Nhung Mien gai Dep - 5

Nh?ng mi?n gái d?p (k? 5):

Trong "lò" hoa h?u



Có l? chua có thành ph? nào ? VN l?i có nhi?u ngu?i do?t danh hi?u hoa h?u, á 
h?u, hoa khôi nhu H?i Phòng. Có nh?ng cu?c thi hoa h?u mà m? nhân d?t
c?ng chi?m d?n 8/13 ngu?i. H?i Phòng có h?n m?t "công ngh? m? nhân" hoàn h?o 
nh?t nu?c...


Ra du?ng g?p m? nhân

"Chân dài, m?t xuong xuong, an nói ào ào và th?t thà nhu d?m" - nh?ng chàng 
trai d?t c?ng ng?i u?ng bia hoi bên b? bi?n, nh?n xét khá ngây tho v? v? d?p
c?a ngu?i d?p H?i Phòng. Còn nhà tho Mai Van Ph?n, ngu?i sinh s?ng và dã vi?t 
r?t nhi?u thi ph?m v? ngu?i d?p d?t c?ng, lãng m?n hon: "Dó là nhan s?c c?a
bi?n, nhan s?c c?a tâm h?n r?ng rãi, phóng khoáng.". Ch?ng  bi?t nh?n xét nào 
là d?y d?, nhung có m?t s? th?t mà ai cung th?a nh?n ? thành ph? c?ng này:
c? bu?c ra du?ng là g?p ngu?i d?p.

G?n dây c? nu?c dã bi?t H?i Phòng có nhi?u hoa h?u, nhung không m?y ngu?i hi?u 
vì sao "long m?ch" vùng d?t này l?i sinh l?m gái d?p. Tôi g?p nhi?u ngu?i
k? r?ng m? nhân - danh tu?ng Lê Chân theo cu?c kh?i nghia Hai Bà Trung ngày 
xua, l?p ra làng An Biên, ti?n thân c?a H?i Phòng. Bà khai m? ngu?n long m?ch
tuoi t?t cho d?t c?ng ngày nay. M?t s? ý ki?n khác cho bi?t thêm th?i xua H?i 
Phòng là mi?n biên h?i hoang vu, kh?c nghi?t, thu?ng du?c ch?n làm noi luu
dày gia t?c các quan l?i ph?m l?i v?i vuong tri?u. Nhi?u ngu?i trong h? là m? 
nhân, tu?ng tài dã sinh sôi ra các th? h? ngu?i d?p v?i dòng máu m?nh m?,
phóng khoáng. V? sau, vùng này có làng An Lão du?c truy?n t?ng là làng cung 
ti?n m? nhân cho vua. Con ngu?i s?ng tru?c bi?n bao gi? cung m?nh kh?e, phóng
khoáng c? v? th? xác l?n tâm h?n.

V? H?i Phòng, tôi du?c m?y anh b?n "th? công" mách nu?c mu?n g?p ngu?i d?p thì 
nên d?n các lò dào t?o ngu?i m?u và... vu tru?ng!? Bu?i sáng, d?n Cung van
hóa Vi?t-Ti?p hoi s?m, dành ng?i nhâm nhi cà phê bên du?ng, nhìn ng?m các bóng 
h?ng ch?t d?n r?i ch?t di và phát hi?n: không ch? các cô gái tr? mà nhi?u
ph? n? d?ng tu?i dang trên du?ng d?n ch? làm vi?c cung có guong m?t thanh 
thoát, kh? ái.

Ch? Dinh H?ng Son, ngu?i dã hu?n luy?n và d?n d?t nhi?u cô gái H?i Phòng di thi 
hoa h?u, m?m cu?i thú v? v?i phát hi?n c?a tôi: "Ph? n? H?i Phòng bây gi?
ch? d?p t? nhiên không chua d?, mà còn ph?i bi?t cách làm d?p hon và d?p lâu.".

L?t cu?n s? tay s?n rách c?a ch? Son, tôi d?c th?y hàng ch?c tên tu?i ngu?i d?p 
d?t c?ng dã r?ng danh qua nhi?u cu?c thi hoa h?u, ngu?i m?u VN nhu Nguy?n
Kim Oanh, Vu Minh Thúy, Hoàng Nh?t Mai, Nguy?n Thu Hà, Nguy?n Bình Minh, Nguy?n 
Tuy?t Trang, Ph?m Mai Phuong, Nguy?n Th? Huy?n, Nguy?n H?ng Vân, Ph?m Phuong
B?c, Nguy?n Ng?c Anh. ?n tu?ng nh?t là chung k?t cu?c thi hoa h?u phía B?c nam 
2000 có 13 ngu?i d?p thì riêng H?i Phòng dã du?c ch?n d?n tám m? nhân!

T? nam 1993, Nguy?n Kim Oanh dã dang quang hoa khôi cu?c thi kh?e d?p - th?i 
trang. Cô gái d?t c?ng làm cho quê huong mình n?c lòng hon khi do?t luôn c?
gi?i ?ng x? hay nh?t. Còn Vu Minh Thúy s? mãi t? hào v?i th?i xuân s?c t?ng nam 
l?n bu?c lên b?c dang quang á h?u, siêu m?u, hoa khôi...

G?n dây, Ph?m Mai Phuong dù n?ng lòng chút chuy?n bu?n riêng v?n có nhan s?c 
x?ng dáng là m?t cô gái H?i Phòng du?c d?i vuong mi?n hoa h?u VN. Riêng Nguy?n
Th? Huy?n, c?u hoa h?u 2004, v?n gi? v?ng ni?m tin trong lòng ngu?i hâm m? v? 
nhan s?c và trí tu? s?c s?o c?a mình.



