[SMCC] Re: Nhat Ban mot dat nuoc thuc su vi dai

Qua bài này mình th?y d?t nu?c và con ngu?i h? sao mà vi d?i quá. Th?t dáng 
khâm ph?c! 

C?m on H?ng Vân nhi?u! 

Dào Huy Tr?nh. 

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hong Van 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, March 14, 2011 8:44 AM
 Subject: [SMCC] Nhat Ban mot dat nuoc thuc su vi dai


 Dang b?i: Nguy?n Quang L?p | 

 Nh?t B?n - m?t d?t nu?c th?c s? vi d?i
 NGUY?N DÌNH DANG (TOKYO)

 3:40 chi?u hôm qua (Th? B?y, 12/3/2011) dã x?y ra m?t v? n? trong m?t toà nhà 
g?n lò ph?n ?ng s? 1 t?i nhà máy di?n nguyên t? Fukushima. Nhà máy di?n nguyên 
t? Fukushima có hai t? h?p: Fukushima Daiichi (Fukushima 1) và Fukushima Daini 
(Fukushima 2), g?m t?t c? 6 lò ph?n ?ng, và là m?t trong 25 nhà máy di?n nguyên 
t? l?n nh?t th? gi?i. Nhà mà du?c thi?t k? ch?u du?c d?ng d?t 7.9 d? Richter. 
Tr?n d?ng d?t kinh hoàng giáng xu?ng Nh?t B?n m?t ngày tru?c dó có s?c m?nh t?i 
tâm d?ng d?t (cách b? 126 km) 9 d? Richter, vu?t hon 30 l?n s?c ch?u d?ng theo 
thi?t k? nhà máy. Vào d?n b?, s?c m?nh c?a d?ng d?t còn kho?ng 6.5 - 7 d? 
Richter. V? n? dã làm toàn b? ph?n tu?ng bao b?c phía trên toà nhà dó v? tung, 
ch? còn tro ra cái khung s?t. Nhung lò ph?n ?ng s? 1 không b? hu h?i và phóng 
x? thoát ra không l?n. Th?c t? ngay sau v? n? ngu?i ta do th?y các nguyên t? 
phóng x? gi?m di so v?i tru?c v? n?, và m?t d? phóng x? không tang lên. Hi?n 
th?i m?c d? phoi nhi?m phóng x? lên m?t ngu?i trong m?t ngày bên ngoài nhà máy 
b?ng m?c d? phoi nhi?m c?c d?i mà không ?nh hu?ng t?i s?c kho? m?t ngu?i có th? 
ch?u trong m?t nam. Kho?ng 200,000 ngu?i dân du?c so tán ra ngoài vùng bán kính 
20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2.

 Tuy lõi các lò ph?n ?ng không (chua) ch?y (ho?c có th? m?i ch? b? ch?y m?t 
ph?n) nhung ngu?i ta chua làm ngu?i du?c chúng nên t?t c? v?n dang ? trong tình 
tr?ng nguy hi?m. Ngu?i ta dã bom nu?c bi?n r?i nu?c ng?t vào d? làm ngu?i lò 
ph?n ?ng s? 1 và s? 3 nh?m c?u lõi lò kh?i b? nóng ch?y. Dó là bi?n pháp cu?i 
cùng và có l? s? làm hai lò này ng?ng ho?t d?ng vinh vi?n, mi?n là th?m ho? h?t 
nhân d?ng x?y ra. Nu?c Nh?t dã ban b? tình tr?ng h?t nhân kh?n c?p. T? ngày 
mai, 14/3/2011, di?n s? b? c?t luân phiên trên toàn qu?c.

 D?ng d?t dã làm 3000 ngu?i ch?t và m?t tích. Con s? này dang ti?p t?c tang 
lên, có th? t?i trên 10 ngàn ngu?i. Tr? l?i h?p báo, th? tu?ng Nh?t B?n Naoto 
Kan cho r?ng d?ng d?t, sóng th?n, và s? c? ? nhà máy di?n h?t nhân dã d?y Nh?t 
B?n vào tình tr?ng kh?ng ho?ng t?i t? nh?t trong 65 nam k? t? sau D? nh? th? 
chi?n.

 Vé máy bay t? Nh?t v? Vi?t Nam dã bán h?t s?ch. Ngu?i Vi?t dang b? nu?c Nh?t 
ch?y. Còn ngu?i Nh?t thì v?n kiên cu?ng ch?u d?ng. H? ch?y dâu n?a? H? r?t bình 
th?n. Các c?a hi?u t?i Tokyo v?n bán hàng. Th?c an, d? dùng v?n d?y ?p. Ngu?i 
bán hàng v?n l? phép cúi r?p ngu?i chào khách. Ngu?i tính ti?n v?n quay m?t di 
không nhìn lúc khách hàng b?m m?t mã sau khi qu?t th? tín d?ng d? tr? ti?n. Xem 
trên TV th?y m?t c? già du?c quân lính cõng ra kh?i khu nhà d? nát, v?n m?m 
cu?i tr? l?i phóng viên. M?y ph? n? nh?n com n?m ngu?i ta phát trong can nhà 
m?t di?n t?i om, v?n cúi l?y c?m on du?i ánh dèn pin. Cung th?y có ngu?i khóc 
(c? già và tr? con). Toàn b? n?i các Nh?t B?n làm vi?c h?u nhu 24/24 t? th? 
Sáu. T?t c?, t? th? tu?ng, chánh van phòng chính ph?, các b? tru?ng d?u v?n 
d?ng ph?c b?o h? lao d?ng màu xanh nu?c bi?n khi xu?t hi?n trên truy?n hình. 
Các n? phát thanh viên ngày thu?ng v?n dã xinh d?p, bây gi? trông l?i các tao 
nhã hon b?i v? m?t nghiêm trang, áo ngoài den màu áo tang, áo lót tr?ng, d?c 
tin rõ ràng, gi?ng không h? xúc d?ng.

 M?t d?t nu?c mà ngu?i dân th?c s? bình th?n, l?ch s?, gi? ph?m cách, r?t tr?t 
t?, t? t? v?i nhau trong th?m ho? có th? so v?i ngày t?n th? là m?t d?t nu?c 
th?c s? vi d?i.

 Tokyo 13/3/2011

 Theo Nguy?n Dình Dang's blog


JPEG image

Other related posts: