Nghe si va tai nan nghe nghiep

Ngh? si và tai n?n ngh? nghi?p


Làm ngh? nào cung có r?i ro c?a nó. Làm ngh? thu?t cung th?, các ngh? si h?ng 
ngày v?n ph?i d?i m?t v?i nh?ng tai n?n ngh? nghi?p nhu các ngành ngh? khác.

Nh?ng nguyên nhân thu?ng g?p

Nguyên nhân thu?ng g?p nh?t c?a tai n?n tru?ng quay là do thi?t b? t?o khói l?a 
trong phim chua d?t chu?n an toàn và có nhi?u sai s?. H?u h?t các thi?t
b? t?o khói l?a trong phim Vi?t hi?n nay d?u là t? ch?. Hon th? n?a, da s? các 
nhà s?n xu?t Vi?t Nam d?u không có di?u ki?n d? v?n hành th? xem thi?t b?
có d?t d? an toàn cao không. Chính vì th?, n?u ngu?i ph? trách khói l?a tính 
toán sai s? thi?u chính xác thì tai n?n d?n v?i di?n viên là t?t y?u. Hi?n
nay, theo d?o di?n Tu?ng Phuong thì nu?c ta v?n chua có noi nào dào t?o chuyên 
gia khói l?a trong phim. Vì v?y, m?i khi th?c hi?n c?nh quay nào có dính
d?n khói l?a là doàn làm phim và các thành ph?n liên quan tr?c ti?p l?i nom n?p 
lo s?.

 Nguyên nhân th? hai c?a tai n?n tru?ng quay thu?ng là do nh?ng c?nh quay quá 
nguy hi?m, trong khi di?n viên dóng th? c?a Vi?t Nam da ph?n h?c ngh? theo
ki?u truy?n mi?ng là chính. Chính vì v?y, quá trình tác nghi?p v?i h? dôi khi 
là s? li?u linh. Không ít ngu?i dóng th? dã g?p r?t nhi?u tai n?n mà ch?ng
th? nào tránh du?c.

Nguyên nhân th? ba là do h?u h?t thi?t b? quay phim c?a Vi?t Nam dã l?c h?u, 
không d?m b?o cho di?n viên nh?ng pha nguy hi?m, không có thi?t b? b?o h? an
toàn chuyên nghi?p. Khâu h?u k? chua d?t hi?u qu?, vì th? di?n viên c? "nai 
lung" dóng th?t mà lên phim v?n r?t ph?n c?m v?i khán gi?.

C?nh trong phim Dòng máu anh hùng

Làm cách nào d? "d?p và an toàn" ?

Tru?c nh?ng s? c? không mong mu?n x?y ra, cách t?t nh?t v?n là dùng kinh phí do 
b?o hi?m chi tr? d? kh?c ph?c h?u qu?. Th? nhung, t? dây l?i n?y sinh di?u
quan tr?ng là n?u không mua b?o hi?m t? tru?c thì th? nào?

D?o di?n Lê B?o Trung cho bi?t: "V?i m?i phim do tôi làm, t? phim c?a TFS d?n 
hãng phim tu nhân, tôi d?u d? ngh? ch? nhi?m và nhà s?n xu?t mua b?o hi?m
cho doàn làm phim. N?u nhà s?n xu?t l? di vì ng?i t?n ti?n, d?o di?n ph?i có 
trách nhi?m nh?c nh?, h?i thúc d? h? ph?i th?c hi?n vì quy?n l?i c?a anh em
di?n viên. Di?n viên có an tâm thì mình m?i làm vi?c t?t du?c". Còn ông Vi?t 
Hùng, Giám d?c Hãng phim Truy?n hình TP.HCM (TFS) trong bu?i h?p báo ra m?t
phim Ngu quái Sài Gòn kh?ng d?nh: "Chúng tôi luôn mua b?o hi?m cho doàn làm 
phim. Dó là v?n d? uu tiên s? m?t. Tôi luôn tâm tình v?i anh em d?o di?n r?ng
trên h?t m?i s? v?n ph?i là s? b?o d?m an toàn cho anh em di?n viên".

