[SMCC] Nhat ky nguoi-dan-ong-15-tuoi - Tiep Theo

Trong do?n trích du?i dây, v?n là c?u thi?u niên Luu Quang Vu 15 tu?i nhung dã 
b?c l? rõ tu ch?t c?a m?t ngu?i c?m bút, v?i nh?ng quan sát, ghi nh?n sâu
s?c th? gi?i bên ngoài và s? m? x?, chiêm nghi?m b?n th? bên trong c?a mình. Có 
th? th?y th? gi?i tu?i tho c?a anh th?t trong tr?o, v?i nh?ng bè b?n tiêu
bi?u cho m?t th? h? d?y lý tu?ng, tru?ng thành r?t s?m v? nh?n th?c. 

Cung có th? do chính tr?ng thái xã h?i th?i k? ?y: n?i dau t? cu?c chi?n tranh 
kéo dài trên m?t d?t nu?c b? phân ly. Cung có th? t? s? d?n d?t c?a ngu?i
cha d?i v?i tâm h?n con trai: nhà vi?t k?ch Luu Quang Thu?n (sinh ngày 
14.7.1921, m?t ngày 21.2.1981). Ông dã hu?ng Luu Quang Vu d?n l?ch s? c?a gia 
dình
và l?ch s? c?a c? d?t nu?c - dân t?c, t? nh?ng cái nh? bé nh?t d?n nh?ng cái 
l?n lao nh?t. S? tru?ng thành s?m c?a Luu Quang Vu rõ ràng ch?u ?nh hu?ng
r?t l?n t? ngu?i cha - ngu?i th?y d?u tiên Luu Quang Thu?n. Gia dình quê g?c ? 
H?i Châu, Dà N?ng, nhung Luu Quang Vu du?c sinh ra ? vùng quê Phú Th?, khi
cha anh tham gia kháng chi?n ch?ng Pháp ? Vi?t B?c...

6.6.1963

T?i nói chuy?n và di choi v?i Bùi Vu Hi?n, ngu?i b?n van tho. Hai th?ng tranh 
lu?n v? v?n d? sáng tác, ý ki?n không th?ng nh?t. Mình không d?ng ý v?i c?u
ta ? ch?: c?u ta cho cái quan tr?ng nh?t c?a ngu?i vi?t van là óc tu?ng tu?ng 
(tu duy tr?u tu?ng). 

Còn mình thì cho là: quan tr?ng nh?t là cu?c s?ng và tình c?m c?a ngu?i vi?t. 
Ví d? nhu m?t nhành khô dâm ch?i, ngu?i khác thì không d? ý t?i nhung ngu?i
vi?t van thì ph?i th?y rung d?ng, ph?i có m?t tâm h?n nh?y c?m d?i v?i c? t?ng 
mùi huong. Vu Hi?n vi?t van b?ng cái khôn khéo, tinh vi hon là b?ng tình
c?m, mình thì r?t ghét cái ki?u vi?t ?y... 

14.6.1963

M?y hôm nay, tin d?u tranh c?a mi?n Nam thân yêu d?n d?p bay ra, dem l?a vào 
lòng mình. Ngày 10, m?t nhà su t? thiêu mình gi?a Sài Gòn. Ngu?i n? phát thanh
viên v?a báo tin này v?a n?c n? khóc. 

C? mi?n Nam dang sôi lên. Trong lòng r?o r?c vô cùng. D?t nu?c oi! Sao mà rung 
chuy?n lòng ta: nu?c m?t và l?a cháy, l?a cháy, l?a cháy! 

Ngày th? hai, 24 tháng 6 nam 1963 

Sáng l?i t? giã Vi?t Trì, ra tàu ti?p t?c v? Vi?t B?c. Dây là trung du, ngô s?n 
xanh r?n trên nuong, d?i núi c? cao d?n lên d?n th? xã Phú Th?, là b?t d?u
khung c?nh c?a núi r?ng Vi?t B?c, m?t mi?n d?y r?y nh?ng chi?n công. Và: Quê 
Huong! Vu ?n dây r?i: Sông Thao nu?c d?c ngu?i den/Ai lên ph? ?n thì quên
du?ng v?. 

