NgÆái sÃng táo giái phÃp tiáng Viát "chung sáng" vái nguán ÄÃng

ThÃng 12-2003, tái Giái thÆáng cÃng nghá thÃng tin (IT) ChÃu à - 
ThÃi
BÃnh DÆÆng APICTA 2003 á ThÃi-lan, CÃp vÃng IT vá sán phám cÃng 
nghiáp
thuác vá Tián sÄ Phám Háng Quang, CÃng ty Phán mám Tá Äáng 
hÃa Thiát
ká (Cadpro) vái há tháng cánh bÃo ÄÆáng ngang ÄÆáng sát. 
Tuy nhiÃn, Ãt
ai biát Cadpro cÃn lÃm ÄÆác cá nháng sán phám vá Viát hÃa 
giao dián
mÃy tÃnh và xá là ngÃn ngá cÃch ÄÃy nhiáu nÄm, thám chà 
vÆát cá ngÆái
kháng lá Microsoft.


Nháp cuác tá lái thÃch Äá
VÃo nháng nÄm 1995, áng dáng IT bát Äáu phÃt trián vái 40 
bá mà chá
Viát khÃc nhau. CÃc bá mà khÃng tháng nhát nhÆ váy dán Äán 
tÃnh tráng
khÃng thá Äác và sá dáng cÃc vÄn bán gái cho nhau. BÃn cánh 
ÄÃ, cÃc há
soán tháo thÃng dáng ván gáp khÃng Ãt lái nhÆ trong khi soán 
tháo cÃc
tá khÃng phái tiáng Viát thà dáu nháy lÃn... TrÆác nháng 
thác tá nhÆ
váy, giái chuyÃn mÃn IT thÆáng tranh luán khÃng ngát. Phám 
Háng Quang
tác khà nháy vÃo cuác mác dà bán thÃn Ãng ván là chuyÃn gia 
vá tá Äáng
hÃa thiát ká chá khÃng cà thÃm niÃn và dÃy cÃng nghiÃn cáu 
vá lÄnh vác
nÃy.
Ngay láp tác Ãng cho ra Äái phiÃn bán bá gà tiáng Viát VNI 
vái nhiáu
tÃnh nÄng hÆn hán cÃc sán phám ÄÃ tán tái. Trong ÄÃ, Äiáu 
hÆn hán lÃ
VNI cho phÃp chuyán Äái giáa cÃc mà vái nhau rát nhanh và ÄÆn 
gián chá
vái mát thao tÃc ÄÃnh dáu vÃng vÄn bán và yÃu cáu vá bá 
phÃng cán
chuyán. Tuy nhiÃn, theo Ãng Quang thà ván Äá khÃng thá dáng 
lái á ÄÃ.
KhÃc vái cÃc nhÃm tÃc giá khÃc trong lÄnh vác nÃy, Ãng nhán ra 
ván Äá
cát lÃi cáa cÃc tián Ãch tiáng Viát chÃnh là ngÃn ngá hác 
và thá là tá
mát Ãnh sÃng le lÃi trong mà cung, Ãng Äà tÃm ra mát con ÄÆáng 
mái
khÃc hán vái cÃch lÃm cáa cÃc Äáng nghiáp là phái ÄÆa 
ÄÆác vÃo tin hác
nháng trà thác vá ngÃn ngá.
Giao dián thuán Viát cho mái sán phám
NÄm 1996, khi hÃng phán mám Microsoft cÃng bá sá bán Äáa hÃa 
phiÃn bán
Windows95 sang tiáng Viát và thám chà tuyÃn bá há già sán 
phám, Ãng
Quang nhán Äánh cÃng lám há chá cà thá chuyán Äái ÄÆác 
giao dián sán
phám sang tiáng Viát. CÃn ván Äá soÃt lái chÃnh tá cÃng 
rát nhiáu Äác
trÆng khÃc, Microsoft khà cà thá thác hián ÄÆác náu khÃng 
háp tÃc
nghiÃm tÃc, bÃnh Äáng vái chuyÃn gia Viát.
