Nhung Chuyen An Duong Day Buon Phu Nu p3

Nh?ng chuyên án du?ng dây buôn ph? n? ra nu?c ngoài

Bài 3: D? không b? l?a bán vào các d?ng bán dâm


D? k?t thúc lo?t bài vi?t v? các chuyên án trên, chúng tôi dã có bu?i trò 
chuy?n v?i Thi?u tu?ng Ph?m Xuân Qu?c, C?c tru?ng C?c C?nh sát di?u tra t?i ph?m
v? tr?t t? xã h?i (C14)

- PV: Thua thi?u tu?ng, tru?c tình tr?ng buôn bán ph? n? ra nu?c ngoài d? ép 
làm gái m?i dâm ngày càng gia tang, Chính ph? v?a có CT 130 (Chuong trình hành
d?ng ch?ng t? buôn ph? n? và tr? em), C?c s? làm gì d? th?c hi?n chuong trình 
này?

- Thi?u tu?ng PH?M XUÂN QU?C: Ph? n? b? l?a bán sang các nu?c d? ép hành ngh? 
m?i dâm ngày càng nhi?u và dây là th?c tr?ng có th?t. Ph? n? Vi?t Nam b? l?a
di bán dâm ? nu?c ngoài nhi?u nh?t là sang lãnh th? Dài Loan, Trung Qu?c và 
dang lan r?ng sang khu v?c Dông Âu nhu Nga, Czech, D?c và m?t s? nu?c trong
khu v?c ASEAN nhu Malaysia, Thái Lan, Indonesia...

images/images93386_v5a

Thi?u tu?ng Ph?m Xuân Qu?c (th? hai t? trái sang) trong cu?c h?p chuyên án t?i 
phía Nam.

C?c C14 ch? là m?t m?ng trong công tác d?u tranh v?i nh?ng k? t? ch?c buôn bán 
ph? n?, b?i C14 ch? vào cu?c khi có l?i kêu c?u c?a n?n nhân. Công vi?c c?a
chúng tôi là kh?n truong ph?i h?p cùng VP Interpol Vi?t Nam (VPI), b? d?i biên 
phòng d? gi?i c?u n?n nhân và ti?n hành bóc tách, truy b?t nh?ng k? t? ch?c
các du?ng dây buôn ngu?i kia.

Nhung thu?ng thì khi nh?n du?c l?i kêu c?u và t? ch?c gi?i thoát du?c n?n nhân 
thì s? vi?c dã ? giai do?n dáng ti?c (th? dài). D?a bàn d?u tranh ch? y?u
c?a C14 là n?i d?a, b?i v?y C14 ch? d?ng tang cu?ng các bi?n pháp ph?i h?p v?i 
l?c lu?ng biên phòng d? qu?n lý t?t hon vùng biên và du?ng biên; c?nh dó,
C14 ph?i h?p và trao d?i thông tin v?i công an các d?a phuong d? k?p th?i phát 
hi?n, ngan ch?n các v? buôn bán ph? n? qua biên gi?i b?ng du?ng b? và tri?t
tiêu các du?ng dây ngay t? trong tr?ng nu?c.

Và, d? th?c hi?n t?t CT 130 c?a Chính ph?, C?c 14 v?a thành l?p riêng m?t phòng 
nghi?p v? g?m nhi?u si quan trinh sát dày d?n kinh nghi?m v?i lo?i t?i ph?m
chuyên l?a và buôn bán ph? n? và tr? em ra nu?c ngoài. Dó là phòng 7.

- Thi?u tu?ng dánh giá t? tr?ng này th? nào và theo Thi?u tu?ng, chúng ta s? 
ph?i b?t d?u t? dâu trong vi?c kéo gi?m con s? n?n nhân b? l?a bán ra nu?c
ngoài d? bán dâm?

- Qua th?ng kê t?m th?i, d?i tu?ng b? l?a bán trong các du?ng dây m?i dâm ra 
nu?c ngoài v?a qua có d?n g?n 70% là ch? em nông thôn; ít h?c, nh? d?, c? tin
và gia dình h? cung mu?n d?i d?i nhanh chóng. Theo tôi, vi?c c?n làm ngay là 
H?i Liên hi?p ph? n?, chính quy?n các d?a phuong c?n tang cu?ng nhi?u hon
n?a công tác tuyên truy?n - t? phuong th?c, th? do?n l?a ph?nh c?a b?n x?u, d?n 
nguy co b? lây nhi?m HIV qua vi?c bán dâm d?n t?ng gia dình, nh?t là gia
dình có con gái ? nông thôn, vùng ven thành ph? d? h? bi?t mà tránh.

Th? do?n l?a d?o c?a b?n buôn ngu?i này th?t ra không có gì ghê g?m và tinh vi. 
B?n chúng thu?ng l?i d?ng trình d? dân trí th?p, nh? d?, c? tin và s? hám
ti?n khi chúng v? ra cho "con m?i" m?t tuong lai d?y h?p d?n nhu: di giúp bán 
hàng m? ngh?, ti?p viên nhà hàng karaoke, may gia công mà thu nh?p 
800-1.000USD/tháng,
không ph?i dóng ti?n th? chân l?i còn du?c cho mu?n tru?c vài tram USD mua s?m 
v.v...

