[SMCC] Nhac cu ngau hung

Nh?c c? ng?u h?ng

Có d?p d?n tham tru?ng Memory ? Yeoju, cách th? dô Seoul c?a Hàn Qu?c d? hai 
gi? xe du?ng cao t?c, tôi có m?t s? ng?c nhiên thú v? khi b?t g?p nh?ng nh?c
c? "khác l?" d?y ng?u h?ng ? dây.

Trong sân tru?ng, tôi th?y m?t dàn tr?ng du?c làm b?ng... nh?ng cái thùng nh?a 
dùng d? ch?a nu?c. Ti?p theo là nh?ng chai nh?a Coca-Cola lo?i l?n du?c g?n
thêm nh?ng van xe, nh?ng vành bánh xe hoi, không bi?t dã  du?c "g?t giua" th? 
nào mà khi gõ vào cung t?o ra ngân nga ti?ng nh?c. R?i m?t hàng ?ng hoi du?c
c?t dài ng?n khác nhau ghép l?i thành m?t ki?u nh?c c?, ch? khác là m?t lo?i 
dàn ki?u dàn T'rung c?a Vi?t Nam, du?c làm b?ng nh?ng m?nh kim lo?i và g?
ghép l?i v?i nhau. Du?i g?c cây, nh?ng thanh dá nh? n?m d?u nhau cung là m?t 
lo?i nh?c c? khác.

Tôi cung có d?p ch?ng ki?n m?t bu?i bi?u di?n ngoài tr?i du?c t? ch?c ? tru?ng. 
Các nh?c công ngu?i gõ thùng nu?c, k? gõ thanh kim lo?i, k? khác dùng nh?ng
mi?ng cao su v? vào nh?ng ?ng hoi (tôi th?y g?n gi?ng nhu ki?u nh?c c? c?a các 
dân t?c Tây Nguyên du?c ghép b?ng ?ng n?a mà khi v? tay s? t?o ra ti?ng
nh?c), ngu?i d?p nh?ng chai Coca-cola vào nhau, t?o ra nh?ng âm thanh vô cùng 
sôi d?ng. Sau bu?i bi?u di?n, các nh?c công ch? cho tôi cách d?p chai Coca-Cola
th? nào d? ngân rung t?ng n?t nh?c khác nhau, các m?nh kim lo?i du?c "ch? tác" 
th? nào d? ghép vào nhau có th? t?o ra b?y n?t nh?c dô, rê, mi, fa, son,
la, si. Cung th?t ng?c nhiên là nh?ng lo?i nh?c c? này hoàn toàn do các nh?c 
công t? ch? t?o nh?m ph?c v? công vi?c gi?ng d?y ngh? thu?t trong nhà tru?ng
và c?ng d?ng.

? ta có ngh? si Mai Dình T?i ch? t?o nh?c c? t? chai l?, ?ng nu?c, bóng dèn... 
Có doàn ngh? thu?t Hàn Qu?c t?ng sang Vi?t Nam bi?u di?n âm nh?c t? n?i,
niêu, xoong, ch?o...  Nh?ng nh?c c? c?a tru?ng Memory ? Yeoju l?i cho m?t s? 
ng?c nhiên thú v? khác: ngu?i xua có th? làm nh?c c? t? cây trúc, ?ng n?a,
trái b?u khô thì hôm nay các ngh? si có th? ch? t?o ra nh?ng nh?c c? b?ng vành 
bánh xe hoi, ?ng hoi, chai nh?a, m?nh kim lo?i... Qu? th?c, nh?ng ý tu?ng
sáng t?o là vô b? b?n !

Quang Thi (t? Seoul)

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhac cu ngau hung