[SMCC] Ngoi nha tuoi tho cua dai tuong Vo Nguyen Giap

Ngôi nhà tu?i tho c?a D?i tu?ng Võ Nguyên Giáp

TP - Dã nhi?u l?n d?n ngôi nhà nh? n?m bên dòng Ki?n Giang tho m?ng - noi D?i 
tu?ng Võ Nguyên Giáp c?t ti?ng khóc chào d?i, d?y ?p nh?ng k? ni?m tu?i tho, 
l?n nào cung v?y, khi d?t chân lên sân nhà, c?m giác ?m cúng, g?n gui  luôn 
thu?ng tr?c trong tôi.

 
Ngôi nhà c?a D?i tu?ng du?c ph?c d?ng nguyên tr?ng. ?nh: H.N 

Nhu thu?ng l?, g?n d?n ngày 22-12, tôi l?i hòa vào dòng ngu?i d? v? làng An Xa, 
xã L?c Th?y, huy?n L? Th?y (Qu?ng Bình) - noi có ngôi nhà c?a D?i tu?ng. 

Dón chúng tôi ? c?ng là m?t ngu?i dàn ông tu?i ch?ng 70, dong d?ng cao và n? 
cu?i luôn thu?ng tr?c trên môi. Ông có tên là Võ D?i Hàm, cháu g?i D?i tu?ng 
b?ng ông và du?c D?i tu?ng giao nhi?m v? trông coi ngôi nhà. Tu?i dã cao, nhung 
ông Hàm v?n nhanh nh?n và minh m?n khi du?c h?i v? l?ch s? ngôi nhà c?a D?i 
tu?ng - Ngu?i Anh C? c?a Quân d?i nhân dân Vi?t Nam.   

Nam 1947, tru?c s? kiên trung m?t lòng theo lí tu?ng gi?i phóng dân t?c c?a 
dòng h? Võ, gi?c Pháp d?t cháy tr?i ngôi nhà hon 100 nam tu?i c?a gia dình D?i 
tu?ng d? tr? thù. Do chi?n tranh kh?c li?t, mãi d?n khi d?t nu?c th?ng nh?t 
(1977), ngôi nhà c?a D?i tu?ng m?i du?c gia dình và chính quy?n d?a phuong ph?c 
d?ng. 

G?n nhu d?u tích c?a ngôi nhà b? xóa s?, ch? duy nh?t còn l?i cây kh?. Nh? cây 
kh? g?n 100 nam tu?i ?y, noi g?n nhi?u k? ni?m th?a thi?u th?i c?a D?i tu?ng, 
ngu?i ta xác d?nh du?c v? trí chính xác d? ph?c d?ng ngôi nhà trên n?n d?t cu.  
 

Gi? thì ngôi nhà g? 3 gian, 2 chái, l?p ngói dã du?c nh?ng ngu?i th? tài hoa 
nh?t vùng th?i dó ph?c d?ng nguyên tr?ng, không ch? v? ki?n trúc mà c? ch?t 
li?u g?. Cây kh?, noi D?i tu?ng thu?ng ng?i du?i bóng mát d? h?c bài và cùng 
b?n bè d?ng l?a choi trò con tr?, nay v?n t?a bóng xanh tuoi ngay d?u h?i nhà. 

Phía tru?c nhà có cây vú s?a c? th?, nhi?u cây hoa c?nh và ngõ vào là hai hàng 
dâm b?t xanh mút m?t. Phía trái ngôi nhà ru?ng là nhà b?p, tu?ng xây l?p tranh 
có sân r?ng lát g?ch. Gian chính gi?a là bàn th? t? tiên. Phía trên cùng có ?nh 
hai c? thân sinh c?a D?i tu?ng là Võ Quang Nghiêm và Tr?n Th? Kiên. Phía du?i 
có ?nh bà Nguy?n Th? Quang Thái phu nhân d?u tiên c?a D?i tu?ng, ngu?i chi?n s? 
cách m?ng dã hi sinh khi còn r?t tr?. 

Phía ngoài bàn th? là bàn ti?p khách và gian bên c?nh là phòng ng? d?t m?t 
chi?c giu?ng ng? du?c tr?i chi?u cói. Trong nhà còn treo nhi?u ?nh c?a D?i 
tu?ng ch?p chung v?i Bác H? và nh?ng d?ng chí c?a mình. Nhi?u v?t d?ng gia dình 
d?c trung c?a vùng chiêm trung L? Th?y nhu cày, b?a, cu?c, x?ng, chum, lu, du?c 
s?p d?t ngan n?p.

Ông Hàm k?, nam 2004, D?i tu?ng v? tham quê, vô cùng xúc d?ng khi th?y ngôi nhà 
c?a mình du?c ph?c d?ng d?n t?ng chi ti?t. D?i tu?ng can d?n con cháu: "Ph?i 
làm sao d? nhà và vu?n tu?c luôn có bàn tay cham sóc d?, khi bà con d?n tham, 
ngu?i ta không c?m th?y l?nh".  

