Ngo doc thuc pham va cach phong tranh

Ng? d?c th?c ph?m và cách phòng tránh

Th?c an nhanh r?t ti?n l?i và h?p d?n nhung b?n c?n c?nh giác v?i vi?c b? nhi?m 
khu?n - ?nh: images

Theo th?ng kê, m?i nam Vi?t Nam có ch?ng 250-500 v? ng? d?c th?c ph?m v?i 
7.000-10.000 n?n nhân và 100 - 200 ca  t? vong. Nhà nu?c cung ph?i chi trên 3
t? d?ng cho vi?c di?u tr?, xét nghi?m và di?u tra tìm nguyên nhân. Ti?n thu?c 
men và vi?n phí cho m?i n?n nhân ng? d?c do vi sinh v?t t?n ch?ng 300.000
- 500.000 d?ng,  các ng? d?c do hóa ch?t (thu?c tr? sâu, ph?m màu...) t? 3 - 5 
tri?u d?ng, nhung các chi phí do b?nh vi?n ph?i ch?u thì còn l?n hon nhi?u.

Nguyên nhân ng? d?c th?c ph?m

Có r?t nhi?u nguyên nhân:

1. Do th?c ph?m b? nhi?m vi sinh v?t (33-49%) - ch? y?u do các ch?ng 
Salmonella, E.Coli, Clostridium Perfringens, vi khu?n Listeria.

Vi khu?n Salmonella là nguyên nhân c?a 70% v? ng? d?c, có trong nhi?u lo?i th?c 
ph?m (d? ngu?i, th?t ngu?i, nghêu sò, gà chua n?u chín, ch? ph?m t? s?a
s?ng...) nh?t là các món an ch? bi?n t? tr?ng tuoi ho?c còn hoi tuoi s?ng.

Vi khu?n Listeria: phát tri?n ngay c? ? nhi?t d? th?p (4-6oC) trong th?t u?p 
l?nh hay phô mai chua ti?t trùng, th?t ngu?i (patê, ch? l?a), lu?i heo dông
l?nh. Khu?n Listéria tác h?i nhi?u nh?t cho thai ph?, gây nhi?m trùng phôi thai 
và có th? d?n d?n s?y thai.

D?c t?: chi?m 20-30% các v? ng? d?c th?c ph?m t?p th?. Trong s? này, khu?n 
Staphylococcus Aureus hi?n di?n trong các món an làm b?ng tay (bánh ng?t), khu?n
Clostridium Perfringens hay phát sinh trong các món du?c n?u nu?ng và hâm nóng.

2. Do th?c ph?m b? ô nhi?m hóa ch?t (11-27%): CN- , As, Cl -, Hg, Pb, Benladol, 
hóa ch?t b?o qu?n th?c ph?m, hóa ch?t b?o v? th?c v?t. 27% s? v? ng? d?c
là do an ph?i th?c ph?m còn t?n d?ng hóa ch?t.

