[SMCC] Nguoi me xe co hon vo o dat Sai thanh

Ngu?i mê 'x? c?' hon v? ? d?t Sài Thành

 
Vì thú vui dam mê "x? c?" nên ông b? h?n công vi?c muu sinh. Chính vì v?y, anh 
em trong CLB m?i khi nh?c d?n ông còn cu?i dùa: "Ông ?y mê xe còn hon mê.v?". 

"Ông 67"

"Choi xe c? không ph?i d? khoe m? mình giàu có. Chi?c xe và nh?ng món d? ch? là 
cái c? d? anh em có th? t?p h?p l?i, cùng chia s? trong m?t sân choi b? ích", 
dó là quan ni?m c?a ông Luu Ti?n Thanh (ch? nhi?m CLB Honda 67 qu?n 7 hay còn 
du?c g?i cái tên khác là "ông 67"), m?t ngu?i say mê xe c? v?i nh?ng tri?t lý 
r?t gi?n d? nhung không kém ph?n sâu s?c.

 
Ông Thanh nh?c l?i k? ni?m ngày dâu vùi mình trong thú vui dam mê xe 67
 

Tôi g?p ông ? kho?ng d?t tr?ng ng?n ngang nh?ng chi?c xe ch? còn tro l?i nh?ng 
b? khung cu ki t?i qu?n 7, TPHCM. Dó là "gara" c?a ông, là noi ông có th? hì 
h?i c? ngày d? tân trang l?i nh?ng chi?c xe, là noi anh em trong câu l?c b? 67 
qu?n 7 g?p g? và h?p m?t, dôi khi là noi an ng? ngh? c?a ông.

Ngu?i dàn ông có thân hình g?y gò và n? cu?i phong tr?n b?i b?m này gi?i thi?u 
v?i tôi gi?ng âu y?m: "Dây là chi?c Peugoet s?n xu?t nam 1955 dó. "Nàng" này mà 
m?c áo m?c qu?n vào thì tuy?t v?i luôn".

 
Nhi?u "x? c?" du?c quy t? sinh ho?t t?i CLB qu?n 7'
 

Chi?c Peugeot ch? là b? khung cu ki, cáu b?n nhung ông b?o nh?t quy?t tu?n sau 
quay l?i s? là m?t chi?c xe tuy?t d?p. Dôi m?t, n? cu?i c?a ông b?ng sáng khi 
nói v? nh?ng chi?c xe và nh?ng món d? d?n t? quá kh?. Th? m?i bi?t ni?m say mê 
c?a ông d?i v?i nh?ng món d? ?y l?n th? nào.

V?n say mê nh?ng th? d? " cu ki" t? khi r?t tr?. Ông theo ngh? s?a ch?a di?n 
tho?i cung ch? d? "th?nh tho?ng b?t g?p nh?ng chi?c di?n tho?i cu cho th?a 
lòng" nhu l?i ông tâm s?. Nam 2008, sau bao nam tran tr?, ông cùng nh?ng ngu?i 
b?n thành l?p câu l?c b? (CLB) 67, qu?n 7.


Nam 2008, CLB du?c dánh d?u v?i s? công nh?n c?a Trung tâm Th? d?c Th? thao 
qu?n 7 công nh?n là m?t CLB tr?c thu?c Trung tâm

 
Ông Thanh (bên trái) trong ngày vui k? ni?m 1 nam thành l?p c?a CLB
 

Nh?ng ngày d?u thành l?p v?i muôn vàn khó khan: ho?t d?ng thi?u t? ch?c, tinh 
th?n anh em chua cao.Có lúc ông th?y chán n?n nhung r?i lòng dam mê, mong u?c 
có m?t sân choi cho nh?ng ngu?i mê xe 67 nên ông b? luôn c? công vi?c ki?m s?ng 
hàng ngày, m?c v? con phàn nàn d? d?n công s?c dua nó di vào ho?t d?ng quy c?.

Nam 2009, nh? nh?ng ho?t d?ng xã h?i tích c?c, CLB 67 du?c Trung tâm Th? d?c 
Th? thao qu?n 7 công nh?n là m?t CLB tr?c thu?c Trung tâm.

Chi?n th?ng b?nh t?t nh? mê "x? c?"

M?i khi nh?c chuy?n d?n nh?ng con "x? c?", ngu?i dàn ông này c? thao thao nhu 
m?t thói quen dã "nghi?n" và an sâu vào máu. Ông b?o, tôi gi? không ch? choi 67 
mà có "dá" sang các linh v?c x? c? khác nhu xe Jeep, Vespa..

Nh?ng ai dã t?ng vui h?t mình, qu?n th?o trên nh?ng d?m bùn l?y, trên nh?ng 
cung du?ng b?i mù, trên nh?ng chuy?n di chinh ph?c gi?a núi r?ng m?i th?y h?t 
ni?m dam mê c?a ông.

