Nhung Bai Ca Co Hay Cua Nam Bo

Nh?ng bài ca c? hay c?a Nam b?


T? lâu ca v?ng c? du?c xem là món an tinh th?n không th? thi?u c?a ngu?i dân 
Nam b?. D? góp ph?n gìn gi?, ph? bi?n cho gi?i tr? v? giá tr? c?a nh?ng
bài ca c? vu?t th?i gian, Tu?i Tr? 24g l?n lu?t g?i t?ng quí b?n d?c nh?ng bài 
ca v?ng c? hay du?c nhi?u ngu?i yêu thích.

Tình anh bán chi?u

Hò

Hò o. chi?u Cà Mau nhu?m màu tuoi th?m

Công tôi c?c l?m mua n?ng dãi d?u

Chi?u này tôi ch?ng bán dâu

Tìm cô không g?p

Hò o. tìm cô không g?p, tôi g?i d?u m?i dêm

V?ng c?

1. Ghe chi?u Cà Mau dã c?m sào bên b? kinh Ngã B?y, sao cô gái nam xua ch?ng 
th?y ra... chào. C?a vu?n cô dã khóa kín t? hôm nào. Tôi vác dôi chi?u bông
t? du?i ghe lên xóm r?y, chi?c sáo nhu?m bùn dã l?m t?m gi?t m? hôi. Nhà c?a cô 
sau tru?c - v?ng tanh trong gió l?nh bu?i chi?u dông, b?ng có ai d?o lên
ti?ng nguy?t c?m nhu gieo vào lòng tôi m?t n?i bu?n thê th?m.

2. Cô dã d?t dôi chi?u bông b? dài hai thu?c, có l? d? di?m tô ? ch?n loan 
phòng. Nhung r?i hôm nay, cô dã quên tôi d? c?t bu?c theo ch?ng. Cô oi! Dôi 
chi?u
này t? tay tôi d?t l?y, tôi dã l?a t?ng c?ng lác s?i gai. Nhung khi tôi d?n noi 
thì cô dã r?i b? quê nhà sang x? khác, tôi d?ng tru?c c?ng vu?n xua v?i
n?i bu?n man mác, còn dôi chi?u này tôi bi?t t?ng cho ai?

3. Nh? nam ngoái khi ghe v?a t?i vàm sông Ngã B?y, cô dã tuoi cu?i d?n tôi d?n 
t?n nhà cô. Cô dua tôi vào ch?n phòng riêng d? do ni chi?c giu?ng gõ d? và
cô d?t làm dôi chi?u, cô h?i qua giá c? - tôi tr? l?i l?y giá r? làm quen. Nam 
hôm sau khi tôi s?p s?a lui ghe cô còn d?ng trên b?n d?n dò k? lu?ng. Sau
khi cô dà quay gót chi?c áo bông hu?ng khu?t d?ng qua m?y lùm tre, cô có bi?t 
dâu tôi dã l?y nón lá che ngang d? gi?u dôi dòng nu?c m?t - vì tôi không
mu?n cho bàng quan thiên h?, h? cu?i chê tôi là m?t k? si tình.

Ngâm tho

Khi h?i l?i xóm gi?ng tôi m?i bi?t

Cô theo ch?ng dã du?c b?n trang qua

Mình dám dâu sai h?n v?i ngu?i ta

Mà h? dành do?n b? nhà sang x? khác.

V?ng c?

4. Tôi vác dôi chi?u bông mà cõi lòng tan nát, bu?c chân di nhu th? xác 
không... h?n. Nu?c m?t tuôn roi nhu lá r?ng trên du?ng. Gió dông d?p d?n gió 
th?i
m?nh - l?nh d?t tr?i, l?nh c? tâm can. Ngu?i ta dã có dôi r?i, chi?u chan dâu 
?m b?ng ngu?i tình chung. D? mình vác c?p chi?u bông, ch? d?i chi n?a u?ng
công d?i ch?.

5. Khuya dêm nay n?m ch? nu?c l?n, n?i bu?n dau c? canh cánh bên lòng. Tôi th?y 
d?i c?a tôi sao l?nh l?o khôn cùng. Còn chi bu?n hon ngh? bán chi?u, d?
di?m tô loan loan phòng cho nh?ng cô gái còn xuân. D?n khi h? c?t bu?c sang 
ngang l?i không m?t l?i h?i han t? giã, d?n dôi chi?u bông tôi dã ng?i d?t
m?y ngày dêm ròng rã mà nay v?n còn n?m tro ? du?i khoang thuy?n.

6. Ng?n gió dêm dông d?ng th?i n?a, lòng tôi l?nh l?m gió dông oi. Tôi nh? sào 
cho ghe hi?u trôi xuôi, lòng n?ng triu m?t n?i s?u tê tái. Tôi ng?i yên sau
lái, dôi m?t v?n hu?ng v? n?o cu vu?n xua. H?i oi! Con sông Ph?ng Hi?p ch?y ra 
b?y ngã, mà l? c?a tôi - nó cung lai láng tuôn dòng. Có ai bi?t du?c t?m
lòng c?a tôi v?i cô gái m? mi?u trên kinh Ngã B?y. Sông sâu bên l? bên b?i, 
tình anh bán chi?u tr?n d?i không phai.

VI?N CHÂU

Other related posts:

  • » Nhung Bai Ca Co Hay Cua Nam Bo