Nguoi nhieu "tien" nhat Viet Nam

Ngu?i nhi?u "ti?n" nh?t Vi?t Nam

Anh H? Minh Hi?p và con trai dang lau chùi gi?y ch?ng nh?n xác l?p k? l?c c?a 
Vietbooks

Dó chính là H? Minh Hi?p, ngu?i dang gi? k? l?c "ngu?i có b? suu t?p ti?n các 
nu?c trên th? gi?i nhi?u nh?t Vi?t Nam".

"Núi ti?n" trong can nhà nh?

Bu?c vào can nhà n?m trên du?ng Hu?nh Dình Hai (Q.Bình Th?nh, TP.HCM), chúng 
tôi hoa c? m?t tru?c m?t "núi ti?n" mà Hi?p dã dày công suu t?p. "Dây là t?
2 USD ra d?i t? nam 1864, khi n? ra cu?c chi?n gi?a hai mi?n Nam - B?c M?, dây 
là t? 5 USD phát hành ngày 17.2.1864, có ghi s? sê - ri b?ng ch? vi?t tay
c?a c? T?ng th?ng M? Lincoln, còn dây là t? 2 USD ra d?i nam 1976, du?c xem là 
khá hi?m, phát hành d? k? ni?m 200 nam ngày thành l?p nu?c M?..." - Anh
Hi?p v?a ch? cho chúng tôi xem t?ng t? ti?n v?a nói rõ v? ngu?n g?c, d?c di?m 
c?a chúng. Trong can nhà khá tuom t?t, các t? ti?n c? các lo?i du?c l?ng
vào các khung hình ho?c s?p x?p trong các h?p d?ng và trung bày trông h?t s?c 
d?p m?t. Ngay t?i t?ng tr?t, 4 - 5 khung hình, m?i khung có t? 5 - 7  t?
ti?n c? các lo?i du?c treo trên tu?ng. Song cho d?n khi bu?c lên t?ng 1 c?a can 
nhà anh Hi?p, chúng tôi m?i th?c s? th?y "kh?ng ho?ng" tru?c m?t b? suu
t?p ti?n d? s?. Ti?n d? các lo?i t? các châu l?c trên th? gi?i d?u "t? t?u" d?y 
d? trong nhà anh. T? ti?n c?a nh?ng qu?c gia quen thu?c nhu Anh, M?, Nh?t,
Hàn... cho d?n nh?ng qu?c gia mà khi nh?c d?n nhi?u ngu?i chua ch?c bi?t nó... 
n?m ? dâu trên b?n d? th? gi?i nhu: Suriname, Guinea-Bissau,... Th?m chí
anh còn có nh?ng lo?i ti?n c?a các qu?c gia, các vùng lãnh th?, thu?c d?a mà 
hi?n không còn t?n t?i. Dáng chú ý là trong s? các lo?i ti?n trên, có nh?ng
sê - ri ti?n còn nguyên, chua du?c c?t ra. Ch?ng h?n nhu sê - ri 32 t? lo?i 2 
USD mà anh ph?i sang t?n M? d? mua. Sê - ri này du?c phát hành nam 2003,
n?m ghép li?n v?i nhau thành m?t kh?i vuông v?c trông r?t ng? nghinh. Anh khoe: 
"D?n nay, tôi dã suu t?m du?c các lo?i ti?n gi?y c?a 222 nu?c trên th?
gi?i. Ch? còn thi?u m?i ti?n c?a... Palestine". Nhung trên th?c t? thì nhà nu?c 
Palestine chua du?c thành l?p và hi?n nay d?ng ti?n mà ngu?i Palestine
dang s? d?ng là t? New Sheqalime c?a ngu?i Israel.

S? là thi?u sót n?u nhu không d? c?p d?n b? suu t?p ti?n kim lo?i c?a anh Hi?p. 
Nh?ng d?ng vàng, b?c, d?ng c?a các qu?c gia Hà Lan, Ý, Anh, Pháp, Campuchia...
c?a cu?i th? k? 19 v?n du?c anh luu gi?. ?n tu?ng v? các d?ng ti?n này d? l?i 
là s? tinh x?o d?n không ng? v? ngh? thu?t in dúc. Chúng có d? hình dáng
t? hình tròn, hình vuông d?n nh?ng d?ng ti?n cái trông nhu m?t qu? tr?ng... 
Riêng v? các d?ng ti?n kim lo?i, tính "so so", anh cung có d?n các lo?i ti?n
c?a 218 nu?c trên th? gi?i.

