Nhac cua ai? Loi cua ai?

Nh?c c?a ai? L?i c?a ai?

Chuy?n lùm xùm "dánh tráo tác gi?" v? b?n nh?c cu Ph? dêm chua l?ng xu?ng, 
Thanh Niên dã ti?p t?c nh?n du?c nh?ng thông tin v? nh?ng ca khúc dang tranh
ch?p v? quy?n tác gi? ho?c "l?ng gi? thành chân" d? qua m?t các co quan qu?n lý 
van hóa...

Bài 1: Ca khúc N?u có yêu tôi c?a ai?

Tru?c t?t Bính Tu?t, chúng tôi có nh?n du?c don khi?u ki?n c?a bà Ngô T?nh Yên 
(bút danh), hi?n dang cu trú t?i M?, v?i n?i dung: "Nam 2001, t?i M? t?ng
phát hành CD N?u có yêu tôi (do Trung tâm dia nh?c Khánh Ly s?n xu?t) v?i ti?ng 
hát Khánh Ly. Trong dó ca khúc du?c l?y làm ch? d? c?a CD là N?u có yêu
tôi v?i tên tác gi? là Tr?n Duy D?c ph? tho Ngô T?nh Yên. Vào nam 2003, ca khúc 
này d?t nhiên xu?t hi?n ? Vi?t Nam du?i tên m?t nh?c si khác là Nguy?n
D?c Duy do ca si Dàm Vinh Hung trình bày. Sau dó b?n nh?c N?u có yêu tôi dã 
xu?t hi?n trên các s?n ph?m thuong m?i sau dây - cung v?i cái tên tác gi? là
Nguy?n D?c Duy: DVD Làn sóng xanh 2003 -2004 (Trung tâm Kim L?i), album Gi?t 
nu?c m?t cho d?i (Dàm Vinh Hung Vol.5), DVD live show "Gi? H" Dàm Vinh Hung
(Trung tâm R?ng Dông).

V?i tu cách là tác gi? c?a bài tho dã ph? nh?c này, tôi d?t ngh? thu?t lên trên 
h?t và không màng d?n tác quy?n hay tên tu?i. Tuy nhiên, trong khi còn chua
bi?t ông Nguy?n D?c Duy là nh?c si ?o hay th?c, thì ca si Elvis Phuong dã cho 
ra d?i album C?m on em cu?c d?i do Saigon Audio phát hành, trong dó cung
có ca khúc N?u có yêu tôi nhung t? h?i hon là ca si này dã s?a l?i l?i bài hát 
m?t cách t? ti?n, làm sai l?c ý nghia c?a bài tho mà nhà tho dã g?i g?m
tâm tu vào dó. Ví d? nhu câu: "Có t?t v?i tôi thì t?t v?i tôi bây gi?" dã b? 
s?a thành "Có t?i v?i tôi thì t?i v?i tôi bây gi?", ho?c câu "Cát b?i làm
sao mà bi?t m?m cu?i" b? d?i là "Cát b?i tìm nhau mà bi?t tìm ngu?i". Cung nhu 
nhi?u câu khác b? s?a d?i m?t cách tùy ti?n. Thi?t tu?ng, ca si Elvis Phuong
là m?t ngu?i s?ng ? hai noi (M? và Vi?t Nam) thì không th? không bi?t ca khúc 
này xu?t x? t? dâu. T? vi?c làm khu?t t?t này, tôi bu?c lòng ph?i lên ti?ng
d? nh?ng s? vi?c nhu th? này không ti?p t?c x?y ra... (Nh?c ph?m N?u có yêu 
tôi, nh?c Tr?n Duy D?c, tho Ngô T?nh Yên dã có dang ký tác quy?n t?i Thu vi?n
qu?c gia Hoa K?, s? dang ký PA 1-250-326- dính kèm b?n sao)".

