[SMCC] NetCon manager

Th? Ba, 08/12/2009, 17:57 NetCon Manager: Luu tr?, tùy bi?n thông s? k?t n?i 
m?ng 

TTO - Nh? chính xác thông s? TCP/IP d? k?t n?i Internet t?i t?ng noi làm vi?c 
là v?n d? dáng ng?i v?i ngu?i dùng laptop. D? không ph?i "l?c tung" trí nh?, 
b?n nên nh? NetCon Manager luu l?i thông s? k?t n?i Internet c?a nh?ng noi mình 
thu?ng xuyên lui t?i.

     
      Nh?p thông s? TCP/IP v4 k?t n?i m?ng t?i nhà 
Không ch? h? tr? c?u hình thông s? TCP/IP v4 tr?c ti?p, NetCon Manager còn giúp 
b?n luu tr? và tùy bi?n các profile k?t n?i Internet r?t linh lo?t. Phiên b?n 
m?i nh?t NetCon Manager 1.5 có dung lu?ng ch? 523KB, tuong thích v?i h?u h?t 
Windows (k? c? Windows 7), t?i mi?n phí t?i dây. 

Sau khi kh?i d?ng chuong trình, b?n nh?p vào h?p du?i tru?ng Available Network 
Connections và ch?n k?t n?i m?ng c?c b? dang s? d?ng (n?u máy tính có nhi?u k?t 
n?i m?ng). 

1. Gi? s?, b?n dang dùng laptop k?t n?i m?ng t?i nhà. B?n nh?p giá tr? dã bi?t 
vào các h?p IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1 (Preferred DNS 
server), DNS Server 2 (Alternate DNS server), y nhu lúc di?n thông s? TCP/IP v4 
trong Local Area Connection t? Control Panel > Network Connections c?a Windows. 

Xong, nh?p tên cho tùy thích cho profile vào h?p Profile Name (ch?ng h?n Nha), 
r?i b?m Save d? luu l?i profile. 

2. Tuong t? trên, khi s? d?ng laptop k?t n?i m?ng t?i co quan, b?n cung nh?p 
giá tr? dã bi?t vào các h?p IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1, DNS 
Server 2, r?i luu l?i profile du?i m?t tên khác (ch?ng h?n Co Quan).

Luu ý: 

- Nút Clear IP/Subnet/GW fields for DHCP h? tr? xóa giá tr? dã nh?p vào hai h?p 
IP Address và Subnet Mask d? nh?p l?i; nút Clear DNS Servers fields for DHCP d? 
xóa giá tr? dã nh?p vào hai h?p DNS Server 1 và DNS Server 2; còn nút Clear all 
fields (DHCP) d? xóa giá tr? dã di?n vào b?n h?p này.

- Ch?c nang c?a nút Load current configuration for this network connection là 
nh?n nhanh giá tr? IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server 1, DNS Server 
2, trong tru?ng h?p thông s? TCP/IP v4 dã du?c thi?t l?p t? tru?c.

T? gi?, m?i khi chuy?n d?i d?a di?m k?t n?i m?ng gi?a nhà và co quan, b?n ch?ng 
c?n ghi nh? và nh?p th? công thông s? TCP/IP v4 d? laptop c?a mình có th? k?t 
n?i m?ng, mà ch? c?n kh?i d?ng NetCon Manager, ch?n profile tuong ?ng (Nha ho?c 
Co Quan) trong h?p du?i tru?ng Profiles, b?m nút Load d? nh?n thông s?, r?i b?m 
nút Change network settings! phía du?i d? áp d?ng vào m?ng hi?n
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] NetCon manager - Nguyen Hoang Bao Vu