? m?i ngu?i, nh?ng câu ca dao luôn g?n li?n v?i nh?ng k? ni?m c?a quê huong, 
don so nhung th?t là rung d?ng. Cái phong v? quen thu?c c?a r?ng c?, d?i chè
?  chung quanh, m?t mùi huong g?n gui ? trong d?t trong c?, ? nh?ng cây hoa d?i 
? bên du?ng. 

Xu?ng ga ?m Thu?ng, ph? ?m Thu?ng d?i khác quá, không nh?n ra du?c. ?, chín nam 
r?i còn gì, cái ph? t?n cu ngày tru?c, bây gi? to và l?n hon nhi?u. Ch?
nh?n du?c có m?i cái n?n nhà c?a ông Thi?n. Di b? v? Chu Hung, 8 cây s? n?a. 
Con du?ng quen thu?c nam xua mình dã t?ng di mãi. M?t bên là núi r?ng r?m
r?p, hãy còn c? nh?ng "tang-sê" tránh bom, nh?ng chi?c c?u b?c b?ng cây c? cheo 
leo trên m?t nu?c. Ph? Ao Châu, noi h?p D?i h?i Van hóa C?u qu?c, ngày
tru?c dây là m?t xu?ng gi?y dông vui nay cung ch?ng còn gì n?a. 

Ng?i ngh? trên m?t cái d?i có hai cây d?c r?i l?i di. Trên m?t qu? d?i cao chót 
vót, l?i g?p m?t ngu?i quen cu ? Chu Hung. M?i bu?c di d?u nh?c l?i nh?ng
k? ni?m m?n thuong: Dây, nhà bà B? cu, hàng bà Phú mà mình v?n ra an k?o dây, 
m?y cây da có con t?c kè to tu?ng này. Cái c?u cau nho nh?, nhà ông Tr?ng
ch?a dép, c? hai ông bà d?u dã ch?t r?i. Cái mi?u th? d?u làng cu k?, tru?c c?a 
có cây ?i, nh?ng bu?i trua hè v?n trèo b?t qu?. 

B?i h?i làm sao, tru?ng h?c dây r?i, noi mình h?c nh?ng ch? d?u tiên. C?nh cu 
l?i g?i nh?ng ngu?i xua. Dâu c? r?i? Nam tháng dã trôi qua, ta dã l?n, nhu
cánh chim bay di, nhung v?n không quên du?c cái l?p h?c nho nh?, mái gianh m?c 
m?c. ? d?y, tôi dã h?c, dã run run vi?t nh?ng nét ch? d?u tiên. 

L?i qua con su?i mát l?nh, trong veo, s?p v? d?n nhà r?i. Xa xa, d?i Lem hi?n 
ra, quen thu?c, t?t c? v?n nhu trong tâm trí mà tôi thu?ng nh? l?i. Con du?ng
quanh quanh tôi v?n ch?y ra dón m? di ch? v?, nhà cu tôi dây r?i, bóng cây roi 
nhu trong m?t cõi gì xa xam mà g?n gui, m?ng mà th?c c?a tu?i tho. Dây!
Nhà tôi dây, noi chúng tôi dã l?n lên, dã s?ng, dã ?m, dã dùa choi su?t 6, 7 
nam tr?i. Cái Nhà Tôi nay ch? còn l?i n?n, c? m?c xanh um. Dây này, ch? này
là c?a vào, bên này là qu?y hàng c?a m?, ch? này là b?p, góc này là bàn làm 
vi?c c?a b?, và dúng cái góc này dây, có m?t cái l? mà m?i khi b? m? nh?t ?
ngoài tôi v?n chui vào du?c. Cái ch? này là d? cái giu?ng, ch? d? ra em Di?u 
tôi. Ngoài này là sân, cái ch? d? cây ?t nay t? nhiên ? dâu m?c ra m?t b?i
tre r?m rì và to l?n, nó át m?t góc sân thân yêu c?a tôi nhu ch?c vào trái tim 
tôi. 