 
Cây kh? v?n t?a bóng m?t góc vu?n nhà c?a D?i tu?ng 

D?ng du?i g?c kh? trên 100 tu?i, ông Hàm bùi ngùi: "Bao gi? cung th?, m?i l?n 
v? quê, noi d?u tiên mà D?i tu?ng d?n là nghia trang li?t si huy?n, d? th?p 
huong cho ngu?i cha kính yêu c?a mình - li?t s? Võ Quang Nghiêm và hàng ngàn 
chi?n s? c?a ông dã ngã xu?ng trong hai cu?c kháng chi?n tru?ng k?; th?p huong 
trên m? m? và nh?ng ngu?i thân trong gia dình dã khu?t ? nghia trang gia dình. 

 Nh?ng doàn c?u chi?n binh 60-70 tu?i d?p xe d?p t? mi?n Nam ra tham nhà D?i 
tu?ng; nh?ng ông tây to cao den có, tr?ng có c? tr?m tr? c? bu?i r?i b? d? an 
mang theo ng?i b?t du?i cây kh? cùng nhau an u?ng vui v?. G?n d?n ngày thành 
l?p quân d?i nhân dân Vi?t Nam (22-12) khách d?n càng dông. Có ngày, m?y ch?c 
doàn ghé tham. Nhi?u khi m?t nhung vui l?m chú à! 

Tr? v? ngôi nhà nh?, D?i tu?ng kính c?n th?p huong lên bàn th? t? tiên. D?i 
tu?ng h?i tham nh?ng ngu?i b?n thu? thi?u th?i xem ai còn ai m?t, b?t tay, ôm 
hôn t?ng ngu?i bà con, làng xóm d?n tham. Ra vu?n, D?i tu?ng t? tay tu?i cây, 
t?a cành... 

Khi s?c kh?e không cho phép D?i tu?ng v? tham quê nhung nhi?u d?p, nh?t là sau 
nh?ng l?n bão lu, D?i tu?ng bao gi? cung g?i di?n v? nhà h?i: "Bà con làng xóm 
th? nào, có b? thi?t h?i chi không? Nhà mình có sao không, cây c?i trong vu?n 
có b? d? không?". D?i tu?ng r?t quý cây kh?, thu?ng xuyên can d?n tôi cách cham 
sóc. 

M?i nam t?t d?n, bao gi? cung v?y, con và các cháu c?a D?i tu?ng cung thay nhau 
v? quê, th?p huong t? tiên, ông bà. D?i tu?ng còn g?i c? bánh chung, m?t t?t t? 
Hà N?i vào d? th?p huong cho ông bà t? tiên sau dó m?i bà con làng xóm cùng an. 
Ba ngày t?t, ngày nào cung có bà con làng xóm d?n tham nhà, chúc t?t y nhu dang 
có D?i tu?ng ? nhà v?y".

Ông Hàm k?, ngày xua, ông du?c D?i tu?ng dua ra Hà N?i nuôi t? bé vì thuong ông 
là con li?t s?. Ông du?c di h?c ? khoa di?u khi?n t? xa, Tru?ng D?i h?c Thanh 
Hoa (B?c Kinh - Trung Qu?c). H?c du?c 3 nam thì x?y ra Cách m?ng Van hóa, ông 
ph?i v? nu?c h?c ti?p ? D?i h?c Bách khoa Hà N?i. Làm du?c 2 nam ? Nhà máy co 
khí Tr?n Hung D?o vì hoàn c?nh gia dình, nam 1978, ông ph?i v? quê làm nông 
dân. Cung t? dó ông du?c D?i tu?ng giao nhi?m v? tham gia ph?c d?ng và trông 
coi nhà này. 

Nhà ông Hàm n?m ngay sau lung nhà D?i tu?ng, cách nhau m?t hàng rào tu?ng xây. 
D? ti?n cho vi?c cham sóc ngôi nhà và ti?p khách d?n tham, ông d?p m?y hàng 
g?ch c?a hàng rào và c? th? ông qua l?i 2 nhà b?ng cái ngõ này. 

Ông Hàm cho bi?t, ngày càng có nhi?u doàn khách d?n tham nhà D?i tu?ng, trong 
nu?c có, nu?c ngoài có. Ông Hàm cu?i tuoi: "Có doàn ùn ùn kéo d?n, dua c? bang 
rôn kh?u hi?u di theo, treo lên r?i trao h?c b?ng cho h?c sinh h?c gi?i ngay 
trong sân nhà D?i tu?ng. Nh?ng doàn c?u chi?n binh 60 - 70 tu?i d?p xe d?p t? 
mi?n Nam ra tham nhà D?i tu?ng; nh?ng ông tây to cao den có, tr?ng có c? tr?m 
tr? c? bu?i r?i b? d? an mang theo ng?i b?t du?i cây kh? cùng nhau an u?ng vui 
v?. G?n d?n ngày thành l?p Quân d?i Nhân dân Vi?t Nam (22-12) khách d?n càng 
dông. Có ngày, m?y ch?c doàn ghé tham. Nhi?u khi m?t nhung vui l?m chú à!".

Chia tay ông Hàm, r?i ngôi nhà có d?n ba th? h? dã hi sinh quên mình vì s? 
nghi?p gi?i phóng dân t?c, lòng tôi th?y ?m áp d?n l?. Nh?ng hình ?nh, nh?ng 
câu chuy?n v? gia dình D?i tu?ng c? vuong v?n mãi trên du?ng v?. 

H.N
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ngoi nha tuoi tho cua dai tuong Vo Nguyen Giap - Nguyen Hong Van