Nh?ng nguyên nhân khi?n máy tính ho?t d?ng ch?m - 1/2/2006 22h:42

Tho?t d?c t?a, b?n s? cho là bài này dã du?c g?i r?i, nhung hãy d?c ki di, b?n 
s? khám phá ra m?t di?u là ? nh?, chua?
Nhung th?t ra là r?i, vì nhi?u quá, nên chúng ta quên mình dã c?t ? dâu dó 
trong pc c?a mình.
Sét th?y t?m quan tr?ng c?a v?n d? b?o trì máy nên tôi xin m?ng phép g?i l?i d? 
nh?c nh? cho b?n nh? là máy b?n s? b? ch?m, s? b? spyware, n?u b?n th? o nh?ng 
gì mà n?i dung bài vi?t này d? c?p.
Nh?ng nguyên nhân khi?n máy tính ho?t d?ng ch?m - 1/2/2006 22h:42


Các chuong trình và t?p tin trên máy tính m?i "d?p h?p" luôn có t?c d? ho?t 
d?ng nhanh nhu ch?p. Dáng ti?c, "phong d?" c?a chúng không kéo dài và d?n m?t
di kh? nang ban d?u.

Có nhi?u lý do khi?n máy tính ch?y ch?m nhung ch? y?u roi vào 3 v?n d?: thi?t 
k? ph?n c?ng, virus - spyware, ho?c PC g?p tr?c tr?c xu?t phát t? chính nh?ng
bi?n pháp du?c áp d?ng d? s?a hai nguyên nhân trên.

V?n d? ? c?ng

T?p tin có dung lu?ng nh? thu?ng du?c x?p vào vùng "chua du?c s? d?ng" - kho?ng 
tr?ng còn l?i gi?a các file. Nh?ng file l?n hon l?i b? x? nh? thành nhi?u
ph?n khác nhau, n?m r?i rác, l?n x?n và t?n di?n tích ? c?ng.

S? phân do?n file (fragmentation) càng nhi?u, quá trình t?p h?p l?i thông tin 
và x?p chúng theo tr?t t? càng lâu. Hon n?a, tìm du?c m?t vùng tr?ng d? luu
d? li?u cung m?t r?t nhi?u công s?c. Khi dó, t?c d? ho?t d?ng c?a máy tính s? 
b? gi?m xu?ng, d?c bi?t là trong quá trình chuy?n d?i menu và truy c?p file.

M?t trong nh?ng bi?n pháp don gi?n nh?t d? d?i v?i PC "rùa" n?m ngay trong h? 
di?u hành Windows: ti?n ích Disk Defragmenter và Disk Cleanup, du?c truy c?p
qua Start menu/ Accessories/System Tools.

Disk Cleanup ki?m tra ? d? tìm nh?ng chuong trình không c?n thi?t nhu file 
Internet t?m th?i. Ch?y ph?n m?m "d?n d?p" này m?i tháng m?t l?n s? giúp ? c?ng
luôn ngan n?p.

Disk Defragmenter là chuong trình r?t dáng tin c?y. Nó phân tích hi?n tr?ng ? 
c?ng, t?i uu hóa thu m?c và t?p tin, sau dó "gom" các b? ph?n c?a file l?i
và x?p ? v? trí li?n k? nhau. Khi dó, kh? nang v?n hành c?a PC và t?c d? truy 
c?p file tang lên dáng k?.

Trong khi dó, gói s?n ph?m Norton SystemWorks 2006 (69,99 USD) c?a Symantec g?m 
ch?c nang gi?m phân tán (defrag) ? c?ng, xóa m?c nh?p Windows Registry cu
và s?a nh?ng t?p DLL có kh? nang gây tr?c tr?c h? th?ng. PerfectDisk 7.0 (39,95 
USD) c?a công ty Raxco Software cung defrag và t?p h?p kho?ng tr?ng nh?m
giúp ? c?ng ch?y theo tr?t t? trong m?t th?i gian dài.

M?t trong nh?ng thao tác c?n thi?t là xóa chuong trình th?a tru?c khi s? d?ng 
trình gi?m phân tán b?ng cách m? Control Panel, ch?n tính nang Add/Remove,
dánh d?u nh?ng ?ng d?ng không bao gi? dùng và b?m nút Remove.

Ph?n m?m không c?n thi?t

? c?ng v?n dã l?n x?n, máy tính l?i còn ph?i "còng lung" tru?c m?t danh sách 
dài nh?ng ph?n m?m du?c kích ho?t cùng th?i di?m PC kh?i d?ng. Chúng thu?ng
là nh?ng chuong trình du?c cài s?n t? tru?c do s? th?a thu?n gi?a nhà s?n xu?t 
PC và các hãng ph?n m?m.

