[SMCC] Nhuc

Nh?c
Tác gi?: Vành Khuyên
,  

Tôi chua t?ng bi?t nh?c . Nh?c là gì ? Cái gì làm không du?c thì thôi , tôi coi 
nhu s? ph?n mình chua t?i , có chi dâu mà nh?c . 
Tôi l?n lên b? cha m? m?ng lu?i bi?ng cung ch? th?y cái g?i là nh?c , thi r?t 
vì h?c d?t , cha m? thì d?n v?t x?u h? v?i hàng xóm , tôi cung bu?n l?m ch? , 
thi?u di?u ch?ng dám ra kh?i nhà , nhung d? n?a tháng , tôi l?i vác cái m?t 
mình ra , trong nhà hoài ch?u sao n?i . 
T? dó tôi th? , tôi mà may m?n có d?a con nào , tôi không cao v?ng v? nó , nó 
ra sao cung du?c , mi?n là d?ng thành cao b?i , du dãng , b?n gi?t ngu?i vô t?i 
, còn gi?i d? ra sao , tôi cung ch?p nh?n h?t . 
C? hon tu?n r?i tôi mang th?ng bé con nhà mình di boi . Nhìn nó có chút xíu , 
ngu?i ta h?i tôi nó m?y tu?i , tôi b?o dã lên ba . Nh?ng ngu?i di qua , có 
ngu?i b?o , good job , có ngu?i b?o chua du?c dâu . Dúng v?y , ngày d?u th?ng 
bé khóc nhu mua dòi v? . Ngày th? hai , nhúng du?c hai cái chân xu?ng nu?c . 
Ngày th? ba nhúng thêm hai cái tay v?i n?a cái mình .... Th? dã là nhi?u v?i 
tôi r?i . T?i tôi c? ng?i ri?t bên mép h? nan n? nó mà . Các c?u lifeguard th?y 
t?i , cho mu?n cái gh? , tôi ng?i mà dâu có yên . 
Tu?n th? nh?t trôi di l?ng l? . Tu?n th? hai, tôi b?o cô giáo " Này , th? hôm 
nay cô làm gì thì làm nhá , ch?ng tôi b?o tôi c? ng?i mãi dây thì có sang nam 
th?ng bé cung ch?ng bi?t boi cô ? " , r?i tôi k?t lu?n " it s up to you , now " 
. 
Cô giáo th?n tr?ng h?i tôi , " Ch? nghi tôi nhúng d?u nó xu?ng nu?c d?y nó th? 
du?c chua ? " . Tôi thành th?t , " Này cô , không có lúc nào là good time , 
cung không có lúc nào là bad time , c? nhu tôi cô nhúng d?u xu?ng nu?c tôi còn 
s? hu?ng chi là th?ng bé , nhung n?u t?p cho nó bi?t boi ph?i qua kinh nghi?m 
nhu v?y , cô c? làm cô ? , tôi ch? ph?n d?i gì dâu " . Cô giáo th?t d? ch?u , 
cu?i v?i tôi tuoi l?m . 
Ngày dó th?ng bé b? nhúng d?u 3 l?n , khóc d? ba l?n , cô giáo di?c tai , cho 
nó nghi 10 phút sau dó . Khi cô d?n g?n b? nó ra xa , nó v?a nh?n ra cô giáo 
ch?m cánh tay vào ngu?i nó , nó v?i leo lên b? nhu th?ng ch?t nhát ... m?t lam 
lét nhìn tôi c?u c?u . 
N?u không nh? l?i th? không du?c th?y nh?c khi con không làm du?c chuy?n gì , 
ch?c tôi dã cho nó m?t m? ( cung không có d?nh th? he he ) nhung tôi b?ng hi?u 
ra t?i sao cha m? tôi l?i th?y nh?c vì tôi thi không d?u , không th? làm ông 
này , bà n? ra du?ng cho ngu?i ta kính tr?ng khác v?i tru?c kia , tôi trách cha 
m? mình dã không thông c?m cho tôi và d?ng b?t tôi thành ngu?i khác . Hèn gì 
m?i di?u tôi c?i l?i cha m? tôi lúc tru?c , cha m? tôi d?u b?o , sau này mày s? 
hi?u . 
Và tôi dã hi?u ra th?t ... không ph?i hi?u mình dang nh?c dâu nhé , tôi ch?p 
nh?n kh? nang th?ng bé , ch?p nh?n vô di?u ki?n .. Tôi hi?u ra t?i sao cha m? 
x?u h? v? mình , m?t s? hi?u bi?t chua quá mu?n khi tôi còn co h?i g?p g? cha 
m? d? t? h?a v?i mình s? không c?i l?i ông bà di?u gì n?a ... 
Ch?ng bi?t có làm du?c không dây , thôi thì ráng v?y . 

Vành Khuyên  

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhuc - Nguyen Hong Van