[SMCC] Ngu?i Vi?t ? Tokyo k? chuy?n d?ng d?t, sóng th?n

Ngu?i Vi?t ? Tokyo k? chuy?n d?ng d?t, sóng th?n

> Toàn c?nh v? d?ng d?t gây sóng th?n t?n công Nh?t B?n 

TPO- Tòa nhà l?c lu, l?a b?c cháy, c?nh d? v? tan hoang là nh?ng gì ngu?i Vi?t 
Nam dang ? Tokyo (Nh?t B?n) nhìn th?y sau tr?n d?ng d?t m?nh gây sóng th?n mà 
140 nam qua m?i xu?t hi?n ? d?t nu?c m?t tr?i m?c. Cung gi?ng nhu ngu?i d?a 
phuong, h? s? hãi, lo l?ng.


 
D?ng d?t m?nh gây sóng th?n làm ngu?i dân Nh?t B?n ch?u nhi?u thi?t h?i. 


Ch? Vân Anh dang công tác ? Tokyo (Nh?t B?n) v?n chua kh?i bàng hoàng khi nh? 
l?i: "C? tòa nhà l?c lu. Bàn gh? l?c lu. Ngu?i l?c lu... Ban d?u, m?i ngu?i còn 
nhìn nhau cu?i, sau dó thì g?n nhu t?t c? d?u chui xu?ng g?m bàn và ch? d?i. 
M?t phút. Hai phút. Ba phút trôi qua, m?i th? v?n l?c lu. Màn hình tivi chi?u 
c?nh rung l?c d? d?i ? t?nh Miyagi, noi b? n?ng nh?t. M?t tòa nhà ? Odaiba b?c 
l?a".

Ch? Vân Anh cho bi?t, d?ng d?t b?t d?u x?y ra lúc 2h46, kho?ng 3h lan t?i 
Tokyo. Sau th?i gian này, các tòa nhà th?nh tho?ng l?i rung m?nh. Sóng th?n d? 
vào t?nh Iwate, Miyagi, cu?n trôi nhà c?a, xe c? và bi?n du?ng ph? thành sông 
bi?n.

"Mình và m?i ngu?i c? d?ng d?y, ch? bi?t ôm ng?c, quên c? mình dang b? rung l?c 
d? d?i, mà nhìn nh?ng ngôi nhà b? cu?n trôi, nh?ng chi?c xe ô tô dang ch?y dua 
d? thoát kh?i dòng nu?c lu. Hình nhu h? không bi?t có sóng th?n, nên ch?y th?ng 
t?i ch? sóng dang cu?n d? th? d? vào. Mu?n gào lên cho h? bi?t d?ng di du?ng dó 
n?a, nhung dành b?t l?c" - ch? Vân Anh chia s?.

Sau khi x?y ra th?m h?a, D?c Duy - sinh viên ngành Công ngh? thông tin t?i D?i 
h?c Tokyo - bi?t gia dình dang h?t s?c lo l?ng nhung không th? liên l?c du?c 
b?ng di?n tho?i. Duy dành vi?t v?i vàng lên facebook vài l?i nh?n g?i cho ngu?i 
thân.

"Không th? liên l?c du?c v? nhà, mình r?t là lo l?ng, không bi?t t? gi? d?n t?i 
có ?n không n?a. Nhà l?c lu, nhà thì d? v? v?n. Mình nhìn th?y nh?ng ngôi nhà 
trên du?ng màu xanh, màu d? "v?y chào" ngu?i di du?ng mà th?y s?"- Duy chia s?.

Còn Nguy?n Van Sinh, m?t tu nghi?p sinh bên Nh?t thì cho bi?t, th?c s? s? hãi 
khi m?i th? quanh mình b?t d?u rung l?c m?nh: "Các d? v?t ? noi làm vi?c roi t? 
tung, v? lo?ng xo?ng. Di?n b? c?t, liên l?c thì ph?p phù, không th? g?i di?n 
cho b?n bè, ngu?i thân".

"Sau khi d?ng d?t x?y ra, xe di?n d?ng ho?t d?ng. Mình ph?i di b? ba ti?ng d?ng 
h? m?i v? du?c d?n nhà vì taxi thì không d?. V?a di du?ng v?a run vì không bi?t 
có x?y ra chuy?n gì v?i mình không"- Sinh chia s?.

Nguy?n Van Duong dang h?c ti?ng Nh?t ? Tokyo thì không nén n?i lo s? khi l?n 
d?u tiên ch?ng ki?n d?ng d?t kinh hoàng d?n v?y: "Nhà rung, d? d?c ng?n ngang 
làm mình th?c s? s? hãi. Nhìn sang nh?ng tòa nhà khác, nhà thì s?p tu?ng, d? v? 
mà th?y ho?ng".


Tu?n Thanh dang nghiên c?u ti?n si t?i Nh?t B?n cho bi?t, tr?n d?ng d?t này r?t 
m?nh: "tàu rung nhu dua võng, dây di?n dung dua. M?i ho?t d?ng d?t ng?t ph?i 
d?ng l?i".


D? H?p 

 

   
  
  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Ngu?i Vi?t ? Tokyo k? chuy?n d?ng d?t, sóng th?n - Nguyen Hong Van