Nhac vien TP.HCM mo "dau vao"

Nh?c vi?n TP.HCM m? "d?u vào"


Không nhu nh?ng nam tru?c, k? tuy?n sinh nam 2006 c?a Nh?c vi?n TP.HCM dã có 
nh?ng thay d?i, theo hu?ng m? r?ng d?u vào. Và k? t? nam này, tru?ng s? chú
tr?ng phát tri?n các l?p t?o ngu?n, nh?ng khóa h?c không ch? dành cho nh?ng ai 
thi vào nh?c vi?n mà c? nh?ng d?i tu?ng yêu thích, mu?n nâng cao ki?n th?c
và chuyên môn âm nh?c. Chúng tôi dã có cu?c trao d?i ng?n v?i bà Van Th? Minh 
Huong - quy?n giám d?c nh?c vi?n v? di?u này.

* Bà có th? nói c? th? hon?

- N?u m?i nam, gi?i h?n tu?i c?a d?u vào là 18-30 (riêng ngành Lý lu?n - Sáng 
tác: 18-32) thì nam nay là 18-35 (riêng Lý lu?n - Sáng tác: 18-45, Nh?c c?
truy?n th?ng: 18-40). Bên c?nh dó, n?u có nh?ng tru?ng h?p d?c bi?t: chua d? 
tu?i nhung có nang khi?u xu?t s?c, ho?c vu?t tu?i quy d?nh nhung dã có nh?ng
dóng góp to l?n cho s? phát tri?n n?n âm nh?c c?a d?t nu?c, chúng tôi s? linh 
d?ng xem xét.

V? b?ng c?p (m?t trong nh?ng di?u ki?n d? thi), thay vì ph?i có b?ng trung c?p 
âm nh?c nhu nh?ng nam tru?c, thì nam nay ch? c?n t?t nghi?p trung h?c ph?
thông, trung h?c b? túc, có trình d? âm nh?c tuong duong trình d? trung c?p và 
d? nh?ng di?u ki?n khác do tru?ng d? ra. Nam nay, tru?ng dã m? thêm h? trung
c?p 4 nam cho piano và violon.

* Còn nh?ng l?p t?o ngu?n?

- Các l?p t?o ngu?n du?c d?y bu?i t?i. M?c dích c?a nh?ng l?p này nh?m phát 
hi?n các nang khi?u âm nh?c, góp ph?n t?o ngu?n cho nh?ng k? tuy?n sinh d?ng
th?i  dây cung là noi có th? t?o di?u ki?n cho nh?ng ai có ham mu?n hi?u bi?t 
v? âm nh?c và mu?n phát huy nang khi?u âm nh?c c?a mình. Sau m?i khóa h?c,
nhà tru?ng s? có nh?ng k? thi, t? ch?c bi?u di?n và c?p gi?y ch?ng nh?n - tuong 
duong v?i trình d? d?t du?c cho h?c viên.

* Hi?n nay, th? tru?ng âm nh?c, d?c bi?t linh v?c nh?c nh? t?i TP.HCM dang phát 
tri?n, nhung có v? nhu dang b? r?i lên, v?n chua tìm du?c phuong hu?ng.
Bà có cho r?ng m?t trong nh?ng nguyên nhân d?n d?n tình tr?ng này là thi?u s? 
d?u tu dào t?o chính quy cho các chuyên ngành nh?c nh??

- Chúng tôi dã t?ng nghi d?n vi?c thành l?p khoa nh?c nh?, và cung dã g?i t? 
trình d?n B? Van hóa - Thông tin v? yêu c?u b?c bách này. Nhung do c?n th?i
gian d? chu?n b? k? càng hon v? chuong trình gi?ng d?y, v? d?i ngu gi?ng viên, 
ngh? si thu?c linh v?c nh?c nh?... nên tru?c m?t, chúng tôi ch? xin du?c
t?p trung dào t?o theo chuong trình nh?c jazz cho m?t s? b? môn: kèn-gõ, organ 
di?n t?, guitar, thanh nh?c và piano. N?u du?c s? d?ng ý, chuong trình s?
chính th?c dua vào dào t?o trong nam sau.

* Xin c?m on bà!

Nguyên Vân (th?c hi?n)

Other related posts:

  • » Nhac vien TP.HCM mo "dau vao"