[SMCC] Ngay xua oi!

Ngày xua oi 

TP - M?y ch? em ? van phòng sau b?a trua r? nhau di cà-phê. Quán cà-phê này 
bu?i trua v?ng tanh, th?p thoáng sau gh? bành là vài cái d?u d?a xu?ng r? r? rù 
rì. Hình nhu ch? có ch? em chúng tôi không bu?n ng?, háo h?c ch? cà-phê mang 
d?n. Lâu r?i m?i có d?p h?i t? th? này. 

 
Minh h?a: Trung Dung 

V? l?i, hôm nay sinh nh?t ch? B, ch? C thì không mu?n v? vì cãi nhau v?i ch?ng, 
ch? D ch?ng di công tác, em E còn son r?i. V?i ch? A, cung ch? có lý do gì 
ch?y m?y cây s? v? nhà an ù bát com r?i l?i long tong di d?n co quan, và don 
gi?n d? ti?t ki?m xang và s?c kh?e. 

Nào, chúc m?ng sinh nh?t ch? B! ?y, u?ng cà phê không c?ng ly du?c! Mà còn ph?i 
ch? cà phê nh? gi?t dã. M?i ngu?i cùng an hoa qu?. "An hoa qu? là r?t d?p da"- 
ch? D m? mi?ng tru?c. "Nhà em lúc nào cung có hoa qu?"- ch? A lên ti?ng. 

Em E an nh? nh? t?ng mi?ng m?t nhu mèo con, m?t dam d?m ng?m bông h?ng d? r?c 
trên bàn, và hình nhu dang nghi di dâu dâu. Ch? B b?t ch?t cung hu?ng ánh m?t 
theo em E v? phía bông h?ng dang n?a nhu mu?n xòe n?a mu?n c?p kia, th?t lên: 
"Ngày xua, h?i còn cua mình, m?i tu?n m?t bó hoa h?ng r?c r?. Ngày ?y ch? th?y 
h?n b?o x?u h? gì. Th? mà gi? sinh nh?t v? dã không t?ng du?c hoa thì thôi l?i 
còn chê m?y th?ng tay ôm bó hoa, tay lái xe ch?y vù vù là diên, tr? ranh". 

Không d? B nói xong, D th?n th?c: "Ngày xua, lúc yêu nhau, có nh?ng hôm rét 
mu?t, h?n phóng vù vù hàng ch?c cây s? d?n tham mình r?i n?a dêm l? m? v? m?t 
mình. L?n nào h?n cung rút trong v?t áo ra m?t bông h?ng d?p oi là d?p! Nh?, 
h?n t? tình b?ng m?t bài tho ghép v?n l?i t? kh? d?u d?n kh? cu?i là h? tên c?a 
hai d?a.Bây gi? nh?c l?i thì h?n b?o dúng là ch? có c? tích m?i th?...".  

"Các ch? không bi?t thì thôi - ch? C lên ti?ng: - Cái lão nhà em m?i bu?n cu?i 
ch?. H?i mình là sinh viên, h?n t? tình làm xôn xao c? khoa. Hôm sinh nh?t em, 
h?n cùng m?y th?ng b?n bên tru?ng Ki?n trúc k?t 999 bông h?ng trên sân tru?ng 
và c?t m?t cái bang to tu?ng ? gi?a: H love C mãi mãi. V?y mà gi? d?ng cãi nhau 
là b? ra ngoài, di cho t?i khi nào chán m?i v?...". 

D?n lu?t ch? A, t?m t?m "Ngày xua á, em còn nh? cái hôm ti?n h?n ra ga di t?u 
v? tru?ng d?i h?c. Lúc chu?n b? t?m bi?t vào sân ga, h?n b?t ch?t ôm và thom 
ch?t m?t cái. Ôi, mình c?m giác bao nhiêu con m?t d? d?n v? mình, x?u h? oi là 
x?u h?. Gi? nh?c l?i, h?n cu?i cu?i b?o sao ngày ?y mình làm nhi?u chuy?n diên 
r? th? nh?. Th? có t?c không...". 

Em E xinh d?p t? nãy d?n gi? ch? cham chú nghe các ch? nói, bu?t mi?ng: "Lúc 
yêu và lúc l?y nhau sao có th? khác nhau du?c nh??". Ngay l?p t?c, các bà ch? 
cu?p l?i: "Cô c? l?y ch?ng di r?i s? bi?t. D?ng nhìn xa trông r?ng quá, c? nu?c 
d?n dâu b?c c?u d?n d?y. Trông xa quá là khó ch?ng l?y"... 

Chim Én  
 
 
 
 
 

Other related posts:

 • » [SMCC] Ngay xua oi! - Nguyen Hong Van