Tru?c c?a cây roi yêu m?n, cành lá gi? dã xác xo, t?i nghi?p, nó s?p ch?t r?i. 
Roi ?! May mà ta v? chóng không thì ch? g?p roi n?a. Có nh? ta không? Có
nh? nh?ng bu?i sáng ta d?y ra dây nh?t qu? không? Có nh? nh?ng dêm mua rào, gió 
?m ?m th?i, roi r?ng ào ào lên mái nhà. Có nh? nh?ng ngày mua d?m dài d?ng
d?c, có nh? nh?ng ngày dông hiu h?t, gió l?nh c?t da, ta di quét lá r?ng du?i 
g?c roi d? v? nhà su?i. Có nh? nh?ng khi xuân v? hoa roi r?ng tr?ng, chim
ríu rít trên cành. Có nh? nh?ng dêm trang n?m du?i g?c roi r?i ng? thi?p di. 
Ngu?i b?n yêu quý c?a ta oi! Xa ta, roi có bu?n không? 

Sau nhà tôi, là nhà bác C?y, chúng tôi di vào, m?t ngu?i dàn bà ch?y ra. Bác 
C?y! Cháu dây mà. Vào nhà bác C?y, lúc ng?i nói chuy?n tôi c? tha th?n di quanh
nhà. Hai b? con l?i sang nhà bác Phú, r?i di ra su?i, con du?ng nh? d?n xu?ng 
su?i. Ôi! Con su?i mát nh?t c?a lòng ta, em v?n nhu xua, v?n nhu nh?ng dêm
anh n?m mo th?y. L?i t?m ? su?i dây nh? 3 câu tho: ? dây r?ng Vi?t B?c/Có su?i 
ch?y ven gò/Xuyên r?ng cây bát ngát... 

Dã bao nhiêu mùa trôi qua, tôi dã có bi?n, có sông, nhung con su?i nh? v?n là 
noi yêu quý nh?t. Nó nhu là cái ngu?n, ?, dây là cái ngu?n c?a h?n tôi. Yêu
con su?i này tru?c tiên r?i m?i thành lòng yêu quê huong, yêu T? qu?c. 

***

Trong lòng tôi b?ng x?n xang v? nh?ng k? ni?m cu, nh?ng ngu?i xua. Thanh ? 
trong b?p bu?c lên, ngày xua nó còn bé tí, th? mà bây gi? dã s?p thành m?t thi?u
n?, má d? b?ng, m?t long lanh, nhu t?t c? nh?ng cô bé m?i l?n khác... Tôi di ra 
sau nhà. ?! Du?i g?c mít này, tôi v?n choi bày hàng, dánh tr?n gi?... Di
tham m?y nhà n?a r?i v?.

Dêm dã khuya, suong xu?ng nhi?u, gió th?i l?nh. Tôi rón rén ra ng?i tru?c c?a 
cái n?n nhà cu. Bao nhiêu k? ni?m v?t lu?t d?n. Tôi n?m dài ra, áp m?t xu?ng
c?, hít mãi cái mùi d?t âm ?m, mùi c? h?c h?c... Th?y ng?t ngào vô cùng. V? nhà 
bà Phú ng? m?t gi?c ng? d?u dàng, không khí mát lành, quê huong nhu dã
nâng niu tôi, hát ru cho tôi ng?, nh?ng câu hát t? thu? xua, cái ngày xa xa l?m 
trong ký ?c ?y... 

N.T.K.C (Còn ti?p)  

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhat ky nguoi-dan-ong-15-tuoi - Tiep Theo