[SMCC] Nguoi dau da day cam ki an dua chuot khi doi

Ngu?i dau d? dày c?m k? an dua chu?t khi dói

Là lo?i rau quen thu?c d? ch?ng ngán, gi?i nhi?t hay d?p m?t làm d?p. Nhung an 
dua chu?t sao cho dúng cách? Nên và không nên k?t h?p v?i nh?ng th?c ph?m nào?

  

 
Ngu?i b? dau d? dày an dua chu?t khi dói s? làm con dau tr?m tr?ng hon. ?nh: 
minh h?a - Internet Dua chu?t là m?t lo?i rau r?t mát, v? giòn, ngon ng?t, thom h?p d?n. Dua chu?t 
có ch?a pectin, axit và các enzym, có th? thúc d?y s? trao d?i ch?t, di?u tr? 
cháy n?ng, tàn nhang, táo bón d? ?ng da.

Dua chu?t + d?u ph?, có tác d?ng gi?i d?c ch?ng viêm. Hàm lu?ng protein th?c 
v?t cao trong d?u ph? r?t d? tiêu hóa, k?t h?p v?i dua chu?t mát l?nh có ch?c 
nang gi?i nhi?t, l?i ti?u, gi?i d?c, ch?ng viêm, tiêu d?m, mát ph?i.

Dua chu?t còn là lo?i qu? du?c ph? n? tin tu?ng dùng trong làm d?p, nh?t là da 
m?t, v?a don gi?n l?i r? ti?n.

Dua chu?t tuoi hay nu?c ép dua chu?t còn có th? dùng d? gi?i ru?u, ?c ch? 
carbohydrate thành ch?t béo, do dó an dua chu?t còn là bí quy?t d? gi?m cân và 
phòng ng?a b?nh tim m?ch vành.

Tuy nhiên, trong m?t s? tru?ng h?p không nên an nhi?u dua chu?t, cung không nên 
tùy ti?n k?t h?p v?i m?t s? th?c ph?m:

Dua chu?t an cùng d?u ph?ng r?t d? gây tiêu ch?y, nh?t là dua chu?t tr?n d?u 
ph?ng lu?c hay rang vàng. Dây là món an l?nh, nhi?u gia dình thu?ng làm d? an 
cho d? ngán, nhung k? th?c có th? khi?n b?n b? dau b?ng, tiêu ch?y.

Nh?ng ai có b?nh dau d? dày, lúc dói không nên an dua chu?t, con dau s? nghiêm 
tr?ng hon.

Dua chu?t + c?n tây hay dua chu?t + ?t: Các enzyme trong dua chu?t s? phá h?y 
hàm lu?ng vitamin C có trong nh?ng lo?i rau này. Tuy không gây nguy h?i nhi?u 
cho co th?, nhung s? làm gi?m s? h?p th? vitamin C c?a co th? . Tuong t?, rau 
c?i, mu?p d?ng, tiêu s? xanh. không nên an cùng v?i dua chu?t.

Dua chu?t + các lo?i n?m: Có tác d?ng gi?i d?c, gi?m cân, lo?i b? ch?t béo t?t, 
nhung lu?ng an m?i l?n không nên quá nhi?u, n?u không s? có tác d?ng ngu?c.

Theo Food/Dân Vi?t

  
 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nguoi dau da day cam ki an dua chuot khi doi - Nguyen Hong Van