[SMCC] Nhung Cau Noi khien Nang Cam Dong

Nh?ng câu nói khi?n nàng c?m d?ngCó nh?ng l?i r?t gi?n d? nhung l?i khi?n trái tim ngu?i ph? n? tan ch?y. B?n 
th? áp d?ng s? th?y "hi?u nghi?m" ngay.

T?t nhiên, nh?ng l?i nói yêu thuong này ph?i xu?t phát t? chính con tim chân 
thành, ch? không ph?i là xu n?nh.

- Em yêu, hôm nay ch? com anh nhé: Dây ch? là m?t l?i nh?c bình thu?ng nhung 
du?c nói v?i thái d? nh? nhàng tình c?m khi?n nàng c?m d?ng. Và b?n hãy tin
là, khi b?n tr? v? s? du?c chào dón b?ng m?t b?a com d?m ?m v?i th?t nhi?u món 
ua thích.

- Em oi, hôm nào hai d?a di mua s?m nhé: Nghe câu nói này nàng s? r?t ph?n kh?i 
và nghi b?n là ngu?i vô cùng tâm lý. L? di nhiên chuy?n di mua s?m này nàng
s? không quên mua cho "ngu?i d? xu?ng khéo léo" m?t chi?c áo hay dây lung m?i.

- Tu?n này anh r?i d?y, mình v? quê di em: L?i r? rê này c?a chàng khi?n nàng 
vui su?ng. V? quê có nghia là m?t l?n du?c ti?p xúc và di?n ki?n v?i nh?ng
ngu?i thân quan tr?ng c?a chàng. Dây là m?t d?p nàng s? cùng b?n "ghi di?m". Và 
s? không m?t ai t? ch?i v?i l?i lôi kéo nh? nhàng ?y.

- Em dang ? dâu th?, anh v?n d?i em!: D?u dang gi?n h?n b?n thì khi nghe câu 
nói này, nàng cung s? "m? lòng" mà quên h?t. Có th? nàng s? nhanh chóng có
m?t ? di?m b?n dang d?ng d?i v?i nh?ng ý nghi t?t d?p.

- "U?ng thu?c di nào, sao l?i nhu tr? con th? em?": L?i d? dành này s? khi?n 
con tim nàng m?m nhun b?i c?m nh?n du?c s? yêu thuong và quan tâm h?t m?c c?a
ngu?i yêu.

- "Hãy ch? d?i anh. Anh r?t tin ? em": N?u hai b?n dang xa cách, l?i nh?n nh? 
này dã t?o thêm d?ng l?c cho nàng vu?t qua nh?ng kho?ng cách, khó khan. B?i
nàng nghi: "Mình không th? làm anh ?y th?t v?ng".

(Theo Th? H? 8x)

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung Cau Noi khien Nang Cam Dong