. Các bà nh?n ch? dân d?a phuong di 
ch? l?n khách du l?ch di d?o d? ki?m thêm thu nh?p. Sau này, th?y công vi?c
có th? muu sinh qua ngày du?c nên các ch? em r? nhau di làm r?i "l?n sân", "d?c 
chi?m" luôn công vi?c này c?a nam gi?i.

Ch?ng bà Tâm lúc tru?c cung di bi?n nhung sau do m?t s?c nên chuy?n sang làm 
ngh? t?m qu?t d?o ? lòng vòng th? xã. C? hai v? ch?ng bà d?u dã m?y d?i ? d?i
d?t ven bi?n này. Công vi?c ch?y xích lô d?n v?i bà m?t cách h?t s?c tình c?.

L?n dó, ch?ng ?m, ba d?a con thì còn nheo nhóc, ch?ng dào dâu ra ti?n mua g?o 
cho gia dình. Bà Tâm thuê l?i chi?c xích lô c?a m?t ch? ph? n? c?nh nhà dang
ngh? sinh. Lúc d?u, ch? n?i vi?c d?t du?c chi?c xích lô to bè t? nhà ra l? 
du?ng dã là m?t c?c hình v?i bà. Nhung d?n khi ng?i lên xe và d?p thì m?i th?t
s? gian nan.

Ngay l?n ch?y d?u tiên dã ch? m?t v? khách du l?ch và cô con gái nh?, c? hai 
n?ng ngót tram ký ng?i lên xe. D?p vài bu?c d?u, bà Tâm dã không gi? du?c thang
b?ng nên xe l?t úp làm c? khách l?n phu vang xu?ng v? du?ng. C?m thông v?i n?i 
c?c kh? c?a ngu?i ph? n? chân y?u tay m?m nên ngu?i khách ?y không trách
c? gì.

Bây gi? thì bà Tâm dã mua du?c cho riêng mình chi?c xích lô t? ti?n dành d?m 
ch? khách, bà dã thu?c n?m lòng m?i ngóc ngách, ngã du?ng ? cái th? xã này.
Ngh? d?p xích lô dã giúp bà cùng ch?ng nuôi ba d?a con trai khôn l?n, có công 
vi?c ?n d?nh, có gia dình riêng.

Dó là thành qu? c?a bao dêm mua gió, bao ngày n?ng g?t mà không ít l?n ngu?i 
dang b? c?m, th?i ti?t tr? tr?i, ph?i g?ng mình n?ng nh?c d?p xe ch? nh?ng
ngu?i khách quá t?i di trong dêm, bà dã ng?t x?u ngay trên xe, may nh? m?i 
ngu?i dua di c?p c?u k?p. M?i l?n nhu v?y nhi?u ngu?i l?i khuyên bà b? ngh?,
nhung "dã là cái nghi?p r?i chú ?, m?t công vi?c muu sinh luong thi?n, t?i sao 
mình ph?i b?", bà Tâm b?o v?y.

? khu du l?ch hòn Tr?ng Mái, tôi còn g?p n? phu xe Lê Th? Ngà, hon 30 tu?i 
nhung dã có thâm niên sáu nam d?p xích lô. M?c dù công vi?c d?p xe v?t v?, t?o
t?n khi?n ngu?i ph? n? x? bi?n này trông lam lu, già tru?c tu?i nhung v?n có 
nét khá xinh, m?n mà. Ch?ng di bi?n ph? các ch? tàu lu?i cá, Ngà ch?y xe nuôi
hai con nh?.

D?a con l?n nam nay m?i 7 tu?i còn c?u con nh? v?a tròn 3 tu?i. M?i sáng, cô 
cho con lên xích lô ch? d?n tru?ng và nhà tr? r?i g?i luôn con ? dây, r?o xe
dón khách có khi d?n t?n t?i m?t t?i mù m?i dón con.

