Nghe si Hoai Linh - Chuyen bay gio moi ke

Ngh? si Hoài Linh - Chuy?n bây gi? m?i k?

Ngh? si Hoài Linh
Khi B?n Thành Audio - Video th?c hi?n VCD Ôi du h?c mà Hoài Linh dóng vai m?t 
ngu?i buôn bán hàng rong, d?o di?n Lâm Lê Dung bày ra m?t qu?y hàng bên b?
sông, Linh cu?i d? ngh?: "Cho em bán mía ghim di, ngh? c?a em h?i dó". Th? là 
anh vào vai ng?t l?m nhu mía.

10 tu?i... bán mía ghim

Hoài Linh sinh ra t?i Cam D?c, Cam Ranh, Khánh Hòa. Quê ngo?i ? xã D?i Lãnh, 
huy?n D?i L?c, t?nh Qu?ng Nam. Khi gia dình vào Nam l?p nghi?p nam 1975, tá
túc g?n nhà ngu?i bác ru?t ? xã Bàu Hàm, huy?n Th?ng Nh?t, t?nh D?ng Nai. Tu?i 
tho c?a Linh s?m ch?u nhi?u v?t v?. Nam 10 tu?i, Linh dã ý th?c du?c s?
kh? c?c c?a cha m? nên quy?t chí di buôn bán v?i dám con nít trong xóm. Ngã ba 
D?u Giây - D?ng Nai là noi "làm an" c?a c?u bé 10 tu?i v?i ngh? bán mía
ghim. H?ng ngày, t? m? sáng c?u dã ra ch? mua nh?ng bó mía dài, kéo v? nhà róc 
v?, ch?t khúc ghim vào nh?ng bó tre du?c vót th?t khéo. M?i ngày ti?n lãi
bán mía d? di ch? và mua t?p sách d?n tru?ng. C? xóm có bao nhiêu con nít d?u 
ra ngã ba D?u Giây "làm an". Linh k?: "Có l?n tôi suýt ch?t. Bán ? ngã ba
D?u Giây ? quá, bèn qua ga xe l?a t?p nh?y tàu bán mía. M?t hôm tôi nh?y xu?ng 
ga khi xe l?a v?a tru?n qua m?t con d?c, cung may bác b?o v? k?p níu tôi
l?i lúc v?a lao mình xu?ng d?t, n?u không tôi dã dâm d?u vào hàng rào ch?t r?i. 
Cái th?o bên chân trái vì b? dây k?m gai cào cho t?i nay v?n là d?u v?t
c?a nh?ng tháng ngày co c?c".

Gi?c mo thành hi?n th?c

Trong hai dêm 13 và 14/6, ngh? si Hoài Linh và nh?ng ngu?i b?n s? t? ch?c 
chuong trình Hu?ng v? mi?n Trung t?i sân kh?u ca múa nh?c 126 (Trung tâm Van hóa
qu?n 3 - TP.HCM), v?i nghia c? dành h?t doanh thu cho công tác c?u tr? nh?ng 
gia dình n?n nhân c?a con bão s? 1 v?a qua.
Có gi?ng hát và cá tính dí d?m, tinh ngh?ch, nên Hoài Linh r?t mê xem van ngh?. 
B?t c? doàn hát nào v? D?ng Nai anh d?u d?n xem. M?t l?n anh vi?t thu g?i
th?n tu?ng th?i dó là NSUT L? Th?y, nhung ch? dám nh? anh b?o v? chuy?n vào h?u 
tru?ng m?t lá thu vi?t r?t don gi?n: "Con yêu thích gi?ng ca c?a cô. C?
d?i con u?c sau này du?c d?ng chung sân kh?u v?i cô d?u ch? d?... ch?p hình luu 
ni?m".

Nam 1989, gia dình Hoài Linh quay v? c? huong. Th? xã Cam Ranh dón chào anh v?i 
cái ngh? làm r?y. Ban ngày anh ph? cha m? ra r?y, chi?u ra th? xã h?c Anh
van. M?t l?n th?y m?y anh sinh viên ? tr? nhà bà ngo?i di thi van ngh?, anh di 
theo và xin ?ng thí v?i bài Trách thân (dân ca Phú Yên). Dó là nam Hoài
Linh 20 tu?i, dã do?t gi?i nhì cu?c thi Ti?ng hát hay TP Nha Trang.