Trao d?i v?i chúng tôi v? v?n d? này, ch? Ph?m Lê Hoa - v? c?a ca si Elvis 
Phuong và là ngu?i biên t?p chuong trình cho anh - nói: "N?u ch? Ngô T?nh Yên
trách thì oan cho chúng tôi quá. B?i trong th?i gian sinh s?ng ? M? chúng tôi 
không h? bi?t d?n ca khúc này. V? hát trong nu?c, chúng tôi l?i càng c?n
tr?ng - ch? hát nh?ng ca khúc dã du?c phép ph? bi?n. Chính vì th? khi nghe Dàm 
Vinh Hung hát N?u có yêu tôi, th?y bài hát phù h?p v?i ch?t gi?ng c?a Phuong
tôi dã nh? Kh?c Dung tìm giúp. Do dó c? tên tác gi? l?n ca t? d?u l?y t? CD c?a 
Dàm Vinh Hung. M?t b?n nh?c khi dã du?c phép ph? bi?n thì chúng tôi s?a
l?i l?i làm gì? Nhung cung ph?i nói r?ng chuy?n hát sai l?i ? vài ch? trong m?t 
ca khúc v?n là chuy?n thu?ng tình b?i "tam sao th?t b?n", b?i b?n nh?c
mà phía biên t?p dua cho ca si hát không ph?i là b?n g?c.

Cung xin nói rõ là chúng tôi không t? làm CD. Album Cám on em cu?c d?i do 
Saigon Audio ch?u trách nhi?m xin bài b?n và biên t?p cho Phuong. Ch? Thu M? 
(Giám
d?c Saigon Audio) là m?t ngu?i r?t có tinh th?n trách nhi?m, ch? ?y k?: dã t?ng 
xin l?i, tr? ti?n tác quy?n và làm l?i bìa CD d? in thêm tên c?a tác gi?
bài tho du?c ph? nh?c bên c?nh tên nh?c si. Tôi nghi, n?u ch? Ngô T?nh Yên là 
tác gi? ph?n l?i (tho) c?a N?u có yêu tôi thì nên liên h? v?i Saigon Audio
d? bên ?y có s? di?u ch?nh. Và cung xin g?i cho chúng tôi b?n g?c d? hát cho 
chính xác, còn n?u nhu "khó khan" quá thì thôi, chúng tôi s? không dám hát
ca khúc này n?a! Còn v? tác gi? ph?n nh?c thì thú th?t cho d?n tru?c t?t Bính 
Tu?t chúng tôi m?i bi?t chính xác là Tr?n Duy D?c - m?t ch? quán cà phê ?
bên M?. Chúng tôi cung dã d? trù trong chuy?n qua M? s?p t?i s? d?n tham và 
thua chuy?n v?i anh Tr?n Duy D?c v? nh?ng chuy?n liên quan d?n N?u có yêu 
tôi...".

Ca si Elvis Phuong: "Hát sai l?i là vì không có b?n g?c"

"Tôi th?y chuy?n này không có gì to tát. N?u nhà tho Ngô T?nh Yên, khi phát 
hi?n ca khúc N?u có yêu tôi du?c in sai tên tác gi?, d?n g?p tr?c ti?p d?i di?n
c?a Saigon Audio d? trình bày, hay g?i van b?n d?n d? xác minh thì ch?c ch?n 
Saigon Audio s? xem xét và ch?nh s?a, nhu h? dã t?ng làm. Ngay c? tôi cung
v?y, tru?c dây khi làm CD trong dó có ca khúc Gi?t bu?n c?a Vu Hoàng (tôi du?c 
anh Duy Quang cho nghe và thu l?i, tên nh?c si cung nghe t? anh Quang).
Khi phát hành thì nh?n du?c lá thu b?o r?ng Gi?t bu?n du?c ph? t? l?i c?a Hu?nh 
H?u Võ. Sau dó tôi dã cho in l?i, thêm tên tác gi? c?a l?i bài hát dàng
hoàng. Do dó, r?t vô lý khi cho r?ng l?i là ? chúng tôi b?i dâu ph?i chúng tôi 
bi?t mà không làm. Còn chuy?n hát sai l?i là vì không có b?n g?c; n?u nh?n
du?c b?n g?c, tôi s?n sàng thu l?i".

Nguyên Vân
(ghi)

Hà Dình Nguyên
(Còn ti?p)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nhac cua ai? Loi cua ai?