Nhung Mien Gai dep - 3

Nh?ng mi?n gái d?p (K? 3)

"Chè Thái, gái Tuyên"


Tuyên Quang vang danh c? nu?c v?i câu truy?n t?ng "chè Thái, gái Tuyên". Nh?ng 
ngày khám phá nét d?p con gái Tuyên Quang, tôi v?n chua t? tr? l?i du?c
vì sao ngu?i ta g?i nhu v?y.


Vì sao "gái Tuyên"?

Chi?c xe khách r?u rã lu?n cua cùi ch? liên t?c trên con dèo Hoàng Liên Son hun 
hút v?c th?m. Cô b?n du?ng ng?i gh? c?nh tôi c? l?ng l? dõi m?t lo âu qua
ô c?a kính. Tình c? nghe tôi h?i chuy?n v? Tuyên Quang v?i lo xe, cô bu?t 
mi?ng: "Anh v? quê huong em à?". Lúc này tôi m?i có d?p chú ý k? cô gái. Có l?
cô m?i ngoài 20 tu?i, guong m?t trái xoan tai tái vì say xe, nhung nét thanh tú 
v?n hi?n rõ trong dôi m?t to tròn trong veo và mui cao nhu ngh?ch ng?m
v?i chi?c rang kh?nh gi?a làn môi m?ng d?. Cô k? mình là giáo viên Tuyên Quang 
lên d?y h?c ? Lai Châu, ngh? phép di tham b?n du?i Sa Pa. Chuy?n trò m?i
du?c vài câu thì xe dã d?n th? tr?n mù suong. Cô gái cu?i chào r?i khu?t bóng 
sau r?ng thông. Tôi luy?n ti?c chép mi?ng: "Ti?c th?t, chua k?p h?i tên cô
?y!".

? th? xã Tuyên Quang, nhà nhi?p ?nh già H? Thang nghe tôi nh?c chuy?n này cu?i 
khà khà, ngâm nga: "Ngu?i d?p ch?p m?t v? cõi m?ng. Tram nam ngo ng?n khách
tình si". Ngu?i ngh? si già t? nh?n mình may m?n du?c chiêm ngu?ng nhan s?c 
nhi?u th? h? ngu?i d?p Tuyên Quang. Ngoài nh?ng ngu?i tên tu?i, ông bi?t c?
nh?ng m? nhân mai danh ?n tích ? r?ng sâu, núi cao. Th?i tr? c?a ông, m?t c?a 
hàng B?o Khuê bán dao r?a, cu?c x?ng, có ti?ng là "máy c?t" vì giá c? d?t
d? nhung v?n dông khách hàng mà d?c bi?t là trai tr?. H? tìm d?n d? nhìn ng?m 
m?y ch? em bán hàng. Trong dó xinh nh?t là cô út dã làm mê m?t c? trái tim
lãng t? H? Thang. V? sau c?a hàng dóng c?a, gia dình B?o Khuê ly tán, không ai 
bi?t các m? nhân dã trao thân g?i ph?n noi dâu.


Nh?ng ngày lang thang dôi b? sông Lô, tôi b?i tung c? kho s? li?u, r?i h?u 
chuy?n các h?c gi? hòng tìm gi?i dáp vì sao "chè Thái, gái Tuyên". Nhi?u ngu?i
d?ng ý ki?n noi này xua là thành trì c?a vua tôi nhà M?c nên cung l?m m? nhân 
t? h?i làm thê thi?p. Vuong tri?u s?p d?, h?u nhân h? dã d?n sinh sôi bao
th? h? ngu?i d?p. Thêm n?a, dây là vùng d?t trung du - mi?n núi có sông Lô, h? 
Na Hang, núi B?ch Mã, Cham Chu... h?i d? linh khí hi?n hòa l?n hoang dã
d? d?i c?a tr?i và d?t d? con ngu?i s?ng kh?e m?nh, yêu d?i.

Nhà van Nguy?n Van M?ch - nguyên giám d?c S? Van hóa thông tin, nguyên t?ng 
biên t?p báo Tuyên Quang - cung d?ng tình hai ý ki?n trên. Nhung theo nhà van,
có m?t nguyên nhân khác l?n hon thu?c v? y?u t? nhân ch?ng. Ngoài ngu?i Kinh, 
d?a phuong này còn 21 dân t?c dông ngu?i khác nhu Tày, Dao, Cao Lan, Mông,
Thái..., k? c? nhóm ngu?i Th?y bí ?n và ít ngu?i nh?t Vi?t Nam. D?c di?m sinh 
s?ng c?a các dân t?c ? Tuyên Quang là ít co c?m mà thu?ng phân tán, dan xen
nhau. S? giao thoa l?i s?ng, van hóa và hôn nhân da t?c dã sinh ra nhi?u ngu?i 
d?p cho x? Tuyên Quang. M?t chi ti?t d?c bi?t khác mà nhà van Nguy?n Van
M?ch tâm d?c cho r?ng x? Tuyên th?i kháng chi?n ch?ng Pháp v?n là vùng so tán 
c?a r?t nhi?u cán b?, trí th?c, ki?u n? Hà N?i. Nhi?u ngu?i trong h? v? sau
? l?i l?p gia dình v?i ngu?i b?n d?a. Vì th?, x? Tuyên không ch? có ngu?i d?p 
v? nhan s?c mà còn v? trí th?c.

Ngay hoa h?u, á h?u Vi Th? Lan, Tri?u Nguy?n Thu Trang và nhi?u ngu?i d?p d? 
thi "Ngu?i d?p thành Tuyên" 2006 cung xu?t thân t? nh?ng gia dình du?c pha
tr?n nh?ng dòng máu khác nhau nhu Kinh, Tày, Cao Lan...