Ngh? si Thanh L?c (Doàn Ca múa nh?c H?i Dang - Khánh Hòa) dã nhìn th?y tri?n 
v?ng c?a Linh nên m?nh d?n d?n m?i anh v? doàn. Anh lên sân kh?u v?i chân "ca
si hát dân ca". Ba nam sau, anh xu?t hi?n trong vai trò di?n viên hài, vai d?u 
tiên lên sân kh?u là vai anh chàng s?t môi trong ti?u ph?m Ng?c Hoàng x?
án. Anh v?a hát dân ca, v?a làm biên d?o múa, r?i di?n viên hài. Có lúc kiêm c? 
công vi?c d?n chuong trình.

Làm thuê ? x? ngu?i

Nam 1993, gia dình anh du?c ngu?i c?u ru?t b?o lãnh sang M?. R?i kh?i d?i di?n 
viên, anh làm thuê trong m?t ch? c?a ngu?i Vi?t ? Florida - M?. Công vi?c
chính là ch?t th?t heo và phân t?ng ký d? các siêu th? bày bán. M?t nam sau, 
anh vào làm hãng th?t heo c?a ngu?i M?. H?ng ngày ph?i giam mình trong phòng
l?nh du?i 0 d? C. M?t l?n anh lái xe v? nhà b? c?m l?nh gây tai n?n giao thông. 
C?nh sát l?p biên b?n, nhà b?o hi?m xe dã d?ng ra d?n bù thi?t h?i cho
anh và ngu?i b? d?ng. Ba c?a Linh khóc ròng, s? anh b? b?nh c?m vì l?nh s? d?n 
d?n tai n?n th?m kh?c hon, nên yêu c?u anh ngh? làm.

Linh lâm vào c?nh th?t nghi?p. Cung may có ngh? MC nên th?nh tho?ng anh du?c 
m?i làm MC dám cu?i. Ti?c gì anh cung làm, t? thôi nôi, d?y tháng cho t?i dám
cu?i, sinh nh?t. Có l?n ca si chua t?i k?p, anh nghi ra sáng ki?n d?c t?u hài 
và k? chuy?n vui, không dè khách di d? dám cu?i tán thu?ng, ti?n boa t?ng
anh còn nhi?u hon cát sê MC. M?t l?n ca si Phuong Trinh và Thanh Tuy?n di d? 
dám cu?i, b?t g?p cái duyên hài ti?m ?n trong anh, dã m?i sang California
tham gia các chuong trình d?i nh?c h?i. Ti?t m?c Cu?i 3 mi?n v?i cách gi? gi?ng 
ba mi?n là n?c thang d?u tiên d? Hoài Linh thoát kh?i d?i làm thuê trên
x? ngu?i.

Hoài Linh tâm s?: "Tôi có m?t tu?i tho v?t v? nên r?t trân tr?ng nh?ng gì t? 
nghi?p ban t?ng và tình thuong c?a khán gi? dành cho tôi. Quê tôi ? mi?n Trung,
m?i mùa l?t nam xua còn in d?u trong tâm trí tôi c?nh n?a dêm bà n?i, bà ngo?i 
d?ng d?u c? nhà d?y d? tìm cách kê giu?ng lên cao vì lu kéo v? d?t ng?t.
Tôi b? lu cu?n m?t t?p, sách, qu?n áo,... và sau mùa lu ph?i s?m l?i t?t c?. 
Ngày nay, th?m h?a thiên tai v?a ?p t?i quê huong tôi, thôi thúc không ch?
riêng tôi mà t?t c? m?i ngu?i d?u hu?ng v? mi?n Trung ru?t th?t".

Theo Thanh Hi?p/báo Ngu?i Lao D?ng

Other related posts:

  • » Nghe si Hoai Linh - Chuyen bay gio moi ke