Nhung Mien Gai dep - 1

Nh?ng mi?n gái d?p

Dó là nh?ng làng son n? v?i nh?ng vu di?u mê h?n, là vùng d?t bên con sông hi?n 
hòa dã có hàng tram nam cung ti?n m? n? cho vua chúa, là th? ph? c?a
nh?ng "lò" dào t?o hoa h?u VN, là d?a danh nghe qua dã th?y ph?i lòng v?i nhan 
s?c...
Bí m?t v? nh?ng mi?n gái d?p là do con ngu?i hay t?o hóa?

Nh?ng mi?n gái d?p - K? 1: Vu di?u son cu?c


Không ch? nh?ng chúa d?t vùng son cu?c mà quan ta, quan Tây mi?n xuôi cung luôn 
khao khát du?c m?t l?n di?n ki?n nét d?p d?n mê h?n c?a nh?ng cô gái Thái
v?i di?u xòe Thái quay cu?ng trên d?nh Hoàng Liên Son. Dó là nh?ng tuy?t s?c 
giai nhân v?i vu di?u làm nghiêng ng? núi r?ng Tây B?c xua nay.

Huy?n tho?i xòe Thái

Vu?t g?n 800km du?ng núi tràn ng?p hoa ban v?i nh?ng con dèo cao kinh hoàng c?a 
Hoàng Liên Son, tôi tìm v? thung lung huy?n tho?i noi khai sinh ra di?u
xòe Thái l?ng danh. Ngu?i d?p xua ph?n nhi?u dã g?i d?u v? núi cùng v?i t? 
tiên, ngu?i hi?m hoi còn s?ng cung dang hút bóng r?ng sâu.

Mi?n gái d?p là tên m?t t?p bút c?a nhà van Hoàng Ph? Ng?c Tu?ng vi?t vào tháng 
10-1999 sau m?t chuy?n ngao du t?i Tuyên Quang - vùng d?t du?c xem có nhi?u
gái d?p. Noi dó có con sông Lô êm d?m ch?y qua, mà ông vi?t là "? dâu có sông 
nu?c d?p thì ? d?y t?t có nhi?u m? nhân".

Mi?n gái d?p sau dó du?c Hoàng Ph? Ng?c Tu?ng ch?n in trong t?p t?p bút Mi?n 
gái d?p do Nhà xu?t b?n Thu?n Hóa in nam 2001.
H?i tham mãi tôi m?i tìm du?c hai vu n? du?c cho là cu?i cùng c?a chúa d?t Dèo 
Van On còn dang s?ng ? xã Mu?ng So, huy?n Phong Th?, t?nh Lai Châu. Chúa
d?t ngu?i Thái nam xua g?i h? là xào m?, t?c nh?ng cô gái múa. Xào m? Vàng Th? 
H?i, ngu?i gia nh?p d?i xòe khi m?i 12 tu?i, nay dã d?n tu?i 76.

Còn xào m? Tào Th? Phè dã g?n 80. Dòng th?i gian, cu?c s?ng lam lu, sinh n? 
nhi?u và b?nh t?t dã làm tàn phai nhan s?c h?, nhung tôi v?n còn th?y ph?ng
ph?t nét duyên dáng, s?c s?o ngày nào qua t?ng ánh m?t, ngón tay lu?t phím dàn 
tính t?u.

Trong ký ?c c?a xào m? H?i, Phè, nh?ng nàng Én, nàng Núi, nàng H?m, nàng Kheo 
ngày xua n?i ti?ng xinh d?p nh?t vùng núi r?ng Lai Châu. M?c dù dã v? v?i
chúa d?t nhung di d?n dâu cung có hàng doàn trai b?n bám theo. Nh?ng dêm trang 
tròn, h? ra dòng su?i N?m So t?m, chúa d?t ph?i cho c? lính theo canh gác
t? xa không d? nh?ng ánh m?t c?a lu trai làng li?u m?ng d?n rình tr?m nh?ng t?m 
thân ng?c ngà.

Các m? n? múa xòe c?a chúa d?t Dèo Van On ngày ?y vang danh d?n t?n Lào Cai, Hà 
N?i, Trung Qu?c. Nh?ng quan ta l?n quan Tây, quan Tàu dã tìm m?i cách mua
chu?c chúa d?t d? du?c m?t l?n dua nh?ng tuy?t s?c giai nhân mi?n son cu?c v? 
xuôi d? chiêm ngu?ng.

Dó là nh?ng chuy?n di dài ngày trên lung ng?a xuyên qua dãy Hoàng Liên Son hùng 
vi, mà tru?c khi r?i kh?i thung lung Mu?ng So h? ph?i du?c làm l? cúng t?
tr?i d?t d? mong có ngày tr? v? an toàn. Xào m? Phè d?n nay v?n chua quên du?c 
chuy?n di múa cho quan Tây xem ? Lào Cai nam mình v?a tròn 16 tu?i.

Doàn di g?m 21 ngu?i, có 12 xào m?, còn l?i là gia nhân ph?c v? và lính du?c 
chúa d?t c? theo b?o v?. Các m? n? cung ph?i ng?i l?t l?o trên yên ng?a nhu
lính tráng, vì hon 150km du?ng t? Phong Th? d?n Lào Cai thu? ?y ch? là con 
du?ng mòn v?a l?t d?u chân ng?a xuyên núi r?ng hi?m tr?.

Xào m? Vàng Th? H?i c?i b?p l?a h?ng cháy r?c, k? r?ng ngày xua m? n? múa xòe 
còn có nhi?u ngu?i d?p hon hai bà nhi?u. Chúa d?t có d?n ba d?i xòe tr? em
và thi?u n? du?c tuy?n ch?n t? nh?ng ngu?i d?p nh?t vùng.

