Ngoc Son, hon da mat no tran gian

Ng?c Son - hòn dá m?c n? tr?n gian

Bu?c vào ngh? t? m?t sinh viên nghèo b?a dói, b?a no, Ng?c Son tr? thành m?t ca 
si du?c khán gi? yêu m?n v?i dòng nh?c tr? tình quê huong. Bi?t bao di?u
ti?ng, s? ki?n không hay x?y ra chung quanh cái mác "ngôi sao choi ngông nh?t 
Vi?t Nam", cái tên này v?n t?n t?i và du?c m?t b? ph?n khán gi? ch?p nh?n.

Ng?c Son nh?c d?n tu?i tho c?a mình b?ng nh?ng ký ?c c?a m?t h?c trò nghèo. Cha 
anh quê ? Dà N?ng. Nam 1954, ông t?p k?t ra B?c, g?p m? anh ? H?i Phòng,
k?t hôn và sinh ra 4 ngu?i con. Cha m? làm ngh? giáo nhung Som ch? mê ca hát. 
Ng?c Son b?o mình t? nh? có tính hi?u d?ng, luôn quy?t tâm th?c hi?n b?ng
du?c nh?ng u?c mo. Ba m? có ý khuy?n khích các con theo ngh? giáo, nhung Son 
ch?n ngh? di?n viên.

Nam 1975, gia dình anh chuy?n h?n vào Nam sinh s?ng. M?nh d?t B?c Liêu là noi 
c? nhà d?ng chân. M? anh làm hi?u tru?ng m?t tru?ng THCS, cha anh công tác
t?i ngành giáo d?c t?nh. Nh?ng nam tháng ? vùng d?t chi?c nôi c?a D? c? hoài 
lang, Ng?c Son càng khao khát ngh? thu?t.

Ca si Ng?c Son. ?nh ngh? si cung c?p.

Cùng m?t nhóm b?n, Son tham gia d?n ca tài t?, ca hát nghêu ngao. Nam 1987, anh 
du?c tuy?n lên TP HCM h?c l?p dào t?o di?n viên Tru?ng Ngh? thu?t Sân kh?u
2 (nay là Cao d?ng Sân kh?u Di?n ?nh TP HCM). Theo h?c khoa Di?n viên k?ch nói, 
nhung d?n nam 1988 anh l?i thi vào khoa Thanh nh?c Vi?n Nghiên c?u âm nh?c
Vi?t Nam. Cung t? dó, cái tên Ng?c Son b?t d?u xu?t hi?n trên sân kh?u ca nh?c 
Sao Dêm c?a d?o di?n Phuong Sóc t?i Nhà Van hóa qu?n 10.

Di?m l?i quãng d?i tu?i tho, Ng?c Son cu?i r?ng r?: "Tôi ch?ng có gì h?i h?n v? 
vi?c ch?n ngh? ca hát. Vì tu?i tho tôi mê ca hát, mà ông bà xua có hát ru:
"Tr?ng tr?u tr?ng l?n dây tiêu, con mê hát b?i m? li?u con hu". Ba má tôi h?i 
d?u ch?ng ung ý vi?c tôi làm ca si. Ông bà v?n tin r?ng tôi s? theo ngành
su ph?m. Th? nhung ch? tôi theo ngh? y, các em tôi l?i n?i gót theo tôi làm ca 
si. D?i ngu?i nhu m?t dòng sông mà ch? có ngu?i c?m lái m?i bi?t khúc sông
nào sâu, c?n. Quan tr?ng là d?ng buông lái, d?ng d? mình s?ng buông th? nhu b?n 
thân tôi dã có m?t giai do?n... buông chèo".

Sân kh?u Sao Dêm là noi chàng trai g?c B?c bu?c ch?p ch?ng vào làng ca nh?c. 
Th?i dó, Son thu?ng ph?i ng?i ch? g?n 1 gi? d?ng h? m?i du?c ra sân kh?u. Vóc
dáng ?m tong, cao lêu nghêu, di chi?c xe d?p su?n ngang, n?u không ai gi?i 
thi?u, khán gi? s? l?m tu?ng anh là m?t nhân viên b?o v?. Nhung khi c?t gi?ng
hát, ch?t gi?ng ng?t ngào, tr?m ?m c?a Ng?c Son dã chinh ph?c khán gi?. Anh 
du?c chú ý và du?c m?i v? hát ? Nhà hát Hòa Bình. Ch? vài tháng sau, t? cát-xê
"ch?t dói" 10.000 d?ng m?t dêm, Ng?c Son du?c tr? 500.000 d?ng d?n 1-2 tri?u 
d?ng m?i sô di?n.

