Nhung Co Gai Lam Moi Nhac Dan Toc

Nh?ng cô gái "làm m?i" nh?c dân t?c


Trua mùng 2 T?t Bính Tu?t 2006, có 6 "m?t tr?i d?" xu?t hi?n trên VTV3 trong 
m?t chuong trình ca nh?c dân t?c có tên Ng?u h?ng. Không ít ngu?i xem th?t
lên thú v?: "Ca nh?c dân t?c d?y u ?".

H? g?m 6 cô gái xinh d?p và tài nang. H? khi?n ngu?i xem ng? ngàng vì phong 
cách bi?u di?n c?a h? "l?" quá: t? tru?c d?n nay nh?ng thi?u n? khi trình t?u
nh?c c? dân t?c thu?ng khép nép trong tà áo dài ng?i x?p chân v? m?t bên trên 
chi?u hoa ho?c e ?p, d?u dàng trên nh?ng chi?c dôn s? ch? ch?ng ai an m?c
r?t "m?t", v?a hát, v?a dàn, k? tung, ngu?i h?ng m?t cách h?t s?c ph?n khích. 
Choi dàn dã l? mà hát dân ca cung l?: có c? acapella r?i c? nói rap làm cho
ngu?i nghe th?y nh?ng Tr?ng com, Lý ng?a ô, Se ch? lu?n kim... v?a r?t quen 
thu?c l?i v?a l? l?m.

Ý tu?ng thành l?p m?t nhóm toàn n? chuyên bi?u di?n nh?c c? dân t?c dã d?n v?i 
H? Nga và Minh Hà trong nh?ng d?p hai cô theo doàn di bi?u di?n ? Nh?t (H?
Nga là ngh? si chuyên bi?u di?n dàn tam th?p l?c và dàn t'rung, còn Minh Hà là 
ái n? c?a ngh? si th?i sáo Dinh Thìn - cô cung s? tru?ng v? sáo trúc và
dàn tam th?p l?c). ? Nh?t, h? t?ng th?y nhóm nh?c 12 Girls Band c?a Trung Qu?c 
d?t du?c nh?ng thành công vang d?i. V?i phong cách bi?u di?n tr? trung,
sôi d?ng và kh? nang k?t h?p nh?c c? dân t?c v?i dàn nh?c nh? Tây phuong nên 12 
Girls Band r?t h?p d?n gi?i tr? và c? nh?ng ngu?i l?n tu?i ? Nh?t. H? Nga
và Minh Hà cùng tran tr?: nh?c c? dân t?c c?a Trung Qu?c và c?a Vi?t Nam có 
nh?ng di?m tuong d?ng v? m?t ch?ng lo?i (mình còn có nh?ng nh?c c? d?c dáo
hon!), h? làm du?c thì mình cung có th? làm du?c. V?n d? còn l?i là tuy?n "nhân 
s?" d? cùng "k? vai, chen cánh": ph?i là n?, d?ng trang l?a và có kh? nang
chuyên môn cao v? nh?c c? dân t?c.

Và nhu m?t "duyên k? ng?" (thành viên Thu Th?y ví von) - gi?a Sài Gòn b?ng có 
s? tái h?p c?a 6 cô gái g?c B?c (h? dã t?ng bi?t nhau t? bé). T?t c? dã t?t
nghi?p khoa Nh?c c? dân t?c ? Nh?c vi?n Hà N?i ho?c ? Nh?c vi?n TP.HCM nên m?i 
ngu?i có th? s? d?ng thành th?o t? 2 nh?c c? tr? lên. Dó là Thu Th?y (nh?,
b?u, t?...), C?m Hà (b?u, tam th?p l?c...), Minh Loan (tranh) và Hoài Phuong 
(hát chính kiêm dàn t? bà, cô t?ng t?t nghi?p trung c?p dàn t? bà - nh?c vi?n
Hà N?i và s? t?t nghi?p khoa Thanh nh?c ? nh?c vi?n Hu? trong nam nay). Th? là 
M?t Tr?i D? ra d?i và Minh Hà du?c tín nhi?m b?u làm nhóm tru?ng, H? Nga
ph? trách chuyên môn, cô ch?n bài và nh? các nh?c si có uy tín nhu Qu?c Trung, 
B?o Phúc, Qu?c Khánh... ph?i khí.

Không ch? có dân ca, M?t Tr?i D? còn trình bày c? nh?ng ca khúc hi?n d?i mang 
âm hu?ng dân ca nhu Mái dình làng bi?n (Nguy?n Cu?ng), Chuy?n tình trên th?o
nguyên (Tr?n Ti?n), N?ng có còn xuân (D?c Trí)... Trong m?i tác ph?m, ngoài 
ph?n hát do Hoài Phuong trình bày v?i gi?ng soprano trong tr?o, cao vút th?
hi?n trên n?n bè, ph? h?a c?a c? nhóm thì di?m nh?n chính là nh?ng do?n solo 
nh?c c? m?t cách diêu luy?n c?a t?ng thành viên. M?i ngu?i solo m?t do?n ng?n
nhung t?t c? v?n hòa quy?n vào nhau, tung h?ng r?t nh?p nhàng, nhu?n nhuy?n... 
Có l?, ngoài chuy?n phô di?n k? thu?t, các cô còn mu?n ngu?i xem th?y du?c
nét d?c dáo, nh?ng s? tru?ng - s? d?c c?a t?ng lo?i nh?c c? dân t?c Vi?t Nam. 
D? chinh ph?c khách qu?c t? v? kh? nang di?n t?u c?a nh?c c? dân t?c Vi?t,
nhóm cung dã choi r?t thành công các nh?c ph?m qu?c t? nhu: Freedom (nh?c Tây 
Ban Nha), Th? gi?i là c? m?t r?ng hoa (nh?c Nh?t)... D? có du?c di?u này,
h? dã ph?i mi?t mài kh? luy?n. M?i ngu?i dem b?n t?ng ph? v? nhà t?p riêng và 
khi có l?i m?i di?n thì t?p trung ? nhà H? Nga t?p du?t t? sáng d?n t?i.

Nhóm chính th?c ra m?t công chúng t?i khu du l?ch Bình Qu?i (tháng 9.2005) 
trong s? h?i h?p. S? dón nh?n n?ng nhi?t c?a công chúng dã dua M?t Tr?i D? d?n
v?i Chung m?t t?m lòng (HTV9 - tháng 11.2005), Duyên dáng Vi?t Nam (Báo Thanh 
Niên, tháng 12.2005) và l?n d?u tiên m?t video clip mang tên Ng?u h?ng c?a
nhóm du?c phát trên VTV3 trong d?p T?t v?a qua. Dó là nh?ng thành công bu?c d?u 
trong n? l?c ph? làn hoi hi?n d?i vào nh?ng giai di?u c? truy?n c?a nhóm.
Khát khao c?a h? là "tr?" du?c trong lòng khán gi? m?n m? dù dang g?p nhi?u khó 
khan do không có don v? d? d?u nên m?i vi?c h? d?u ph?i "t? thân v?n d?ng".

Hà Dình Nguyên

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nhung Co Gai Lam Moi Nhac Dan Toc