Tâm s? m? nhân

H?n hò mãi, tôi m?i h?n du?c Duong Thanh Ch?n, c?u ngu?i m?u châu Á - Thái Bình 
Duong d?u tiên c?a VN g?c Tuyên Quang. Ngu?i d?p ngày nào t?ng r?i gót h?ng
kiêu sa trên kh?p sàn di?n qu?c t?, gi? s?ng khép kín v?i ph? núi qu?nh hiu. 
Sáng mùa thu se l?nh trong quán cà phê Mái Ngói khu?t sau thành c? nhà M?c
rêu phong, Ch?n ng?i l?ng l? bên tách trà nóng. Nàng ch? m?c b? váy s?m màu 
gi?n d? v?i chi?c áo khoác m?ng. ? tu?i 39, nhan s?c nàng không còn r?c r?
nhu thu? xuân thì nhung v?n làm say d?m bao chàng trai.

"M? nhân t? c? nhu danh tu?ng. B?t h?a nhân gian ki?n b?c d?u". Câu tho m? d?u 
bu?i trò chuy?n. Ch?n m?m cu?i: "Mình không dám nh?n là m? nhân, nhung hình
nhu tâm tr?ng cung gi?ng th? th?t". Ngu?i d?p m?t thu? m? d?u th?i r?ng danh 
nhan s?c VN trên sàn di?n qu?c t? có tu?i tho co c?c trong gia dình dông anh
em. Lên 10 tu?i, Ch?n m?i du?c di h?c. Nam 1993, lúc còn dang h?c môn bóng 
chuy?n ? Tru?ng DH Th? d?c th? thao Hà N?i, cô dang ký d? thi "kh?e, d?p, th?i
trang" cung vì b?n bè khích l?: "Ai cung nói chè B?c Thái, gái Tuyên Quang, sao 
Ch?n không th??". Lên sàn thi, Ch?n lóng ngóng, thô m?c dúng b?n ch?t cô
gái nhà quê vì không du?c ai hu?ng d?n, nhung sau b?t ng? l?i du?c ch?n là m?t 
trong ba ngu?i d?p VN sang M? thi ngu?i m?u châu Á - Thái Bình Duong.

Duong Thanh Ch?n cho bi?t có r?t nhi?u ngu?i d?p Tuyên Quang khác nhu Mai Huê, 
Minh Phuong, Thu Hà, Tùng Lâm, Thu Hi?n, Tô Huong Lan... dã làm r?ng danh
x? núi heo hút b?ng nhan s?c và tài nang c?a mình. Ngu?i t?ng là hoa h?u, á 
h?u, ngu?i dang làm phát thanh viên, nhà báo, doanh nhân. H?u h?t d?u có di?m
chung là dã ít nhi?u n?i danh, và vì lý do cu?c s?ng, công vi?c, gia dình, 
không m?y ai tr? l?i quê huong. Nam 1997, Ch?n giã t? sàn di?n s?m d? l?p gia
dình, r?i l?ng l? tr? v? x? Tuyên m? m?y quán xá nho nh?. T?nh l? nh? xíu, 
khách v?ng hiu, nhung cô v?n vui vì du?c s?ng bình d? trên d?t quê.

Trong m?t Duong Thanh Ch?n, m? nhân Tuyên Quang có nhi?u thi?t thòi so v?i 
ngu?i d?p ? mi?n xuôi, ít có di?u ki?n thi th?. "Cung ch?ng ch?c nam r?i, Tuyên
Quang m?i thi hoa h?u. M?t th?i gian không dài v?i d?i ngu?i, nhung cung d? d? 
trôi qua m?y th?i xuân s?c". Ngay tân hoa h?u Vi Th? Lan cung không bi?t
có cu?c thi hoa h?u, may b? cô bi?t, g?i di?n cho con gái dang h?c ? Hà N?i v? 
tham d?. Các cô c? lóng ngóng trên sàn di?n, còn trang ph?c s? d?ng c? qu?n
áo di h?c. Ch?n ph?i l?y kinh nghi?m truy?n l?i bu?c di, dáng d?ng và làm "b?u 
sô" cho các cô v? Hà N?i ?ng thí.

Ch?n khuyên tôi d?ng c? công tìm ki?m m? nhân gi?a Tuyên Quang này, nh?ng hoa 
h?u, á h?u, hoa khôi v?a do?t gi?i dã nhanh chóng r?i quê huong d?n Hà N?i,
TP.HCM c? r?i. H? ph?i di d? kh?ng d?nh mình, tìm ki?m co h?i cho tuong lai. 
Anh b?n x? Tuyên ng?i bên tôi nu?t ng?m cà phê d?ng, gi?u ti?ng th? dài. Trong
m?t anh ta, hình nhu có bóng nh?ng cánh hoa dang bay di.

QU?C VI?T

Ít ai ng? r?ng du?i chân núi Yên T? h?o lánh l?i có m?t làng dân t?c thi?u s? 
mà thi?u n? v?i làn da tr?ng xinh, chân dài nhu nh?ng nàng hoa h?u. Tuong
truy?n r?ng dó là h?u du? c?a nh?ng cung t?n m? n? d?i Tr?n dã d?nh cu noi này 
t? hon 700 nam tru?c. Th?c hu ra sao? Tôi c?t bu?c vào núi r?ng Yên T?.

Other related posts:

  • » Nhung Mien Gai dep - 3