Nam Gioi Uong Sua Dau Nanh Mac Chung Vo Sinh

Tu v?n s?c kh?e

Nam gi?i u?ng s?a d?u nành m?c ch?ng vô sinh?

TT - * Tôi nghe r?t nhi?u thông tin cho r?ng nam gi?i u?ng s?a d?u nành thu?ng 
xuyên, m?i ngày ho?c an nhi?u s?n ph?m t? d?u nành s? m?c ch?ng vô sinh.
Xin h?i có dúng không và t?i sao? (Ph?m Tu?ng Gia - P.7, th? xã B?n Tre)

Du?c si Lê Kim Ph?ng - khoa y h?c c? truy?n, D?i h?c Y du?c TP.HCM: S?a d?u 
nành, d?u hu là nh?ng s?n ph?m du?c ch? bi?n t? h?t d?u nành. Nó có nhi?u ch?t
dinh du?ng có tác d?ng phòng ch?ng b?nh t?t, nh?t là cho ngu?i già, tr? em, 
nh?ng ngu?i quá m?p.

Nó có tác d?ng h? huy?t áp, gi?m lu?ng cholesterol trong máu, ngan ng?a kh? 
nang xo c?ng d?ng m?ch d?i v?i ngu?i già. Trong s?a d?u nành có tám lo?i axit
amin c?n thi?t cho co th?, có ích cho vi?c b?i b? s?c kh?e, tang cu?ng s?c l?c 
và trí tu?.

D?c bi?t nó còn có các ch?t ch?ng ôxy hóa t? bào làm cho da d? h?ng hào, da m?t 
ít nhan. M?i ngày u?ng m?t ly s?a kho?ng 250ml là thích h?p nh?t.

Nam gi?i u?ng s?a d?u nành v?i li?u lu?ng nhu trên s? gi?m du?c nguy co b? ung 
thu tuy?n ti?n li?t hon nh?ng ngu?i không u?ng. Chua th?y có tài li?u nào
nói v? vô sinh khi s? d?ng các s?n ph?m này.

* Ph?u thu?t ch?nh lé có giúp m?t sáng l?i?

* Em 20 tu?i, m?t ph?i c?a em b? m?, nhìn không th?y du?c ch?, ch? nhìn th?y 
hình nhung cung không rõ l?m và càng ngày m?t càng lé nhi?u hon.

M?t em b? m? cách dây kho?ng tám nam, nhung do hoàn c?nh khó khan nên m?i di 
khám cách dây ba nam ? b?nh vi?n t?nh và TP.HCM. K?t qu? khám m?t em v?n bình
thu?ng.

Bác si nói nên ph?u thu?t ch?nh lé có th? m?t em s? sáng tr? l?i. Xin h?i ph?u 
thu?t ch?nh lé có giúp m?t sáng và có ?nh hu?ng gì d?n m?t kia không. Chi
phí ph?u thu?t bao nhiêu? (Hu?nh Th? Di?m Trinh - Ti?n Giang)

Bác si Nguy?n Th? Xuân H?ng - phòng khám lé, B?nh vi?n M?t TP.HCM: Em không cho 
bi?t v? m?c th? l?c do du?c, k?t qu? do khúc x?, soi dáy m?t, ch?p hình...
nên chúng tôi không có can c? d? k?t lu?n b?nh gây m? m?t c?a em.

Tuy nhiên, n?u b? lé m?t t? nh? mà không di?u tr? cung là m?t nguyên nhân gây 
m? m?t. N?u ? tình tr?ng này các khám nghi?m v? m?t s? cho k?t qu? bình thu?ng,
vì nguyên nhân gây m? m?t là do não di?u khi?n m?t b? lé không ho?t d?ng làm 
gi?m th? l?c ch? không ph?i nguyên nhân t? m?t.

Vì v?y, n?u m? m?t do nguyên nhân t?i m?t thì ph?i di?u tr? nguyên nhân dó m?i 
sáng m?t du?c. Còn n?u m? m?t do lé thì gi? này dã quá tr? d? di?u tr? cho
m?t sáng l?i (c?n ph?i ch?nh lé tru?c 10 tu?i m?i có th? làm cho m?t lé sáng 
l?i).

Ph?u thu?t ch?nh lé cho em ch? có tính ch?t th?m m?, m? s?m ho?c tr? không khác 
nhau và không ?nh hu?ng gì d?n m?t trái. Chi phí ph?u thu?t t? 1-2 tri?u
d?ng, tùy theo c?n m? m?y co.

T?t nh?t em nên d?n phòng khám lé c?a B?nh vi?n M?t TP.HCM, dem theo các gi?y 
t? khám m?t tru?c dây d? chúng tôi tr? l?i chính xác v? nguyên nhân gây m?
m?t và phuong pháp ch?nh lé cho em.

NGUY?N QUANG th?c hi?n

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nam Gioi Uong Sua Dau Nanh Mac Chung Vo Sinh