[SMCC] NSUT ngoc Giau lai lam show

NSUT Ng?c Giàu l?i làm sô

TT - Sau live show riêng Khúc tuong tu gây du?c nhi?u ?n tu?ng h?i tháng 7 nam 
ngoái, t?i 25-12 t?i r?p Hung Ð?o (TP.HCM), NSUT Ng?c Giàu l?i ph?i h?p v?i Nhà 
hát c?i luong Tr?n H?u Trang t? ch?c chuong trình chuyên d? sân kh?u v?i s? góp 
m?t c?a ca si tr? Quang Thành.

 
NSUT Ng?c Giàu và ca si Quang Thành - ?nh: Thanh Hi?p
 


Ðêm di?n không ch? là s? h?i ng? c?a hai th? h? mà còn mang ý nghia m?ng sinh 
nh?t l?n th? 65 c?a ngh? si Ng?c Giàu, nên bà "gánh" luôn trách nhi?m làm t?ng 
d?o di?n c? chuong trình v?i nhi?u ti?t m?c ca ng?i tình yêu quê huong, lòng 
hi?u th?o d?i v?i cha m? nhu Bên c?u d?t l?a, Ngai vàng và t?i ác, M? mãi trong 
d?i con... 

Ngh? si Ng?c Giàu cho bi?t doanh thu dêm di?n s? du?c trao t?ng tr? em nghèo 
dón xuân 2010. 

L.ÐOAN

Other related posts:

  • » [SMCC] NSUT ngoc Giau lai lam show - Nguyen Hong Van