Tái Trung Quác và ÄÃi Loan, phiÃn bán tiáng Hoa cáa Microsoft khi 
tung
ra Äát Äáu bá cám lÆu hÃnh do cà mát sá nái dung khÃng phà 
háp vái
lách sá và thuán phong má tác cáa ngÆái Trung Quác.
TrÃi vái nháng dá ÄoÃn cáa Ãng, thÃng 7-1996, phiÃn bán tiáng 
Viát cáa
Windows 95 ván ÄÆác Microsoft ra mát long tráng. Song nháng gà mÃ
ngÆái ta tháy mái chá là chá cáa nÃt nhát "Start" ÄÆác 
thay báng chá
bát Äáu".
Ãng Quang láng lá nghiÃn cáu tiáng Viát và hoÃn thÃnh cÃng 
nghá soÃt
lái chÃnh tá tá Äáng. Ãng ÄÆa vÃo mÃy tÃnh mát bá tá 
Äián chÃnh tá
tiáng Viát chuán Äá lÃm cÆ sá Äái chiáu. Bá Ãng chán là 
Tá Äián ChÃnh
tá cáa nhà ngÃn ngá hác, GiÃo sÆ HoÃng PhÃ.
Muán soÃt lái chÃnh tá, phái tÃm ra quy luát cho nÃ. Äác 
trÆng cÆ bán
cáa tiáng Viát lÃ, dáu cà nÃi ngáng, ngÆái nghe ván hiáu. 
NhÆ váy thá
tá dà tÃm Äá soÃt lái tiáng Viát phái tá ÄuÃi lÃn Äáu 
chá khÃng phái
tá Äáu nhÆ vái tiáng Anh, tiáng PhÃp. Vái tÆ tÆáng há 
tháng nhÆ váy,
phán mám VNI 2.0 cho phÃp chuyán Äái giáa cÃc bá mà tiáng 
Viát và soÃt
lái chÃnh tá Äa Ãm tiát rát hoÃn thián. Song tát cá khÃng 
thá chá dáng
á ÄÃ.
Vái viác Windows 95 tiáng Viát chÆa Äá yáu tá tiáng Viát 
á mác tái
thiáu, Ãng Quang tá tin tiáp tác theo Äánh hÆáng cáa mÃnh. 
Bát ká mái
phán mám dà cà khÃa mÃ, nguán ÄÃng, cÃc thuát ngá cho giao 
dián khÃng
thá giáu. Bái cà nhÆ váy mái hián thá trÃn giao dián 
ÄÆác.
ChÃnh và váy, Ãng tÃm ra cÆ chá Äác cÃc thuát ngá Äà trÃn 
giao dián vÃ
cÃng vái bá tá Äián Anh - Viát chuán, Viát hÃa giao dián. 
Vái nháng
thuát ngá Äà cà trong tá Äián, giao dián sá tá Äáng 
chuyán Äái sang
tiáng Viát. CÃn náu chÆa, ngÆái sá dáng hoÃn toÃn cà thá 
Äánh nghÄa
nát. Thá là bá phán mám Cadpro Office ra Äái. Chá mát kÃch 
chuát, toÃn
bá giao dián chuyán sang tiáng Viát vÃ, cÅng sau mát kÃch, tát 
cá lái
ÄÆác trá vá tiáng Anh. Thát tuyát vái và cà thá thác 
hián cho mái phán
mám dáu ngÆái ta cà nÃng cáp và cà thá Ãp dáng cho nhiáu 
ngÃn ngá khÃc
chá khÃng chá tiáng Viát. Ngay cá vái phiÃn bán Windows XP và 
Office
XP hián nay, Cadpro Office ván hoÃn toÃn tÆÆng thÃch. CÃch lÃm nÃy 
cáa
Cadpro, theo Ãng Quang, khÃng há xÃm phám bán quyán và Äà 
ÄÆác mát
cÃng ty sá háu cÃng nghiáp Quác tá cháng nhán.
