Nhung Dieu Ly Thu Ve Doi Mat

Nh?ng di?u lý thú v? dôi m?t


Dã bao gi? b?n th? v?a h?t xì hoi v?a c? m? to m?t chua? Ch?c ch?n m?t di?u là 
b?n không th? làm du?c di?u dó. Có th? xem s? khép l?i c?a mí m?t là m?t
co ch? t? v?.

Dôi m?t chính là phuong ti?n giúp b?n quan sát và phán doán th? gi?i xung 
quanh. Nh? có dôi m?t mà cu?c s?ng c?a chúng ta d?y màu s?c. Nhung dôi m?t còn
?n ch?a nh?ng di?u k? thú mà b?n chua có d?p khám phá.

M?t luôn gi? nguyên kích thu?c?

Câu tr? l?i là không. S? th?t là có m?t thay d?i nh? trong kích thu?c c?a dôi 
m?t k? t? lúc b?n chào d?i d?n khi t? giã cu?c s?ng. Khi v?a chào d?i, m?t
có du?ng kính kho?ng 18 mm. Trong vòng m?t nam sau dó, kích thu?c này tang lên 
d?n 19,5 mm.

M?t ngu?i tru?ng thành có du?ng kính m?t vào kho?ng 24-25 mm và nhãn c?u b?ng 
2/3 kích thu?c m?t qu? bóng bàn. Nhu v?y, trong su?t cu?c d?i chúng ta, dôi
m?t ch? l?n thêm du?c kho?ng 28% so v?i kích c? ban d?u.

Nh?n bi?t bao nhiêu màu?

Chúng ta nh?n bi?t ánh sáng thông qua màu c?a chúng. Tuy nhiên, con ngu?i ch? 
có th? nh?n bi?t ánh sáng có bu?c sóng trong kho?ng gi?i h?n 380Nm - 740Nm.
Dây là d?i nhìn th?y c?a ánh sáng (quang ph?). Chính t? d?i quang ph? này, 
Issac Newton dã chia ánh sáng làm b?y lo?i là d?, da cam, vàng, xanh da tr?i,
xanh d?m, chàm và tím.

Nam 1790, nhà nghiên c?u Thomas Young cho r?ng chúng ta ch? nhìn th?y du?c ba 
màu là d?, xanh d?m và vàng. Các màu khác ch? là s? pha tr?n c?a ba màu co
b?n dó. Nam 1878, ông Ewald Hering dã dua ra m?t lý thuy?t v? b?n gam màu co 
b?n là d?, xanh da tr?i, vàng và xanh d?m. Theo dó, khi b?n màu co b?n trên
pha tr?n v?i màu tr?ng ho?c den s? t?o ra các lo?i màu s?c khác nhau mà con 
ngu?i có th? nh?n bi?t.

Tuy nhiên, cho d?n nay v?n chua th?t s? có m?t con s? chính xác v? lu?ng màu mà 
con ngu?i có th? nh?n bi?t. Nghiên c?u g?n dây nh?t cho th?y con ngu?i có
th? nh?n ra nh?ng khác bi?t r?t nh? gi?a các màu.

Các nhà nghiên c?u cho r?ng con ngu?i có th? phân bi?t t?i thi?u 10 tri?u màu 
khác nhau. Tuy nhiên, con s? trên chua hoàn toàn chính xác b?i trong m?i n?n
van hóa khác nhau thì cách phân bi?t màu s?c cung tuong d?i khác nhau.

Lông mi có th? m?c tr? l?i không?

Câu tr? l?i là có. N?u deo kính sát tròng, chúng ta s? c?m nh?n rõ hon s? thay 
d?i này. Th?i gian d? lông mi h?i sinh là 4-8 tu?n. Lông mi cùng v?i mí m?t
có tác d?ng b?o v? dôi m?t kh?i b?i b?n cung nhu ngan ch?n các thành ph?n l? 
xâm nh?p m?t.

M?t là giác quan phát tri?n nh?t?

Dúng. Các giác quan c?a chúng ta bao g?m thính giác (tai), kh?u giác (mui), xúc 
giác (da), v? giác (lu?i) và th? giác (m?t). Chúng liên quan ch?t ch? v?i
nhau và ti?p nh?n, x? lý thông tin cùng lúc. Tuy nhiên, theo nh?ng nghiên c?u 
m?i nh?t, th? giác là giác quan uu vi?t và phát tri?n nh?t c?a con ngu?i.

Màu m?t c?a m?t ngu?i có th? khác nhau?

Màu m?t c?a chúng ta du?c quy?t d?nh b?i s? lu?ng melanin - m?t lo?i s?c t? màu 
nâu den có trong m?ng m?t. N?u thi?u melanin, m?t s? có màu xanh, còn d?i
dào melanin thì m?t có màu nâu.

Nh?ng ngu?i có tóc và da màu s?m thu?ng là nh?ng ngu?i có hàm lu?ng melanin 
cao, do v?y m?t h? thu?ng có màu nâu. Trong khi dó, nh?ng ngu?i có tóc và da
màu sáng có hàm lu?ng melanin th?p và do v?y m?t thu?ng có màu nh?t hon. Di?u 
này cung gi?i thích nguyên nhân ph?n l?n m?t c?a tr? so sinh sáng màu hon
so v?i ngu?i l?n, do hàm lu?ng melanin còn th?p.

R?t hi?m ngu?i có hai màu m?t, nhung d?i v?i d?ng v?t thì di?u này là khá ph? 
bi?n, nhu ? ng?a, mèo và chó. Di?u này có nguyên nhân t? s? bi?n d?i gene
ki?m soát màu s?c. M?t hai màu ? ngu?i có th? là m?t s? k? th?a sinh h?c tiêu 
bi?u ho?c do nh?ng t?n thuong trong s?c t? c?a m?t vì s? d?ng thu?c.

V?a m? m?t v?a h?t xì hoi?

Dã bao gi? b?n th? v?a h?t xì hoi v?a c? m? to m?t chua? Ch?c ch?n m?t di?u là 
b?n không th? làm du?c di?u dó. H?t xì hoi là m?t ph?n ?ng ng?u nhiên c?a
co th? khi mui chúng ta b? kích thích. H?t xì hoi t?o ra m?t xung l?c tác d?ng 
lên toàn b? co th?, bao g?m vùng b?ng, ng?c, c? và m?t. Xung l?c dó tác
d?ng lên các co ? m?t, làm cho mí m?t t? d?ng khép l?i. Ph?n ?ng này là hoàn 
toàn t? d?ng và ta không th? làm ngu?c l?i du?c.

H?t xì hoi gây ra m?t áp l?c l?n lên d?u và co quan hô h?p. Do v?y, có th? xem 
s? khép l?i c?a mí m?t là m?t co ch? t? v?.

(Theo S?c Kh?e & D?i S?ng)

Other related posts:

  • » Nhung Dieu Ly Thu Ve Doi Mat