Re: Neu O My Toi Se La Trieu Phu

Hi cac ban,

Doc bai nay cua anh Long Vu minh co 2 cau hoi:

1. o My lieu co chac la Long Vu se hot bac trieu nhu o day hay khong? chang le 
ben ay anh de dang leo len top 10 hay sao?

2. anh cho rang cong viec on dinh duoc cap tren tin tuong va dong nghiep ho 
tro. Ly do cua on dinh cong viec la do cap tren va dong nghiep? vay anh phuc vu 
cho 2 doi tuong do hay sao? con khan gia la gi cua anh?

kho hieu that
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Thursday, June 16, 2005 4:49 PM
 Subject: Neu O My Toi Se La Trieu Phu


 Long Vuõ: "Neáu ôû Myõ toâi seõ laø trieäu phuù" 

 "Neáu toâi ôû Myõ, toâi coù theå laø trieäu phuù. Nhöng toâi laø ngöôøi Vieät 
Nam, soáng ôû Vieät Nam vaø toâi haøi loøng cuõng nhö töï haøo veà nhöõng gì 
toâi ñaõ coù ñöôïc cho ñeán luùc naøy", Long Vuõ taâm söï. - Anh laøm theá naøo ñeå khoâng bò nhaøm chaùn tröôùc khaùn giaû? 

 - "Caùi hay khoâng nhaát thieát phaûi môùi vaø caùi môùi khoâng haún seõ laø 
hay", toâi raát taâm ñaéc vôùi caâu naøy cuûa anh Laïi Vaên Saâm. Coøn ñoái 
vôùi khaùn giaû ñaõ chaùn mình ö, coù theå ñaáy, nhöng baïn baûo toâi phaûi 
laøm sao baây giôø. ÔÛ Myõ vaø nhieàu nöôùc khaùc ngaøy naøo chaû coù nhöõng 
chöông trình nhö Chieác noùn kyø dieäu.

 - Coù tin ñoàn neáu khoâng ai truùng giaûi, Long Vuõ seõ "aüm" luoân. Anh 
nghó sao?

 - 99% caùc lôøi ñoàn lieân quan tôùi toâi laø bòa ñaët vaø khoâng coù cô sôû. 

 - Anh coøn nhieàu khaû naêng khaùc, taïi sao chæ oâm moãi "Chieác noùn kyø 
dieäu"? 

 - Toâi thaáy coâng vieäc cuûa mình baây giôø laø oån, laõnh ñaïo tin töôûng, 
ñoàng nghieäp aân caàn giuùp ñôõ.

 - ÔÛ Vieät Nam, MC chöa ñöôïc xem laø moät ngheà mang tính chuyeân nghieäp, 
anh hoïc ngheà baèng caùch naøo?

 - Baèng caùch laøm vieäc, laøm vieäc vaø laøm vieäc. Taïi VTV, coù raát 
nhieàu MC gioûi, toâi hoïc ñöôïc töø hoï raát nhieàu. Nhöng toâi nhaéc laïi 
nheù, toâi luoân nghó mình laø moät phoùng vieân vaø MC chæ laø moät trong 
nhöõng coâng vieäc cuûa toâi.

 - Caùt-xeâ cuûa moät MC nhö theá naøo?

 - ÔÛ Myõ, Oprah Winfrey (moät ngöôøi daãn chöông trình cöïc kyø noåi tieáng) 
kieám 165 trieäu USD/ naêm, coøn toâi kieám ñöôïc 165 USD/thaùng. Neáu toâi ôû 
Myõ, toâi coù theå laø trieäu phuù. Nhöng toâi laø ngöôøi Vieät Nam, soáng ôû 
Vieät Nam vaø toâi haøi loøng cuõng nhö töï haøo veà nhöõng gì toâi ñaõ coù 
ñöôïc cho ñeán luùc naøy.

 - Neáu khoâng laøm troø chôi nöõa, anh seõ laøm gì?

 - Toâi ñang laøm theå thao, ñoù laø ñieàu maø toâi thích vaø nhieàu ngöôøi 
cuõng noùi raèng ñoù laø ñieåm maïnh cuûa toâi. Chaéc laø hoï noùi ñuùng. Hy 
voïng toâi seõ ñöôïc gaén boù laâu daøi vôùi theå thao truyeàn hình.

 (Theo Lao Ñoäng)

Other related posts: