Nhung Bo Phim Kinh Di Hay Nhat Moi Thoi

Nhöõng boä phim kinh dò hay nhaát moïi thôøiThe Texas Chainsaw Massacre (1974) cuûa Tobe Hooper

TTO - The Texas Chainsaw Massacre (Vuï thaûm saùt baèng cöa maùy ôû Texas) 1974 
cuûa ñaïo dieãn Tobe Hooper ñaõ daãn ñaàu bình choïn nhöõng boä phim kinh dò 
hay nhaát moïi

thôøi cuûa taïp chí Total Film.

Phim coù kinh phí thöïc hieän chæ 140.000 USD nhöng laïi laøm rôûn gai oùc 
ngöôøi xem, döïa theo moät caâu chuyeän coù thaät cuûa moät tay gieát ngöôøi 
haøng loaït Ed Gein

(Gunnar Hansen ñoùng).

Boä phim ñaõ khoâng ñöôïc ñoùn nhaän vaøo thôøi ñoù vì bò xem laø quaù baïo 
löïc, moät soá caûnh nguyeân baûn phaûi caét boû.

Taïp chí Total Film bình luaän: "Caûnh duy nhaát gaây kinh hoaøng hôn 50 phuùt 
ñaàu cuûa Cuoäc thaûm saùt baèng cöa maùy ôû Texas laø 30 phuùt cuoái cuûa 
phim". Phim naøy ñaõ

ñöôïc döïng laïi cuøng töïa ít nhaát ba laàn vaø laàn gaàn nhaát laø vaøo naêm 
2004.

ImageView

Halloween (1978) cuûa John Carpenter

Boä phim Halloween xöùng ñaùng xeáp haïng hai trong danh saùch, treân caû boä 
phim gaây kinh hoaøng nöôùc YÙ thaäp nieân 1970 Suspiria. Halloween keå laïi 
moät tay gieát ngöôøi

roái loaïn thaàn kinh vì chaán ñoäng taâm lí luùc nhoû moãi khi leã Ma 
Halloween.

Boä phim ñaõ ñöa dieãn vieân treû 18 tuoåi Jamie Lee Curtis vaøo haøng teân 
tuoåi taïi Hollywood. Cöù moãi muøa Halloween, ngöôøi ta laïi tìm xem loaït 
serie phim naøy vôùi

ít nhaát saùu phaàn laøm tieáp, trong ñoù coù baûn döïng cuûa ñaïo dieãn 
Quentin Tarantino.

Caàn noùi theâm, Jamie Lee Curtis Anh cuõng laø hoï haøng vôùi dieãn vieân 
Janet Leigh, ngöôøi tham gia trong boä phim kinh dò kinh ñieån Psycho cuûa baäc 
thaày Alfred

Hitchcock. Psycho ñaõ xeáp haïng saùu trong danh saùch naøy, ñöùng treân The 
Wicker Man raát noåi tieáng cuûa Anh.

ImageView

ImageView

Dawn of the Dead (1978) cuûa George Romero

Psycho (1960) cuûa Alfred Hitchcock

ImageView

Rosemary's Baby (1968) cuûa Roman Polanski

Nhìn vaøo danh saùch, ta coù theå nhaän ñònh thaäp nieân 1970 chính laø kæ 
nguyeân cuûa phim kinh dò vôùi 6/10 phim kinh dò hay nhaát. "Moät soá gaây 
khieáp sôï, moät soá

gaây kinh haõi, soá khaùc goäp laïi caû hai; tuy nhieân taát caû ñeàu hôïp 
thaønh nhöõng cuoán phim kinh dò hay nhaát moïi thôøi" - Total Film keát luaän.

Top 10 phim phim kinh dò hay nhaát moïi thôøi:

1. Texas Chainsaw Massacre (1974)

2. Halloween (1978)

3. Suspiria (1977)

4. Dawn of the Dead (1978)

5. The Shining (1980)

6. Psycho (1960)

7. The Wicker Man (1973)

8. Rosemary's Baby (1968)

9. Don't Look Now (1973)

10. Cannibal Holocaust (1980)

A.NG. toång hôïp

Other related posts:

  • » Nhung Bo Phim Kinh Di Hay Nhat Moi Thoi