Vào mùa du l?ch, m?t ngày d?p rã c? chân, cao nh?t cô cung ch? ki?m du?c 30.000 
- 40.000 d?ng vì l?c lu?ng d?p xích lô dã dông nay l?i còn thêm xe ôm, xe
ng?a. c?nh tranh quy?t li?t. Mùa rét thì may l?m m?i ki?m du?c muoi nghìn, 
thu?ng thì ch? ch?y "ch? gió và cát thôi anh ?".

Ngà l?y khan lau v?i nh?ng gi?t m? hôi nh? nh?i trên má, trông cô th?t duyên 
dáng nhu bao cô gái ? mi?n bi?n B?c Trung b? này, Ngà k?: "Ch?y xích lô th?i
gian d?u cung c?m th?y ngu?ng mà khách nam thì l?i càng ng?i hon khi s?c dài 
vai r?ng l?i d? ph? n? ch?. Nhung s? nh?t v?n là nh?ng anh say ru?u, lên xe
ng?i mà c? nghi linh tinh, n?m tay, b?o má và c? d? ngh? di khách n?a ch?, xót 
xa l?m, nhung không dám m?ng h? dâu, khách hàng là thu?ng d? mà anh".

ImageView

Nan n? mãi Hoa m?i m? khan che m?t cho tôi ch?p hình dang ch? khách, nhung ch? 
du?c phép ch?p phía sau lung thôi... - ?nh: V.B.
Vòng xe, vòng d?i.

Tôi d?n tham nhà c?a Ngà, ngôi nhà t?m b?, r?ng chua d?y 10m2 ? m?t con h?m nh? 
g?n du?ng Lê Hoàn. Nhi?u l?n ch?ng Ngà di bi?n v?, th?y v? mình nh?c nh?n
d?p t?ng cu?c xe n?ng nh?c ch? khách nuôi con, anh cung xót xa l?m: "Thôi em ? 
nhà di. D? em c?c kh? nhu v?y anh ch?u không du?c...".

Nhung Ngà v?n nh?t d?nh không ngh?, vì trong tâm tu?ng c?a cô ngu?i ch?ng m?i 
v?t v?, gian kh? nh?t khi tháng ngày ph?i lênh dênh duong d?u v?i nh?ng con
sóng c?. Có m?t d?o chính quy?n d?a phuong không cho phép ph? n? ch?y xích lô 
n?a, các cô ph?i âm th?m d?p "xích lô dù". Ngà nói chi?c xích lô dã là "n?i
com" g?n v?i cu?c s?ng c?a nhi?u ph? n? và gia dình h? vùng này m?t r?i.

D?ng m?t mình l? loi ngay g?n c?ng khu sinh thái S?m Son, có m?t n? phu xe mà 
lúc nào cung nón lá, kh?u trang che kín m?t. Cô tên Hoa, m?i 19 tu?i, Hoa
ng?i ng?n nói v?i tôi r?ng cô m?i ra d?p xe du?c ba tháng. M? m?t, d? l?i gia 
tài cho ba ch? em là m?t chi?c xích lô cu... Hoa là ch? l?n nên ph?i cáng
dáng ti?p t?c công vi?c c?a m? d? nuôi hai em dang h?c THCS.

Còn tr? l?i m?i ch?y xe nên Hoa không mu?n m?i ngu?i, nh?t là b?n bè, nh?n ra 
mình nên c? che kín m?t, l?m lui d?p xe ch? khách. Hoa nói v?i tôi em v?n
hi v?ng dành d?m du?c m?t s? ti?n d? thi và h?c ti?p lên d?i h?c.

Tôi h?i d?a ch? nhà Hoa d? xem có giúp gì du?c cho em, nhung Hoa l?c d?u b?o 
cung nhu bao nhiêu d?ng nghi?p dàn ch? khác ? cái ph? bi?n dang vào ngày rét
cam cam này, cô không thích s? tò mò hay c?n s? thuong h?i c?a ngu?i khác tru?c 
n?i nh?c nh?n c?a d?i phu xe...

VU BÌNH

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nhung Phu Xe Nu O Sam Son