[SMCC] Nham lan!

Thành th?t xin l?i các bác tôi có dua truy?n: "cho tr?n cu?c tình" có chút nh?m 
l?n; dó là  trong thu m?c ch?a l?n c? file mp3 và wma. Thành ra file quá n?ng 
và ph?i c?t thành 3 ph?n. bây gi? tôi dua l?i file khác, ch? có 22 mb thôi. Bác 
nào mà chua t?i file cu thì xin m?i t?i file m?i theo link: 
http://www.4shared.com/file/208912112/8f4d4c58/Cho_tron_cuoc_tinh.html
nhé!  
Tôi r?t l?y làm ti?c v? s? nh?m l?n này vì dã làm m?t th?i gian vàng ng?c c?a 
các bác. Mong các bác b? quá cho k? dui mù này nha!

 name:
Nguy?n Tru?ng Thanh

Email:
truongthanhblind@xxxxxxxxx

Nick name:
nguyentruongthanh168

Skype Name: 
nguyentruongthanh.1976

Other related posts:

  • » [SMCC] Nham lan! - Nguyen Truong Thanh