Nguoi Chet Song Lai, Chuyen Co That

Ngöôøi cheát soáng laïi: Chuyeän coù thaät!

Havey - moät thanh nieân 20 tuoåi ngöôøi Myõ chaúng may maéc beänh qua ñôøi. 
Vôï chöa cöôùi cuûa anh vì quaù yeâu Havey neân tin raèng anh chöa cheát, 
khoâng cho choân vaø

mang quan taøi veà nhaø. Sau ñoù, quaû nhieân chaøng thanh nieân soáng laïi vaø 
hai ngöôøi ñaõ toå chöùc leã cöôùi.

ÔÛ Vieät Nam cuõng nhö nhieàu nöôùc khaùc coù caû kho taøng chuyeän keå veà 
ngöôøi cheát soáng laïi raát ly kyø, khoù tin, nhieàu khi ñöôïm maøu saéc thaàn 
bí. Tuy nhieân, ñaây laïi

laø chuyeän coù thaät!

Vaøo theá kyû 18-19, ôû khaép chaâu AÂu roä leân nhöõng chuyeän veà ngöôøi 
cheát soáng laïi vaø "quyû nhaäp traøng". ÔÛ Hungary vaø caùc nöôùc Trung AÂu 
thôøi aáy, ngöôøi ta thöôøng

ñoàn ñaïi laø thaáy ngöôøi cheát soáng laïi. Coù nhieàu caùch giaûi thích hieän 
töôïng naøy. Moät trong caùc caùch giaûi thích laø thôøi aáy do chieán tranh 
vaø dòch beänh, coù

quaù nhieàu ngöôøi cheát neân vieäc choân caát ñöôïc laøm moät caùch haáp taáp, 
qua loa. Ñaõ coù nhöõng tröôøng hôïp chöa cheát haún cuõng bò choân. Khi tænh 
laïi, hoï laät moà soáng

daäy, thaân mình dính ñaày buøn ñaát vaø nhieàu khi caû maùu nöõa, ñi lang 
thang laøm moïi ngöôøi sôï haõi. Töø ñoù maø sinh ra nhöõng huyeàn thoaïi veà 
"quyû nhaäp traøng".

Vaøo caùc theá kyû tröôùc, khoa hoïc chöa theå xaùc ñònh moät caùch thaät chính 
xaùc khi naøo con ngöôøi thaät söï cheát. Chính Herbert Mayo, moät phaãu thuaät 
gia coù teân tuoåi

cuûa theá kyû 19 cuõng ñaõ cho raèng, trung bình cöù 200 ngöôøi ñöôïc ñem ñi 
choân coù moät bò choân soáng. Tröôùc ñaây, ngöôøi ta cuõng ghi laïi tröôøng 
hôïp oâng Beña Doxtotrenui,

moät tu só nöôùc Anh bò beänh vaø cheát vaøo luùc nöûa ñeâm. Xaùc cheát ñaõ 
ñöôïc cho vaøo quan taøi, ngöôøi nhaø tuùc tröïc xung quanh khoùc than thaûm 
thieát. Nhöng saùng sôùm

hoâm sau, oâng ta boãng nhoûm daäy laøm moïi ngöôøi haõi huøng boû chaïy, cho 
laø "quyû nhaäp traøng".

Maõi ñeán theá kyû 20, nhöõng chuyeän töông töï vaãn xaûy ra. Ñaùng chuù yù 
nhaát laø chuyeän xaûy ra vaøo naêm 1906 ôû bang Kansas (Myõ). Moät thanh nieân 
teân laø Havey, 20 tuoåi,

con moät gia ñình giaøu coù chaúng may maéc beänh qua ñôøi. Ngöôøi vôï chöa 
cöôùi cuûa anh ta tin raèng anh chöa cheát maø chæ nguû thieáp ñi trong côn 
beänh naëng. Coâ khoâng

cho choân vaø ñeà nghò mang quan taøi veà ñeå trong nhaø. Chuyeän laï luøng ñaõ 
xaûy ra, sau ñoù quaû nhieân Havey soáng laïi.

Töø söï kieän naøy, dö luaän ôû Myõ xoân xao cho raèng coù nhieàu ngöôøi bò 
choân oan do baùc só xaùc ñònh nhaàm laø ñaõ cheát. Quaû thaät vaøo thôøi aáy, 
kyõ thuaät y hoïc chöa cao

neân chöa theå phaân bieät ñöôïc thaät chaéc chaén moät ngöôøi ñaõ cheát haún 
hay chöa. Cuõng vì vaäy, caùc nhaø laõnh ñaïo y teá ñöông thôøi ñaõ ñeà ra yeâu 
caàu phaûi ñeå xaùc cheát

moät tuaàn leã sau môùi ñöôïc choân, vaø nhieàu thaønh phoá ñaõ laäp ra "nhaø 
caát giöõ thi haøi" ñeå troâng coi nhöõng xaùc cheát naøy trong moät tuaàn, ñeà 
phoøng hoï soáng laïi.