3. B? d?u d?c qua: nu?c, th?c an, không khí...

4. Th?c ph?m v?n hàm ch?a các ch?t d?c t? nhiên (6 - 37,5%):

+ Xyanua (CN) s?n có nhi?u trong s?n, mang... (li?u t? vong d?i v?i ngu?i 50-90 
mg/kg). Mang chua, trong quá trình ngâm k?t h?p v?i m?t s? enzym trong ru?t
ngu?i t?o thành HCN (axit cyanhydric), gây ng? d?c c?p tính.
+ Phytat trong ngu c?c (hàm lu?ng = 2-5gr/kg), là mu?i c?a Calci Phytic. Khi 
nh?n 1g Phytat co th? l?p t?c b? m?t di 1g Calcium.
+ Ancaloit (Solamin và Chaconin) trong khoai tây dã m?c m?m hay khi v? dã 
chuy?n sang màu xanh, ti?p xúc nhi?u v?i tia c?c tím, ánh n?ng m?t tr?i thì hàm
lu?ng Solanin (ch?t gây d?c) tang lên r?t cao.
+ Axít Oxalic- ch?t ch?ng calci thu?ng có ? kh?, me... (5g Acid Oxalic d? gây 
t? vong cho ngu?i l?n tr?ng lu?ng 70 kg).
+ N?m m?c thu?ng g?p trong môi tru?ng nóng ?m ? nu?c ta, nh?t là ? trong các 
lo?i ngu c?c, qu? h?t có d?u d? tr?. N?m m?c gây hu h?ng th?c ph?m, và còn
s?n sinh ra các d?c t? nguy hi?m. Aflatoxin là d?c t? do n?m Aspergillus Flavus 
và Aspergillus Parasiticus s?n sinh ra trong ngô, d?u và l?c ?m m?c r?t
d?c và có th? gây ung thu gan.
+ Histamin trong th?c an ôi thiu.
+ N?m d?c, cá nóc, th?t cóc v.v... v?i d?c t? Tetradotoxin.

Ngoài ra còn r?t nhi?u tru?ng hop ng? d?c mà không th? xác d?nh du?c nguyên 
nhân.

Theo di?u tra c?a co quan v? sinh an toàn th?c ph?m cho th?y:

 + Kem an có 55,2% không d?t ch?t lu?ng (v?i 75,4 % E.coli; 70,3% Staphaurens).
 + Th?c ph?m du?ng ph? an ngay 87,5% nhi?m vi sinh.
 + Nu?c gi?i khát l? du?ng 85,7% không d?t tiêu chu?n...

Dó là chua k? các th?c an b? nhi?m thu?c tr? sâu (phun hàm lu?ng cao, không 
cách ly v?i ngày thu ho?ch), hay các ch?t ph? gia (hàn the, màu công nghi?p,
du?ng hóa h?c).

Do v?y d? kh?i b? nhi?m d?c, t?t nh?t b?n nên ra ch? t? mua th?c ph?m, ch?n 
nh?ng con v?t (cá, tôm, gà v?t...) dang còn s?ng, c? d?ng du?c. V?i nh?ng th?c
ph?m dã gi?t m?, pha ch? s?n thì nên mua ? nh?ng noi có uy tín, có b?o hành 
ch?t lu?ng cho các s?n ph?m c?a mình và di nhiên nên luu l?i các hóa don mua
hàng d? sau dó n?u có ng? d?c x?y ra còn bi?t do lo?i nào, do ai bán... d? làm 
các th? t?c pháp lý và d?n bù th?a dáng.

C?n luu ý d?n ngay c? khâu ch? bi?n th?c ph?m c?a m?i cá nhân và gia dình. D?m 
b?o các d?ng c? nhà b?p ph?i th?t s?ch. S?n (khoai mì) ch?a  xyanua, c? trong
ph?n th?t và ph?n v? (thu?ng có hàm lu?ng cao hon). Cách t?t nh?t d? lo?i b? 
xyanua trong khoai mì là ph?i l?t v?, ngâm trong nu?c l?nh nhi?u gi? tru?c
khi lu?c, trong lúc lu?c nên m? n?p n?i d? xyanua bay di. D?i v?i khoai tây, 
khoai mì, d?u ph?ng, ngu?i tiêu dùng hoàn toàn không nên d? tr? lâu. D? tránh
ng? d?c solanin có trong khoai tây, không nên an nh?ng c? khoai dã m?c m?m hay 
nh?ng c? có v? dã chuy?n sang màu xanh, nh?ng c? dã dào kh?i m?t d?t quá
lâu. Nên th?n tr?ng v?i nh?ng th?c an d? lâu hay b?o qu?n không t?t mà chu?t, 
b?, dán, ru?i... có th? d?ng ch?m d?n.

TS Bùi M?nh Hà

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Ngo doc thuc pham va cach phong tranh