Lúc n?i ti?ng, báo chí nh?c d?n, công chúng hâm m?, t? chi?c xe d?p su?n ngang, 
Ng?c Son mua xe g?n máy phân kh?i l?n, r?i "x? h?p" d?i m?i. Sô di?n ch?t
ch?ng x?p l?ch ph?i né ngày, né gi?, th?m chí b?u sô d?t c?c tru?c su?t di?n, 
t?ng thêm ti?n "lì xì" d? ch? hát cho h?. Son t?u nhà l?u, ru?c cha m?, ch?
em lên TP HCM sinh s?ng, d?t hai em theo nghi?p hát.

Lúc này, cha m? không còn c?m doán chuy?n Son hát xu?ng n?a. Ch?ng ai có th? 
khuyên ngan n?i nh?ng bu?c di c?a anh. M?t s? bài báo th?i dó dã góp ý anh
v? cách bi?u di?n. Công lu?n cho r?ng phong cách tr? tình không th? ch?p nh?n 
vi?c nh?y múa nhu nh?c rock, nhung Ng?c Son l?i cho dó là "uu th?" c?a mình,
vì v?y anh b? xem là ca si ngông cu?ng.

? ngôi bi?t th? s? 10A Suong Nguy?t Ánh, qu?n 1 - TP HCM, Ng?c Son v?n thu?ng 
t?p h?p anh em trong CLB Chân Tình làm noi xu?t phát cho nh?ng chuy?n công
tác t? thi?n. Anh b?o: "Lúc tôi xây ngôi nhà này, nhi?u ngu?i v?n b?o tôi choi 
ngông. T?i sao tôi không t?o di?u ki?n th?t t?t d? mình s?ng và làm vi?c
h?u ích? Ti?n c?a tôi làm ra t? m? hôi, nu?c m?t, ch?ng h? tham nhung, an c?p 
hay móc túi ai, thì tôi ph?i du?c quy?n xây nhà d?p d? báo hi?u cha m?, gia
dình. Ngôi sao hay b?t c? m?t ngu?i uy quy?n nào d?u ph?i là m?t công dân t?t, 
tôi hi?u rõ di?u dó hon b?t c? ai khác sau nh?ng l?n v?p ngã".

Có l? vì th? mà trong phòng khách sang tr?ng c?a ngôi bi?t th?, anh cho treo 
chi?c xe d?p su?n ngang b?c màu suong gió, mà anh b?o dó là báu v?t c?a m?t
th?i tay tr?ng. Qua mùa World Cup 2006, anh s? ra m?t VCD ca nh?c Dam mê, trong 
dó khán gi? s? nghe chính anh t? s? v? quãng d?i c?a mình qua 12 ca khúc
t? sáng tác.

Cho d?n s? ki?n dêm sinh nh?t thác lo?n c?a Pierre Tân, m?t Vi?t ki?u ? M? v? 
nu?c, và Ng?c Son có m?t trong bu?i ti?c du?c dánh giá là tr?y l?c nh?t th?i
dó. Khi báo chí nêu tên anh, gia dình hoang mang. "Tôi cung h?t s?c lo ng?i cho 
s? xu?t hi?n ch?ng dúng lúc c?a mình, b?i Tân là m?t ki?n trúc su, dang
thi?t k? và làm nhà cho tôi. Vi?c tôi d?n g?i t?ng cây guitar, sau dó ra v? 
nhung v?n b? cho là 'tr?y l?c', dã th?t s? tr? thành n?i ám ?nh và cho tôi
nhi?u bài h?c v? m?i quan h? trong cu?c s?ng", Son k? l?i.

