[SMCC] Ngu?i Jing (Kinh) trên d?t Trung Hoa, 500 nam luu l?c v?n t? hào hai ti?ng Vi?t Nam

Ngu?i Jing (Kinh) trên d?t Trung Hoa, 500 nam luu l?c v?n t? hào hai ti?ng Vi?t 
Nam

  

Trong vùng Tam D?o thu?c t?nh Qu?ng Tây, bên Tàu có ba làng ngu?i Vi?t, g?i là 
Jing (Kinh). Tài li?u t?i d?a phuong cho bi?t h? dã r?i Vi?t Nam và d?nh c? t?i 
dây kho?ng 500 nam. Tuy nhiên, d?ng bào Vi?t v?n gi? g?n nhu h?u h?t các nét 
d?c thù c?a dân t?c Vi?t m?c dù áp l?c d?ng hóa thu?ng tr?c c?a van hóa Trung 
Hoa. 

Bác si Lê Van Lân dã di tham t?n noi 3 làng Vi?t bên T?u v?n du?c s?ng nhu t? 
tr? ? vùng duyên h?i Qu?ng Tây. Tên ba làng dó là Ô Vi, Vu D?u, Son Tâm, thu?c 
huy?n Giang Bình, quen g?i là Kinh T?c tam d?o. Dân trong ba làng v?n gi? ti?ng 
nói, ki?u an m?c, phong t?c Vi?t, v?n an t?t, hát dân ca c? truy?n, dùng dàn 
b?u, dàn nh?, sáo, tr?ng, c?ng. D? an c?a h? thì com v?n là chính, dùng nu?c 
m?m, l?i có xôi chè, bánh tráng nu?ng, bún riêu, bún ?c. H? v?n dùng ch? nôm, 
và di nhiên cung nói ti?ng T?u d?a phuong.

M?i thôn làng có m?t ông thôn d?ng d?u, và ông ki?m ph? trách. Nghia là h? còn 
gi? phong t?c và ch? vi?t k? hon c? ngu?i Vi?t mình bây gi?. Sách Dân T?c T? 
Di?n c?a Thu?ng H?i xu?t b?n nam 1987 cho bi?t dây là nhóm thi?u s? ngu?i Kinh, 
tru?c g?i là Vi?t gi?ng L?c Vi?t. Th? k? 16 h? di cu t? vùng D? Son (H?i Phòng) 
d?n dây.
T?i sao h? dã d?n dây thì không du?c rõ. Có th? vì vua Lê Tuong D?c (1510-1516) 
bê tha, lo?n l?c dói kh? kh?p noi, nên h? ph?i di tìm ch? s?ng. N?u v?y thì h? 
là l?p thuy?n nhân th? hai trong l?ch s? Vi?t Nam. D?t thuy?n nhân th? nh?t là 
tôn th?t nhà Lý tên là Lý Long Tu?ng do vi?c nh? c? ti?t g?c c?a Tr?n th? D? mà 
ph?i t? n?n sang Tri?u Tiên, và dã tr? thành m?t tu?ng gi?i du?c Tri?u Tiên xây 
tu?ng tôn kính. Dân Vi?t con cháu nhà Lý t?i Tri?u Tiên v?n còn d?n th? t? tiên 
và gi? nghi th?c hành l? b?ng ba h?i chiêng tr?ng tu?ng nh? quê huong.

Quý v? s? c?m d?ng khi nghe các cháu thanh thi?u niên nam n? hát nh?ng nh?c 
ph?m Vi?t Nam nhu Qua C?u Gió Bay, hay Khúc Hát Ân Tình c?a nh?c si Xuân Tiên 
ph? tu tho Song Thuong r?t quen thu?c t?i mi?n nam tru?c 1975. Tuy nhiên c?m 
d?ng nh?t là nh?c ph?m th? tu trong b?n bài hát nói lên s?c m?nh c?a b?n ngàn 
nam l?ch s? Vi?t Nam.

NguoiVietBoston suu t?p theo tài li?u c?a Bác si Lê Van Lân và DungLac.org
© 2011 NguoiVietBoston

Ngu?n: Nh? Ngu?n

 

 

 
 
 
 

Videos do DCN dang thêm
Chuong trình TV Around China: Dân t?c thi?u s? Kinh ? t?nh Qu?ng Tây

 
 
Quan h? và dàn b?u

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ngu?i Jing (Kinh) trên d?t Trung Hoa, 500 nam luu l?c v?n t? hào hai ti?ng Vi?t Nam - Nguyen Hong Van