Nhán dáng chá in hoÃn chánh
NÄm 1998, mát cÆ quan nghiÃn cáu khoa hác nhà nÆác sau 10 nÄm 
ÄÆác Äáu
tÆ nghiÃn cáu vái nháng khoán tián rát lán ÄÃ tung ra thá 
trÆáng mát
phán mám nhán dáng chá in và cà mát tái Trián lÃm Vietnam
Computerworld Expo 98. Nà ÄÆác ÄÃnh già cao bái khÃng cà sán 
phám
tÆÆng tá nÃo khÃc.
Tuy nhiÃn, Ãt ai biát Cadpro Ãm thám lÃm ra mát sán phám nhán 
dáng
tÆÆng tá mang tÃn Cadpro Image Scanner. Sán phám nhán dáng cáa 
vián
kia hái Äà ÄÆác ÄÃnh già cao hÆn bái há táp trung vÃo là 
thuyát nhán
dáng.
Tuy nhiÃn, vái Äánh hÆáng chián lÆác vá xá là ngÃn ngá 
hác, Cadpro
khÃng táp trung vÃo yáu tá nÃy. ChÃnh quy phám xá là ngÃn ngá 
sá cho
ra kát quá thám chà chuán hÆn cá vÄn bán gác (vÄn bán gác 
cÃn cà thá
bá viát sai). Sán phám nÃy cáa Cadpro tuy khÃng phá bián nhÆ 
sán.phám
cÃng loái kia nhÆng ÄÃ ÄÆác sá dáng tái mát sá cÆ quan 
lÆu trá quác
gia, Bá Quác phÃng, ThÃng tán xà Viát Nam,... và ÄÆác ÄÃnh 
già rát
cao. Náu váy tái sao Cadpro khÃng dá thi, Ãng Quang chá cÆái: 
"ÄÃ lÃ
quyán cáa chÃng tÃi!".
Cháng ÄÆáng cÃn dÃi
Viát Nam là thá trÆáng cà tá lá vi phám bán quyán cao nhát 
thá giái
nÃn Cadpro khÃng tÃch các thÆÆng mái hÃa cÃc sán phám nhÆ VNI, 
Cadpro
Office và Cadpro Image Scanner. Há nháy vÃo tham gia xuát phÃt chá 
tá
mát lái thÃch Äá. SÃn chÆi chÃnh cáa Cadpro hián là cÃc há 
tháng tá
Äáng hÃa cÃng nghiáp, dá bÃo khà tÆáng tháy vÄn vái cÃc 
há tháng siÃu
mÃy tÃnh và mÃy tÃnh nhÃng mang nhÃn hiáu Cadpro láp Äát tá 
cÃc linh
kián nháp vái già thÃnh rá gáp hÃng chác lán cáa nÆác 
ngoÃi.
Liáu Cadpro cà tiáp tác xá là con ÄÆáng xá là tiáng Viát 
nhÆ há tÃnh
cá bÆác vÃo? Ãng Quang cho biát, mác dà khÃng máy thu ÄÆác 
lái nhuán
bái tá xÃm phám bán quyán song Äà ván là mát Äánh hÆáng 
khÃng thá
khÃng theo Äuái. Nhu cáu nháp sá liáu cáa cÃc há tháng là 
rát lán.
Thay và phái ghi chÃp sá sÃch rái mát cÃng nháp liáu thá 
cÃng hay phái
mang theo thiát bá cáng kánh, cÃc nhÃn viÃn ngÃnh Äián, nÆác 
chá cán
Äác sá và bÃo qua bá ÄÃm báng giáng cáa chÃnh mÃnh vá 
trung tÃm. Khi
Äà sá liáu sá tá Äáng ÄÆác nháp và ngÆái ta sá rát 
dá tÃnh toÃn cÃc
chá sá. Hán cÃng viác mà Cadpro dá Äánh khÃng chá cà váy.
* Há tháng nhÃng bÃo hiáu phÃng vá ÄÆáng ngang ÄÆáng sát 
tá Äáng
TÃN KHOA
Táp chà Tri thác trá

Other related posts:

  • » NgÆái sÃng táo giái phÃp tiáng Viát "chung sáng" vái nguán ÄÃng