Cuõng töø söï kieän Havey, ngöôøi ta ñaõ phaùt minh ra nhöõng chieác "aùo quan 
an toaøn" coù thieát bò thoâng gioù, baùo ñoäng vaø thoaùt ra khoûi quan taøi 
neáu ngöôøi cheát soáng

laïi. Coù nhieàu kieåu "aùo quan an toaøn", ñaùng chuù yù hôn caû laø chieác 
quan taøi do moät baù töôùc ngöôøi Nga teân laø Kraxcaniki phaùt minh, ñöôïc dö 
luaän ngaøy ñoù ñaùnh

giaù laø chieác aùo quan thieát keá tinh vi, an toaøn nhaát, neáu ngöôøi cheát 
soáng laïi seõ deã daøng ñöôïc cöùu thoaùt.

Nhöõng chieác "aùo quan an toaøn" naøy thònh haønh ôû phöông Taây cho ñeán 
Chieán tranh theá giôùi laàn thöù nhaát. Chieán tranh theá giôùi xaûy ra, soá 
ngöôøi cheát quaù nhieàu

neân ngöôøi ta khoâng coøn quan taâm ñeán chuyeän "ngöôøi cheát soáng laïi" 
nöõa. Maët khaùc, do y hoïc phaùt trieån, coù theå xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc 
moät ngöôøi ñaõ cheát thöïc

söï hay chöa neân chuyeän choân laàm ngöôøi coøn soáng cuõng khoù xaûy ra.

Ngöôøi cheát soáng laïi tuy hieám nhöng laø chuyeän coù thaät, coù ngöôøi soáng 
laïi khoûe maïnh laâu daøi nhö tröôøng hôïp cuûa Havey, nhöng cuõng coù nhöõng 
tröôøng hôïp chæ taïm

soáng laïi moät thôøi gian roài cheát thöïc söï. Hieän töôïng treân ôû nöôùc 
naøo cuõng coù. ÔÛ Vieät Nam tröôùc ñaây cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp töông 
töï vaø ngöôøi ta cho raèng

do ma quyû nhaäp vaøo xaùc cheát neân goïi laø "quyû nhaäp traøng", moät ñieàu 
raát gôû ñoái vôùi gia ñình ngöôøi cheát.

Veà caùi cheát, hieän nay y hoïc chia laøm hai thôøi kyø: cheát laâm saøng vaø 
cheát sinh vaät. Trong cheát laâm saøng, phoåi vaø tim ngöôøi beänh ñeàu ñaõ 
ngöøng hoaït ñoäng, nhöng

naõo beänh nhaân vaãn chöa cheát vaø thaàn kinh goác cuûa boä naõo vaãn hoaït 
ñoäng. ÔÛ giai ñoaïn naøy, tuy moïi daáu hieäu cuûa söï soáng - keå caû nhòp 
tim vaø hôi thôû - ñeàu

khoâng coøn nöõa, nhöng vôùi nhöõng kyõ thuaät hoài sinh caáp cöùu hieän ñaïi 
ngaøy nay, ngöôøi ta vaãn coù theå phuïc hoài ñöôïc hoâ haáp vaø tuaàn hoaøn, 
ngöôøi beänh vaãn coù theå

ñöôïc cöùu soáng. Chæ khi boä naõo cuûa beänh nhaân ñaõ cheát, ngöôøi beänh 
chuyeån sang giai ñoaïn cheát sinh vaät, moïi khaû naêng cöùu chöõa môùi heát.

Nhö vaäy, chuùng ta coù theå hieåu, nhöõng ngöôøi cheát soáng laïi laø nhöõng 
tröôøng hôïp môùi cheát laâm saøng. Ngöôøi cheát ñaõ heát thôû, tim ngöøng 
ñaäp, thaày thuoác ñaõ khaùm

xaùc nhaän vaø cho vaøo aùo quan. Nhöng do baûn naêng cuûa söï soáng ñaáu tranh 
vôùi caùi cheát, hoï ñaõ töï phuïc hoài laïi ñöôïc vaø tænh laïi, khoâng tieán 
sang giai ñoaïn cheát

sinh vaät.

Do ñoù, muoán xaùc ñònh moät ngöôøi cheát, khoâng theå chæ thaáy ngöøng thôû, 
ngöøng tim laø ñuû, maø phaûi thaêm khaùm thaät kyõ löôõng, khi bieát chaéc 
chaén ngöôøi beänh ñaõ cheát

sinh vaät roài môùi ñöôïc xaùc nhaän laø cheát, vaø vieäc choân caát cuõng chæ 
ñöôïc laøm sau ñoù 24 giôø.

BS Höông Lieân

(Baùo Söùc Khoûe & Ñôøi Soáng)

Other related posts:

  • » Nguoi Chet Song Lai, Chuyen Co That