R?t nhi?u ph?n m?m du?c c?u hình d? ho?t d?ng ngay khi máy tính du?c b?t lên dù 
khách hàng không h? dùng d?n chúng. Ít ngu?i d? ý t?i di?u này b?i chúng
không hi?n th? rõ ràng trên màn hình. Tuy nhiên, chúng có m?t bi?u tu?ng ? khay 
h? th?ng và c? yên v? n?m dó ch? ngày du?c khám phá.

Nh?ng chuong trình này tiêu t?n r?t nhanh ngu?n nang lu?ng c?a h? th?ng. Thông 
thu?ng, m?t PC c?n kho?ng 85 - 90% b? nh? tr?ng sau khi kh?i d?ng. Nhung
nhi?u ph?n m?m ch?y cùng th?i di?m b?t máy có th? bòn rút t?i 50% b? nh? tru?c 
khi m?i ngu?i kích ho?t ?ng d?ng th?c nhu trình x? lý van b?n hay trình
duy?t web.

D? g? b? nh?ng ?ng d?ng không c?n thi?t, b?m Start, ch?n Run, gõ msconfig và 
b?m OK. L?nh này m? ra m?t công c? c?u hình h? th?ng tích h?p. Trong thanh
Start-Up, l?a ch?n chuong trình mu?n t?t, sau dó b?m OK. L?p l?i quá trình này 
n?u mu?n m?t ?ng d?ng v?a g? ho?t d?ng tr? l?i m?i khi m? máy tính.

Virus và spyware

Virus, spyware (ph?n m?m gián di?p) và adware (ph?n m?m qu?ng cáo) cung là m?t 
lý do khi?n máy tính ho?t d?ng "nhu rùa bò". Thu?t ng? "spyware" ám ch? nh?ng
chuong trình chuyên xen vào ho?t d?ng c?a PC nhu âm th?m thu th?p thông tin cá 
nhân v? ngu?i dùng hay c?u hình l?i máy tính. Trong khi dó, "adware" ch?
ph?n m?m du?c các công ty qu?ng cáo h? tr?, còn "malware" là chuong trình nguy 
hi?m (virus, sâu, Trojan.) gây tr? ng?i ho?c phá h?ng các ?ng d?ng PC.

D? b?o v? h? th?ng tru?c nguy co trên, ngu?i dùng thu?ng ph?i cài thêm công c? 
ch?ng spyware, tu?ng l?a ho?c b? l?c spam. Nh?ng bi?n pháp b?o m?t dó có
th? làm gi?m 15% t?c d? v?n hành c?a máy tính.

"Máy tính ho?t d?ng ch?m do ph?n m?m nguy hi?m ch?y trên n?n sau c?a PC, nhung 
cung m?t ph?n vì các công c? an ninh có dung lu?ng quá l?n", Leon Rishniw,
Phó giám d?c k? thu?t c?a hãng b?o m?t máy tính CloudMark (M?), nh?n xét. 
"Ngoài ra, nhi?u ?ng d?ng bên th? ba, nhu chuong trình chia s? ngang hàng, không
ch? có ch?t lu?ng kém mà còn cài spyware và nh?ng thành t? khó xóa b? khác vào 
h? th?ng".

M?i ngu?i ch? c?n cài m?t chuong trình b?o v? b?i vi?c s? d?ng 2 - 3 ph?n m?m 
cùng lúc có th? làm gián do?n nh?ng ?ng d?ng khác. Riêng spyware là m?t chuong
trình ph?c t?p và d? b? b? sót, ngu?i dùng nên ch?y thêm m?t công c? n?a.

D? gi?m nguy co và tang t?c d? máy tính, m?i ngu?i nên quét h? th?ng ít nh?t 
m?t l?n m?i ngày. Hai công c? mi?n phí và du?c dánh giá cao hi?n nay là SpyBot
và Ad-Aware c?a Lavasoft. Ngoài ra Microsoft AntiSpyware Beta 1 cung h? tr? b?o 
v? h? th?ng theo th?i gian th?c.

Bên c?nh dó, có th? k? d?n m?t s? ph?n m?m nhu SpySweeper c?a Webroot (29,95 
USD), ZoneAlarm Internet Security Suite 6.0 (69,95 USD) vad Panda Platinum
Internet Security 2005 (79,95 USD)...

H?i Nguyên
http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=3&Cat_Sub_ID=0&news_id=19378
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Nh?ng nguyên nhân khi?n máy tính ho?t d?ng ch?m - 1/2/2006 22h:42