Nam nay, Nguy?n Ng?c Anh - tân hoa h?u H?i Phòng 20 tu?i - tuy không du?c nh?n 
vuong mi?n d?p nh?t c?a dêm chung k?t hoa h?u toàn qu?c 2006, nhung cô cung
hãnh di?n là m?t trong nam ngu?i d?p nh?t VN.

Trò chuy?n v?i tôi, cô sinh viên khoa ngo?i ng? D?i h?c H?i Phòng có dôi m?t 
den d?m và v?ng trán cao - nh?n xét s?c s?o v? v? d?p: "Em nghi ngu?i ta không
ch? m?n nhan s?c con gái H?i Phòng mà còn ? c? tâm h?n phóng khoáng, th?t thà. 
M?t tâm h?n d?p s? làm cho nhan s?c d?p và b?n v?ng hon".

Ng?c Anh không có u?c mo chuy?n ti?p sang ngh? ngu?i m?u hay làm doanh nhân, 
nhà thi?t k? th?i trang nhu nhi?u cô gái d?p khác mà ch? thích tr? thành giáo
viên. Nhà Ng?c Anh có hai ch? em thì cô em cung du?c m?i ngu?i nh?n xét nhan 
s?c không thua kém gì ch?.

"K? ngh?" ngu?i d?p


H?i Phòng t? lâu dã n?i danh là noi có nh?ng lò dào t?o các hoa h?u, ngu?i m?u 
thành công nh?t trên c? nu?c. Ti?p tôi trên sàn t?p Cung Van hóa Vi?t - Ti?p,
ch? Dinh H?ng Son l?ng l? m? cho xem ch?ng ?nh c?a các ngu?i d?p H?i Phòng qua 
nhi?u th? h?. H?u h?t h? ít nhi?u d?u dã d? m? hôi trong nh?ng gi? t?p luy?n
v?t v? ? l?p dào t?o t?i dây ho?c bên Trung tâm Van hóa thanh niên.

Theo ch? Son, d?c di?m hình th? c?a ngu?i d?p H?i Phòng là vóc dáng cao kh?e, 
guong m?t thanh, m?t to. Tuy nhiên, hi?m có ngu?i d?p nào t? nhiên dã "mu?i
phân v?n mu?i". Khuy?t di?m co th? c?a h? thu?ng b? n?ng ho?c nh? ? vùng dùi, 
mông, b?ng, lung, c?. Nh?ng l?p dào t?o ngu?i d?p, d?c bi?t là ph?n th? d?c
th?m m? chuyên sâu, s? giúp các cô gái kh?c ph?c khuy?t di?m này.

Ch? Son k? dã t?ng giúp ngu?i d?p H.T.T. - hoa khôi H?i Phòng - gi?m 5 kg nh? 
t?p luy?n và m?t th?c don an kiêng h?p lý. Riêng các ngu?i d?p d? thi ngu?i
m?u, hoa h?u sau khi dã t?p luy?n kh?c ph?c hình th?, s? ti?p t?c h?c các l?p 
t?o dáng di, th? d?ng, n? cu?i và các k? nang ?ng x?, giao ti?p trong cu?c
thi. Tuy nhiên, theo ch? Son: "Di?u quan tr?ng nh?t là ph?i bi?t nh?n ra nét 
d?p hình th? ti?m tàng và dánh giá dúng du?c co h?i thành công c?a các em".

Và di?u may m?n là H?i Phòng nam nào cung t? ch?c cu?c thi ngu?i d?p thành ph? 
d? các cô gái có di?u ki?n thi th? nhan s?c, trí tu? nhu là m?t bu?c chuy?n
ti?p cho các cu?c thi qu?c gia. Các l?p hu?n luy?n ngu?i m?u cung du?c t? ch?c 
thu?ng xuyên, nhung d?t di?n c?a h? ? thành ph? bi?n này l?i r?t ch?t h?p.
Nhi?u cô ph?i buon ch?i ra ngoài. Tuong lai h?ng l?n c?m b?y den t?i luôn r?i 
theo bu?c chân ngu?i d?p.

Bu?i t?i mùa thu ? thành ph? bi?n, tôi du?c m?i di chiêm ngu?ng nhan s?c m? 
nhân ? m?t th? gi?i khác. Dêm vu tru?ng d?p dìu ngu?i d?p. Cô gái  m?i ru?u
tôi có mái tóc nhu?m vàng xõa ru trên b? vai tr?ng m?n. Dôi chân thon dài ?n 
gi?u h? h?ng trong chi?c váy ng?n m?ng dính. Khác h?n v?i lúc quay cu?ng theo
nh?c rock, cô nh? nhàng tâm s? v?i tôi v? gi?c m?ng làm ngu?i m?u không thành. 
Guong m?t xinh d?p dã m? h?n v?t m?t m?i c?a nh?ng dêm quay cu?ng trên sàn
nh?y, nhung dôi m?t to tròn v?n ánh lên l?p lánh khi nói v? nh?ng gi?c mo trên 
sàn di?n...

QU?C VI?T


Nói d?n ngu?i d?p x? Hu?, ngu?i ta không th? không nh?c l?i bao m?i tình di?m 
l? c?a các b?c quân vuong xua, r?i sau này là các van ngh? si n?i ti?ng. Nh?ng
m?i tình si d?n n?i khi m? nhân khu?t bóng, ngu?i ? l?i ph?i th?n th?c: "D?p c? 
kính ra tìm l?y bóng. X?p tàn y l?i d? dành hoi".

Other related posts:

  • » Nhung Mien gai Dep - 5