Các cô gái du?c ch?n ph?i có làn da th?t tr?ng, mái tóc den nhánh, dôi chân cao 
th?ng, eo th?t, ng?c n? và nh?t là guong m?t ph?i d?m dà, xinh tuoi nhu
dóa hoa r?ng m?i n?. Riêng các bé gái ? l?a tu?i 12-14 cung du?c tuy?n ch?n nhu 
ngu?i ta tuy?n hoa h?u bây gi?. D?u tiên là gia dình th?y con em mình d?p,
có khi?u nh?y múa s? t? ti?n c? cho b?n, b?n ti?n c? lên chúa d?t d? có quy?t 
d?nh cu?i cùng.

Khi du?c gia nh?p d?i xòe, các em s? du?c d?y thêm không ch? v? múa, hát, mà 
còn là cung cách nói chuy?n, m?i ru?u, ti?p khách.
Rong ru?i su?t ba ngày du?ng, doàn ngu?i m?i v? d?n Lào Cai. Ngay t?i d?u tiên 
h? dã ph?i múa hát, m?i ru?u các quan ch?c d?a phuong và lính Pháp d?n n?a
dêm. Trong con say San Lùng t?u, m?t quan Pháp cu?ng si m? n?, dòi b?t nàng Én 
xinh d?p nh?t d?i xòe làm v? qua dêm, nhung cô may m?n thoát du?c nh? nói
mình dã an chung bát (nghia là dã tr? thành v?) v?i chúa d?t Dèo Van On.

Sau ba dêm múa hát rã r?i ? Lào Cai, doàn ngu?i ng?a l?i rong ru?i v? Hà N?i. 
Các quan Hà thành say mê d?n m?c nh?n tin v?i chúa d?t cho nh?ng ngu?i d?p
? l?i v?i Hà thành lâu hon, và trong chuy?n di ?y có ngu?i dã không bao gi? tr? 
l?i Hoàng Liên Son...

Cung di?n giai nhân

Chuy?n v? m? n? ? thung lung Phong Th? luôn g?n li?n v?i nhi?u bí ?n. Hôm lên 
th? tr?n Pa So tìm ông Nông Van Nhay, nguyên phó Phòng Van hóa huy?n Phong
Th?, h?i viên H?i Van h?c ngh? thu?t t?nh Lai Châu, m?t ngu?i chuyên nghiên c?u 
v? van hóa và l?ch s? Thái, ông Nhay k?: chúa d?t Dèo Van On dam mê các
m? n? mi?n son cu?c d?n d? dã xây d?ng h?n m?t cung di?n 12 gian toàn b?ng g? 
quí d?a lung vào dãy núi Khau Ph? Nh?, nhìn ra dòng N?m So. Chúa d?t ch?
dành m?t gian gi?a d? th? cúng, 11 gian còn l?i cho riêng 11 bà v?. Riêng chúa 
d?t không c?n gian nào vì m?i dêm s? vào ? v?i m?t nàng.

Tuong truy?n chúa d?t tìm ngu?i d?p r?t d?c dáo b?ng cách dóng gi? làm chàng 
chan trâu hay ông lão nghèo khó lang thang qua các mó nu?c, noi gái b?n hay
t? t?p t?m gi?t, hát hò. Ch?n du?c m? nhân ung ý, chúa d?t không cu?ng ép mà 
m?i v? các d?i xòe ho?c ng? l?i hát giao tình, se duyên. Và 11 bà v? c?a chúa
d?t On dù d?n tòa cung di?n 12 gian b?ng các con du?ng khác nhau nhung d?u là 
nh?ng ngu?i d?p n?c ti?ng núi r?ng Tây B?c.

ImageView

Thi?u n? Thái e l? u?ng ru?u c?n cùng khách phuong xa - ?nh: D?NG D?I
Hôm tôi v? Mu?ng So, cung di?n xua dã m?t d?u, nhung hình bóng nh?ng m? n? ch? 
nhân c?a tòa cung di?n ngày nào v?n còn in d?m trong ký ?c nh?ng ngu?i già.
H? k? trong 11 ngu?i v?, bà Mào Th? Núi là v? th? nam xinh d?p nh?t c?a chúa 
d?t.

Bà Núi sinh ? Mu?ng So, vùng d?t dã du?c ngu?i Thái hát truy?n: "Gái Mu?ng So 
c? cao ba ng?n, không trang di?m cung d?p nhu ai". Ngu?i ta k? chúa d?t mê
nàng Núi không ch? vì "chân nàng múa xòe d?o dai nhu con ho?ng, con th?. Gi?ng 
nàng hát then vút cao t? l?ng ng?c cang d?y t?a ti?ng chim r?ng", mà b?i
nhan s?c c?a nàng không c?n m?t th? trang di?m nào cung r?ng r? nhu cánh hoa 
r?ng d?p nh?t mi?n cao này.

Nh?ng dêm Mu?ng So m? h?i xòe, trai tráng cách xa m?y dãy núi, m?y cánh r?ng 
chim bay m?i cánh cung l?t l?o lung ng?a tìm d?n d? m?t l?n chiêm ngu?ng nàng
Núi...

QU?C VI?T

____________________

Nhi?u cô chua m?t l?n bi?t ph? xá, th? thành hay nh?ng cu?c thi nhan s?c, hoa 
h?u, nhung n?u h? xu?t hi?n ch?c h?n nhi?u ngu?i ph?i có cái nhìn khác v?
tiêu chu?n hoa h?u. Vì sao con gái noi này quá d?p?

Other related posts:

  • » Nhung Mien Gai dep - 1