Tài li?u tuyên truy?n c?n du?c chu?n b? k? càng và thuy?t ph?c hon v?i nh?ng 
hình ?nh th?t, thông tin c? th? b?ng nh?ng bài báo, nh?ng bang, dia hình d?
trình chi?u trong các bu?i nói chuy?n t?i các thôn, xã. Ch?ng ai b?o v? và ngan 
ng?a h?u qu? x?u cho ch? em t?t hon chính s? hi?u bi?t và s? c?nh giác
v?i các th? do?n c?a b?n x?u c?a b?n thân h? và gia dình.

- Mu?n ngan ng?a t? buôn bán ph? n? không l? ch? c?n tuyên truy?n, giáo d?c? Và 
không l?, C14 ph?i ch? có n?n nhân kêu c?u m?i vào cu?c, thua Thi?u tu?ng?

- Tuyên truy?n, giáo d?c là khâu d?u tiên và co b?n nh?t, phía các co quan ch?c 
nang cung c?n ph?i làm h?t lòng vì nhi?m v? c?a mình, nâng cao hi?u qu?
d?u tranh b?ng m?i bi?n pháp nghi?p v?. V?i l?c lu?ng công an, nh?t là công an 
c?p phu?ng-xã, qu?n -huy?n; ngoài vi?c ph?i h?p trong công tác tuyên truy?n,
giáo d?c v?i chính quy?n doàn th? t?i d?a phuong c?n ch? d?ng n?m tình hình, 
theo dõi ch?c nh?ng tên có ti?n án, ti?n s? trong ho?t d?ng này và ph?i ki?m
soát du?c ho?t d?ng c?a b?n chúng trên d?a bàn mình qu?n lý.

M?t khác, công an ph?i ph?i h?p ch?t ch? v?i l?c lu?ng biên phòng d? qu?n lý 
du?ng biên và phát hi?n nh?ng chuy?n buôn ngu?i b?ng m?i bi?n pháp nghi?p v?.
Còn n?a, vi?c các cô gái tr? t? dung "bi?n m?t" kh?i d?a phuong mà xã, phu?ng 
không bi?t h? di dâu, ch? khi nào h? tr? v? v?i bao di?u ti?ng ho?c có trinh
sát v? truy xét thì d?a phuong m?i bi?t, nhu th? là t?c trách! C?nh sát khu v?c 
và chính quy?n d?a phuong qu?n lý nhân kh?u l?ng l?o khi?n b?n x?u mò v?
t?n d?a phuong mình gây án mà không bi?t là thi?u trách nhi?m.

Thi?u trách nhi?m gây h?u qu? d?n dâu thì x? lý d?n d?y. Và vi?c này dã có co 
ch? c? r?i. Theo tôi, khung án dành cho lo?i t?i ph?m này cung c?n du?c xem
xét tang n?ng, b?i dây không ch? là l?a d?o tài s?n v?t ch?t mà là l?a d?o cu?c 
s?ng tinh th?n, di h?i không nh? cho cu?c s?ng mai sau c?a nhi?u ngu?i
nh? d?, c? tin.

Hi?n có r?t nhi?u du?ng dây l?a bán ph? n? ra nu?c ngoài b?ng du?ng hàng không, 
v?i nhi?u hình th?c di khác nhau: l?a di lao d?ng h?p tác, khi v?a sang
d?n sân bay dã có ngu?i c?a các du?ng dây m?i dâm "dón th?ng" v? ? ch?a; l?a di 
giúp vi?c gia dình; ho?c qua các cu?c hôn nhân qua môi gi?i... Nhu dã nói,
d?a bàn d?u tranh c?a C 14 là trong nu?c, trong khi dó, các v? buôn ngu?i ra 
nu?c ngoài b?ng du?ng hàng không ngày càng nhi?u.

Vì th?, L?c lu?ng Interpol Vi?t Nam là don v? ch? công trong n? l?c dua các n?n 
nhân v? nu?c và C 14 s? là don v? th?c hi?n ph?n vi?c truy xét, bóc tách
và phá v? du?ng dây c?a b?n t?i ph?m tuy?n ngu?i trong nu?c, nhu v? tên Wiliam 
Chua Jee Hai là m?t ví d?.

M?t ví d? khác, báo chí v?a nói d?n m?t cô gái l?y ch?ng 70 tu?i thông qua m?t 
ngu?i làm ngh? môi gi?i hôn nhân; H?i ph? n?, chính quy?n d?a phuong lên
ti?ng can ngan, nhung cô ta kiên quy?t ra di. Chúng tôi th?y trong chuy?n này 
có d?u hi?u b?t minh, nhung ngu?i trong cu?c không lên ti?ng thì ch?u...
(cu?i)

-  Xin c?m on Thi?u tu?ng!

PH?M TH?C

Other related posts:

  • » Nhung Chuyen An Duong Day Buon Phu Nu p3