Nhung Mien gai Dep

"Gi?i mã" ngu?i d?p Phong Th?


Cung nhu nh?ng ngu?i l?n d?u giáp m?t nh?ng cô gái Thái vùng Phong Th?, tôi 
luôn t? h?i: "Vì sao con gái noi này quá d?p?". Nhi?u cô chua m?t l?n bi?t
ph? xá, th? thành hay nh?ng cu?c thi nhan s?c, hoa h?u, nhung n?u h? xu?t hi?n 
ch?c h?n nhi?u ngu?i dã ph?i có cái nhìn khác v? tiêu chu?n hoa h?u...


Bên chén ru?u men tình

Dêm trung tu?n, trang tròn vàng r?c treo lo l?ng trên dãy Hoàng Liên Son. Nh?ng 
cô gái Phong Th? nghiêng m?t cu?i e l?, nâng ru?u m?i khách phuong xa. Tôi
m?i nh?p vài chén dã chu?nh choáng say, nhung không hi?u mình say men ru?u hay 
say nhan s?c m? nhân? D?ng l?a h?ng gi?a thung lung b?p bùng xua tan suong
khí l?nh d?i ngàn.

Nh?ng dôi chân múa xòe càng lúc càng d?o dai, d?n d?p hon. Ti?ng hát kh?p, hát 
then vút lên l?n trong ti?ng dàn tính t?u, ti?ng nâng chén ru?u lách cách
giao tình. Cô gái tr? ngu?i Thái n?m tay m?i tôi tham gia dêm múa.

Gi? dang là v? mùa, nh?ng nàng son n? hoi g?y nhung guong m?t ai cung l? nét 
tr? trung, xinh tuoi, nh?ng dôi chân mày den nhánh cong vút, ánh m?t sáng l?p
lánh trên guong m?t thanh thoát, m? ?o trong ánh trang dêm...

Dêm vui r?i cung tàn. Các cô gái d?ng bu?c múa ra v? trong ánh m?t luy?n luu 
c?a bao chàng trai. Tôi n?n ná tìm nh?ng ch?ng nhân cu?i cùng c?a "d? ch?"
các chúa d?t d? khám phá bí ?n ngu?n c?i nét d?p Phong Th?. Nhi?u ngu?i nói v?i 
tôi thung lung này l?m ngu?i d?p vì xua là kinh d?a c?a gia t?c nh?ng chúa
d?t.

Nhung cung có ngu?i b?o v? d?p con gái mi?n này là do giao hòa gi?a hai dòng 
máu Á - Âu khi m?t th?i gian dài quân Pháp lên dây d?n trú r?t nhi?u, xây d?ng
c? sân bay quân s?. S? di l?i gi?a m?t s? lính Pháp và các cô gái Thái dã t?o 
nên nét xinh d?p d?c bi?t.

M?t d?i nghiên c?u l?ch s?, van hóa ngh? thu?t dân t?c Thái ? Lai Châu, ông 
Nông Van Nhay cho r?ng chính di?u ki?n thiên nhiên và n?p s?ng ngu?i Thái là
ngu?n c?i t?o nên nhan s?c các cô gái Thái vùng này.

Phong Th? có d?a hình h?u h?t là thung lung du?c các dãy núi và r?ng già bao 
b?c, khí h?u quanh nam ôn hòa không quá nóng cung không quá rét. S?ng trong
thiên nhiên thu?n l?i dó, các cô gái Thái v?a lao d?ng c?n cù v?a say mê múa 
hát nên có vóc dáng kh?e m?nh, tâm h?n tr? trung.


M?t d?c di?m n?a là các cô không hay trang di?m ph?n son, còn an m?c thì dù 
trong l? h?i cung ch? thu?n khan piêu, áo tr?ng gi?n d? nên nét d?p t? nhiên
chan hòa v?i núi r?ng.

Nâng chén ru?u m?i khách r?i quay sang v?, ông Nhay cu?i khà khà: "Anh c? nhìn 
v? tôi thì bi?t. Nét d?p d?c trung c?a ph? n? Thái vùng này là ph?i d?m dà,
hoang dã nhung cung nh? nhàng...".

Bà Nhay cu?i, u?ng c?n chén ru?u d?y. Dã g?n sang tu?i 70 nhung m?t bà du sáng 
d? xe ch? lu?n kim, gi?ng bà v?n trong v?t và dôi chân còn leo dèo d?c m?i
ngày.

Bà Nhay cho bi?t: con gái Mu?ng So dù m?i d?y thì hay dã là m?, là bà, sinh con 
sinh cháu v?n gi? du?c nu?c da tr?ng tr?o, h?ng hào mà không c?n son ph?n.
U?c gì du?c an cá b?ng vùi tro. U?c gì du?c v? Mu?ng So tham nàng - bà Nhay 
cu?i nh?c l?i câu hát giao tình xua c?a ngu?i ch?ng già. Guong m?t bà dã h?n
d?u tu?i tác nhung v?n không phai tàn h?t nét xinh d?p m?t thu? xuân thì...

"Tiêu chu?n" m? nhân

Nh?ng ngày ? huy?n Phong Th?, tôi lang thang kh?p m?nh d?t d?y truy?n tích 
Mu?ng So d? g?p g? nh?ng ngu?i d?p s?ng l?ng l? noi núi r?ng. Xã ch? có 1.022
h? dân nhung hi?n có 13 d?i xòe v?i g?n 200 ngu?i. T?t nhiên không ph?i ai cung 
là tuy?t s?c giai nhân nhung t?t c? ph?i có nét xinh d?p, duyên dáng cu?n
hút ngu?i xem m?i du?c gia nh?p d?i xòe.