L?ch s? Vi?t qua lang kính ti?n xua

Di?u dáng trân tr?ng ? b? suu t?p Minh Hi?p là s? dày công suu t?m ti?n Vi?t. 
Nh?ng d?ng ti?n ng? màu d? s?c tái hi?n t?ng giai do?n l?ch s? cung nhu nét
van hóa d?c trung c?a Vi?t Nam. B? suu t?p ti?n Vi?t in trên gi?y g?n 200 t? 
các lo?i. D?u tiên là lo?i ti?n in hình Vua Thành Thái (g?i là ti?n Thành
Thái) du?c phát hành trong các nam 1901, 1917 và 1920. M?t lo?i ti?n khác du?c 
phát hành sau dó ít lâu (nam 1923) là ti?n "con công", m?nh giá 5 d?ng;
ti?n "gi?y o?nh", m?nh giá 20 d?ng và ti?n gi?y "b? lu", m?nh giá 100 d?ng. 
Lo?i ti?n này du?c ngu?i d?i sau nh?c d?n nhi?u vì nghe dâu nó g?n li?n v?i
giai tho?i Công t? B?c Liêu "d?t d?... n?u d?u" trong m?t cu?c "so giàu" v?i 
B?ch Công t? tru?c m?t giai nhân. Trong 3 lo?i ti?n trên, ti?n gi?y "b? lu"
có kích thu?c khá l?n, 22 x 15 cm. T? ti?n này t?ng là ni?m mo u?c d?i v?i gi?i 
bình dân tru?c dây. Cung c?n ph?i nh?c d?n các lo?i  ti?n "l?" c?a chính
quy?n Dông Duong nhu t? Long - Châu - Sa (phát hành nam 1948), áp d?ng cho các 
giao d?ch mua bán ? 3 t?nh Long Xuyên, Châu D?c, Sa Déc, hay t? Long - Châu
- Ti?n áp d?ng cho 3 t?nh Long Xuyên, Châu D?c, Ti?n Giang... R?i t? "trâu 
xanh", "con báo" phát hành giai do?n 1945. Hai d?ng ti?n này hi?n có giá khá
cao d?i v?i gi?i suu t?m, kho?ng 60 USD/t?. Ngoài ra còn có m?t s? lo?i ti?n 
g?i là ti?n "d?p n?n" c?a chính quy?n Dông Duong có dóng d?u "luu hành n?i
t?nh" cho t?ng t?nh s? d?ng.

Tuy nhiên theo anh Hi?p, trong b? suu t?p c?a mình, anh còn luu tr? nh?ng t? 
ti?n có th? g?i là "hàng d?c". Dó là lo?i "ti?n" dùng cho b? d?i luu hành d?
d?i luong th?c. Lo?i "ti?n" này g?i là "phi?u bách hóa Tru?ng Son". T? phi?u 
này phát hành nam 1962, có di?n tích kho?ng 4 x 8 cm, m?t tru?c có in hình
Bác H? còn m?t sau là gi?y tron. Tuy nhiên, m?t th?i gian sau, lo?i ti?n này b? 
d?ch phát hi?n nên chính quy?n ta phát hành m?t lo?i phi?u khác thay th?.
Lo?i phi?u này phát hành nam 1966, có cùng tên g?i nhung trên phi?u không ghi 
m?t ch? nào mà ch? có in hình Bác H? và ghi m?nh giá (có b?n lo?i là 1, 2,
5 và 10 d?ng). Tru?c dây, anh Hi?p có c? ch?c t? phi?u này nhung hi?n anh ch? 
luu gi? dúng m?t t?. T? "phi?u bách hóa Tru?ng Son" này d?c bi?t ? ch? ph?n
gi?y tron c?a nó có bút tích c?a m?t ngu?i b? d?i có tên là H?ng Tu ký vào m?t 
sau. D?c dáo hon n?a là anh Hi?p còn có nh?ng t? gi?y b?c chua du?c... phát
hành. C? th? vào nam 1975, chính quy?n Sài Gòn chu?n b? phát hành lo?i ti?n này 
thì mi?n Nam du?c hoàn toàn gi?i phóng. Lo?i ti?n này có 2 lo?i m?nh giá
5.000 d?ng và 10.000 d?ng. Theo anh Hi?p, dây là m?t trong nh?ng t? ti?n r?t 
hi?m, anh Hi?p tìm du?c nó ? Singapore. Dáng chú ý là trong s? "hàng d?c",
anh Hi?p có d?ng b?c Dông Duong b?ng kim lo?i (còn g?i là d?ng N? hoàng hoa 
xòe) phát hành vào các nam 1886, 1887 và 1927 có kích thu?c l?n nh?t trong
các lo?i ti?n kim lo?i luu hành ? Vi?t Nam t? d?u th? k? 20 d?n nay.

Thú choi cung l?m công phu

N?u ch? nhìn b? suu t?p ti?n d? s? c?a Minh Hi?p, ít ngu?i nghi r?ng ch? nhân 
c?a nó ch? m?i 33 tu?i. Anh k?: "Tôi công tác t?i c?a hàng mi?n thu? c?a Công
ty d?ch v? hàng không sân bay Tân Son Nh?t - Sasco, nam 1996, tình c? tôi du?c 
m?t du khách ngu?i Nam Phi t?ng cho t? ti?n c?a Nam Phi. Nét d?p d?c dáo
c?a t? ti?n dó dã thu hút tôi m?nh m? và trong d?u tôi b?ng n?y sinh m?t ý 
tu?ng là suu t?m ti?n c?a các nu?c trên th? gi?i...". Nh? l?i th? thu?ng xuyên
ti?p xúc v?i ngu?i nu?c ngoài nên ch?ng m?y ch?c b? suu t?p ti?n c?a các nu?c 
trên th? gi?i c?a anh ngày càng phong phú. Song d? s? h?u du?c nh?ng t? ti?n
"l?", anh ph?i lên m?ng tìm ki?m và rao mua. Tuy nhiên, không ph?i lúc nào rao 
mua cung có ngu?i bán, có lo?i ti?n ch?ng h?n nhu t? "trâu xanh" c?a Vi?t
Nam, anh ph?i d?t mua d?n 2 nam m?i có du?c. Song dó chua ph?i là khó khan duy 
nh?t. D? mua nh?ng t? ti?n "d?c nh?t vô nh?", v? ch?ng anh ph?i l?n l?i
sang t?n Singapore, M? d? mua...

Nh?ng c?c nh?c c?a v? ch?ng anh cu?i cùng cung dã du?c d?n dáp x?ng dáng. Ngày 
14.8.2005, anh du?c Trung tâm sách k? l?c Vi?t Nam (Vietbooks) xác nh?n k?
l?c "Ngu?i có b? suu t?p ti?n các nu?c trên th? gi?i nhi?u nh?t Vi?t Nam".

Minh Thu?n

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nguoi nhieu "tien" nhat Viet Nam