 
M?t bu?i dã ngo?i c?a các thành viên trong CLB xe 67
 

"Choi xe c? thì d?i gia m?i choi du?c?". Các thành viên trong CLB 67 qu?n 7 
cu?i vang khi tôi h?i câu dó. "Không có dâu em oi. CLB b?n anh dâu ph?i là ch? 
khoe m? nh?ng chi?c xe d?t ti?n, d? d? xe v?i nhau. Anh em d?n v?i nhau c?t sao 
th?y tho?i mái là du?c", anh Hu?nh Thành, m?t thành viên c?a CLB cho bi?t.

Chính vì v?y thành viên trong CLB này không h? có s? phân bi?t tu?i tác, t?ng 
l?p, ngh? nghi?p: ki su, bác si d?n ch?y xe ôm, quét rác, th? h? t?t c? d?u 
tham gia vào sân choi m?t cách vui v? và chân thành nh?t. Dã có lúc ban ch? 
nhi?m CLB khai tr? nh?ng thành viên mu?n khoe c?a, "ch?ng t? ta dây" làm ?nh 
hu?ng d?n không khí nh?ng bu?i g?p g?.

 
Ông Thanh nói: N?u dã có dam mê thì không ph?i "d?i gia" m?i choi mà nh?ng l?p 
bình dân khác v?n có quy?n du?c th? hi?n thú vui.
 

"L?y cái tình làm n?n móng d? ho?t d?ng" dó là tiêu chí ông Thanh d?t ra vì v?y 
CLB dã th?c s? là mái nhà th? hai c?a các thành viên.

Ông Duong Van Hai, m?t thành viên c?a CLB cách dây 2 nam phát hi?n mình b? ung 
thu tuy?n hàm bên ph?i. Ông roi vào tuy?t v?ng dau d?n tu?ng ch?ng nhu cu?c 
s?ng s? ch?m h?t v?i mình. Tình c? bi?t d?n CLB 67, l?i là ngu?i mê xe 67 nên 
ông tham gia vào d? coi nhu hu?ng ph?n cu?c s?ng còn l?i.

Nhung chính s? thân tình, ho?t d?ng sôi n?i, vui v?, nh?ng chuy?n hành trình di 
kh?p nam chí b?c cùng v?i anh em dã khi?n tinh th?n c?a ông tr? nên ph?n ch?n, 
kiên cu?ng hon. Di?u kì di?u nh?t là d?n nay ông dã hoàn toàn chi?n th?ng can 
b?nh ung thu.

Còn anh Hu?nh Thành thì nh? l?i c?m giác ?m áp khi cách dây không lâu b? anh ? 
t?n Long H?i m?t. Anh không cho ai trong câu l?c b? bi?t, m?t mình v? Long H?i 
ma chay cho b?. Dang tang gia b?i r?i, dau kh? thì m?y ch?c anh em trong câu 
l?c b? dã xu?t hi?n xúm tay vào lo ma chay cùng anh, d?ng viên anh vu?t qua m?t 
mát.

 
"Ông 67" gi? còn "dá' sang v?i thú dam mê nhi?u dòng xe c? khác
 

H?nh phúc nh?t CLB có l? là anh Mai Jean vì v? anh, ch? Nguy?n Thanh Th?y, cung 
là m?t thành viên tích c?c c?a CLB. V? ch?ng anh luôn cùng nhau trên nh?ng 
chuy?n hành trình cùng anh em. "Nh? CLB mà v? ch?ng tui g?n bó v?i nhau hon 
dó", anh Jean cu?i th?t tuoi khoe.

Di?u d?c bi?t là m?i ngu?i trong CLB không ch? mê xe c? mà mê t?t c? nh?ng món 
d? mang d?u ?n k? ni?m. Dó là chi?c áo lính, ba lô cu ki, chi?c di?n tho?i cu, 
chi?c b?p d?u có tu?i d?i hon th? k? .

Nh?ng món d? ?y du?c suu t?m nhung không ph?i d? c?t trong t? d? ng?m hay khoe 
m? mà m?i l?n h?p m?t l?i du?c dua ra d?u giá. D?ng ti?n thu du?c t? nh?ng d? 
v?t ?y l?i theo hành trình c?a CLB d?n v?i bà con nghèo kh?p Tây Nguyên, Mi?n 
Tây r?i lên Tây B?c. Nh?ng món d? vì v?y mà có nhi?u ý nghia hon giá tr? chính 
nó.

Phú An- Giang Uyên
Theo Buu Di?n Vi?t Nam

Other related posts:

  • » [SMCC] Nguoi me xe co hon vo o dat Sai thanh - Nguyen Hong Van