Và r?i s? ki?n tày tr?i khác l?i x?y ra chung quanh cái tên Ng?c Son vào nam 
1993, khi anh tham gia thu âm m?t s? bài hát chua du?c phép công b? (trong
dó có bài Bông c? may nói v? lính c?ng hòa). Anh b? k?t án tù 8 tháng 12 ngày.

Ng?c Son tâm s?: "Th?i gian này tôi th?t s? kh?ng ho?ng tinh th?n. S? ngu ngo 
c?a tôi dã ph?i tr? cái giá quá d?t. M?t s? d?u n?u dia v? nu?c m?i tham gia
thu âm, tôi không ki?m tra nh?ng ca khúc ?y có du?c B? VHTT c?p phép luu hành 
hay chua, và thu b?a. Tính hi?u th?ng dã khi?n tôi tr? cái giá quá d?t. Trong
su?t th?i gian tôi b? giam, ba má tôi r?t kh? s?, nhung ông bà v?n là ni?m d?ng 
viên l?n nh?t v?i tôi. B?n thân tôi bi?t mình có t?i, dã làm cho cha m?
bu?n. Tôi lao vào h?c ngo?i ng?, h?c d? bù d?p nh?ng l?i l?m và tin tu?ng s? 
du?c m?i ngu?i tha th?...".

R?i tr?i giam, Ng?c Son khác h?n trong m?t b?n bè v? m?t con ngu?i không còn 
mu?n ch?ng t? mình là "s? m?t". Anh làm l?i t? d?u v?i vi?c lao vào sáng tác
ca khúc. Các ca khúc Tình cha, Lòng m? (cùng tên v?i ca khúc Lòng m? c?a nh?c 
si Y Vân), Tình m?... du?c khán gi? h?t lòng dón nh?n b?i s? chân thành c?a
anh v? hai d?ng sinh thành dã quá kh? do s? "n?i ti?ng" c?a con trai.

Vào th?i di?m dó, s?c hút c?a Ng?c Son quá m?nh. Ph?n vì anh v?a du?c tr? t? 
do, ph?n vì s? thay d?i phong cách nên các sô di?n v? v?i anh dày d?c, sân
bãi t? ch?c d?i nh?c h?i treo tên anh có su?t thu hút 10.000 ngu?i xem ? các 
t?nh mi?n Tây. Son t?p h?p nh?ng bài hát hay và ra m?t album ca nh?c d?u tiên.
Th?i dó, CD Ti?ng hát Ng?c Son du?c bán v?i giá 36.000 d?ng và tiêu th? hon 
800.000 dia.

Ng?c Son nh? l?i và dúc k?t: "Tôi nghi mình may m?n. Dã có lúc tôi th?y mình cô 
don, tuy?t v?ng, nhung r?i nh?ng phút giây ?y cung qua nhanh. Bù l?i tôi
lao vào h?c t?p không ng?ng. D?i ngu?i là m?t hòn dá thô, có mài, có giua, ch?u 
du?c s? c? xát c?a quy lu?t cu?c s?ng thì dá kia m?i tr? nên quý giá. Tôi
quan ni?m s?ng trên d?i là tr? n?. Mình n? r?t nhi?u tình thuong c?a cha m?, s? 
giáo hu?n c?a xã h?i, nhà tru?ng, thày cô và v?i cái ngh? c?a tôi thì n?
khán gi?. Tôi là hòn dá m?c n? tr?n gian".

H?i bao gi? cu?i v?, Ng?c Son ng?p ng?ng: "Tôi s?ng v?i d?i gia dình chân tình, 
cu?i v? r?i ch? ph?i lo cho m?t ngu?i, c?m th?y ích k? quá, nên c? d? l?n
h?i hãy tính. Duyên s? d?n thì tôi s? công b?. V? tôi s? không là ngu?i trong 
ngh?, có th? s? là khán gi? c?a tôi". Còn m?t liveshow Ng?c Son c?a 15 nam
ca hát? Anh cu?i r?t th?c t?: "Làm liveshow cho mình mà l? m?y tram tri?u, s? 
ti?n dó d? giúp d? cho nh?ng m?nh d?i b?t h?nh có l? t?t hon".

(Theo Ngu?i Lao D?ng)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Ngoc Son, hon da mat no tran gian