Tuy v?y, b?o hi?m ch? là d? phòng xa, v?n d? v?n ph?i là ch? d?ng tìm ki?m s? 
an toàn. D?o di?n Phi Ti?n Son tâm s?: "Dôi lúc b?n v?n có th? hy sinh m?t
c?nh quay ngo?n m?c vì s? an toàn c?a di?n viên là trên h?t. Không th? dánh d?i 
m?t c?nh d?p v?i sinh m?ng m?t con ngu?i du?c!"... Ý th?c v? s? an toàn
trên tru?ng quay không ch? thu?c v? d?o di?n, nhà s?n xu?t mà còn do di?n viên 
và các thành ph?n khác c?a doàn làm phim. M?t di?n viên nói bu?n bu?n: "Khán
gi? c? th?y bom n? m?t d?ng, ngu?i ngã m?t n?o, xa c? thu?c mà trách d?o di?n, 
di?n viên, nói là phim gi? t?o. Th?c ra, h? dâu có bi?t, mình dâu có nón,
áo ch?ng cháy gì dâu, d?n gel ch?ng cháy còn không có". Còn m?t th?c t? r?t 
dáng bu?n là di?n viên qu?n chúng không du?c mua b?o hi?m. Nhung cung có l?i
bi?n h? là khó trách nhà s?n xu?t, vì v?i nh?ng d?i c?nh huy d?ng vài ngàn 
ngu?i làm sao h? có th? mua b?o hi?m h?t cho s? lu?ng ngu?i dông dúc dó?

Làm th? nào d? an toàn mà v?n có nh?ng pha hành d?ng m?o hi?m và khói l?a nhu 
th?t, dó v?n là bài toán khó v?i m?i doàn làm phim. Khán gi? luôn ch? d?i
nh?ng thu?c phim s?ng d?ng, còn phim Vi?t thì loay hoay v?i n?i lo muôn thu? v? 
tai n?n tru?ng quay do thi?u và y?u v? nhi?u th?...

B?o hi?m riêng cho di?n viên dóng th?

Di?n viên dóng th? Nguy?n Anh Tu?n: "Chúng tôi r?t mu?n có du?c b?o hi?m riêng 
cho gi?i di?n viên dóng th?. Th?c s?, chúng tôi có th? dóng m?i tháng 1 -
1,5 tri?u d?ng, mi?n là khi mình x?y ra chuy?n gì thì còn b?o hi?m lo. Nhung 
tôi d?n h?i m?t s? công ty b?o hi?m, h? b?o là không bán b?o hi?m riêng cho
chúng tôi, ch? bán chung cho c? doàn làm phim. Di?n viên dóng th? luôn b? nguy 
hi?m rình r?p h?ng gi?. Có nhi?u m?i nguy hi?m mà gi? nh? l?i, tôi còn rùng
mình. Gi?ng nhu khi tôi tham gia dóng th? cho m?t di?n viên n? trong m?t phim 
nh?a chi?u t?t nam r?i, tay tôi d? vào l?ng ki?ng l?n, ngu?i ta nh?n l?ng
ki?ng xu?ng nu?c d? quay c?nh du?i nu?c. Chuyên gia k? thu?t dã không tính toán 
dúng áp l?c nu?c. L?ng ki?ng b?, mi?ng ki?ng vang vô trán tôi, n?u tôi
không ph?n x? k?p ho?c không nh?m m?t l?i thì ch?c gi? dã b? mù; th?m chí, n?u 
không k?p nh?y xa, thì gi? này dã ch?t. May mà doàn làm phim d?i x? r?t
t?t, cho ngu?i ch? tôi di b?nh vi?n li?n...".

Di?n viên dóng th? H? Thi?n Hi?u: "Cung nhu m?i anh em dóng th? khác, tôi th?c 
s? mong mu?n các hãng b?o hi?m s? có ch? d? b?o hi?m riêng cho chúng tôi.
? nu?c ngoài, di?n viên dóng th? v?n du?c mua b?o hi?m riêng mà t?i sao Vi?t 
Nam không có? Tôi còn nh? khi tôi tham gia dóng m?t phim c?a Pháp quay ? Vi?t
Nam, tôi m?c d? ch?ng cháy, nh?y vô m?t cái h?m l?a d?. Lúc nh?y xu?ng thì th?y 
bình thu?ng, không có sao. ? hi?n tru?ng thì chua th?y gì nên không báo
v?i doàn làm phim. V? m?i phát hi?n mình b? dau nh?c do m?c áo ch?ng cháy n?ng 
mu?i m?y ký và áp l?c nh?y trên cao xu?ng. Cu?i cùng, tôi ph?i t? di ch?a
tr? m?t mình. D?n gi? chân v?n th?nh tho?ng b? dau. Di?n viên dóng th? thì 
nhi?u b?nh h?u l?m!".

Vinh Nguy?n (ghi)

H.K - H.A

Other related posts:

  • » Nghe si va tai nan nghe nghiep