? b?n Hu?i Én, Lò Th? H?ng dang d? tay g?t lúa. Cô gái 22 tu?i này v?n búi tóc 
tròn sau gáy, d?u hi?u c?a cô gái Thái cho chàng trai bi?t mình v?n dang
ch? ngu?i d?n ru?c di (ngu?i dã có ch?ng búi tóc trên d?nh d?u).

11 tu?i, H?ng dã ch?p ch?ng bi?t xòe và nhanh chóng n?i ti?ng ? Mu?ng So không 
ch? b?ng nh?ng di?u múa  mà ? c? nhan s?c m?n mà. Thu?ng các cô ch? múa qu?n
quanh ? t?nh Lai Châu, thi tho?ng có h?i thi m?i du?c di xa.


H?ng không t? nh?n mình d?p, mà ch? hay k? v? các b?n múa xòe Lò Th? Hi?p, D?ng 
Th? Chinh, Lò Th? Yên, Lò Th? Thêm, D?ng Th? H?u . ? các b?n Vàng Bâu, Vàng
Pheo, Hu?i Én, Kh?ng Lào. M?i cô son n? này nhu m?t bông hoa r?ng khác nhau. 
Ngu?i d?p d?m th?m, m?n mà. Ngu?i r?c r?, kiêu sa. Theo H?ng,  Lò Th? Thêm
là ngu?i xinh d?p nh?t vùng. Thêm dã 19 tu?i nhung ch? m?i h?c du?c d?n l?p 6, 
ph?i ngh? ? nhà ph? cha và tham gia d?i xòe.

Bu?i chi?u, tôi tìm d?n nhà Thêm bên tri?n su?i N?m So ngay khi cô dang gùi c?i 
t? r?ng v?. Cái gùi n?ng hon 30kg làm triu b? vai thon th?, trán cô d?m
m? hôi nhung không làm gi?m di nét xinh d?p d?c bi?t.

M?i l?n môi h?ng cô cu?i, ánh m?t tròn to, den nhánh  cung l?p lánh cu?i theo 
làm guong m?t tr?ng tr?o, tinh khi?t r?ng r? h?n lên. V?a thoan tho?t x?p
c?i vào chái b?p, Thêm v?a nói: "Con gái Thái là v?y d?y anh à, làm vi?c nhi?u 
l?m".

12 tu?i, cô gái này dã bi?t làm vi?c nhà, d?ng áng, mà d?c bi?t r?t th?o d?t 
v?i, thêu thùa. Cô cung nhu các cô gái Thái khác m?i 7,8 tu?i dã t?p làm quen
v?i bông, s?i, xe to và 12, 13 tu?i dã t? thêu cho mình nh?ng chi?c khan piêu, 
áo qu?n l? h?i.

Trong dôi m?t các chàng trai, s? xinh d?p hoàn h?o c?a cô gái Thái bao g?m c? 
y?u t? này. Nhìn b? qu?n áo, chi?c khan m?c trên ngu?i du?c d?t, thêu tinh
x?o hay x?u xí, h? nh?n bi?t cô gái dó d?p hoàn thi?n t? th? xác d?n tâm h?n 
ho?c lu?i nhác, thô k?ch...

Chuy?n di xa nh?t c?a Thêm là d?n thành ph? Di?n Biên, cách Phong Th? g?n 
200km. Ng?i trên hiên nhà sàn, dõi m?t bu?n nhìn xa xam qua d?nh núi Khau Ph?
Nh?, cô tâm s? v?i tôi: "Em xem tivi th?y Hà N?i, TP.HCM d?p quá. Không bi?t 
d?i em có du?c d?n nh?ng noi dó?".

Quanh nam s?ng l?ng l? trong thung lung b?n b? là r?ng núi, nhi?u b?n bè c?a 
Thêm cung có tâm tr?ng dó. Tuy nhiên, nó không da di?t, c?n cào mà ch? ph?ng
ph?t nhu nh?ng gi?c mo, b?i th?t s? tâm h?n bình d? c?a các cô cung chua th? 
hình dung n?i v? nh?ng noi xa xôi dó...

Ngày cu?i cùng ? Phong Th?, Thêm m?i tôi ra mó nu?c N?m So. Cô k? ngày tru?c 
noi này dông vui l?m, nhung gi? v?ng d?n r?i. Nhi?u cô dã di l?y ch?ng. M?t
s? cô may m?n du?c h?c hành cung b? l?i váy múa, r?i thung lung di tìm vi?c ? 
phuong xa. Các d?i xòe n?i ti?ng c?a Mu?ng So không bi?t ngày mai có còn
d? ngu?i d? làm ng?n ngo nh?ng chàng trai d?n t? phuong xa.

QUÔ?C VIÊ?T


Di tìm gi?i dáp cho l?i truy?n t?ng "Chè Thái, gái Tuyên", d? r?i s?ng s?  v? 
vùng trung du v?ng bóng ngu?i d?p. M?t m? nhân n?i ti?ng thu? nào còn ? l?i
thì s?ng khép kín v?i câu tho: "M? nhân t? c? nhu danh tu?ng. B?t h?a nhân gian 
ki?n b?c d?u".

Other related posts:

  • » Nhung Mien gai Dep