Re: NDC readable

Chaøo Vuõ,

Em coù theå hieåu ñöôïc tröôøng hôïp hieän nay cuûa Vuõ. Theo em, thì moïi
quyeát ñònh seõ laø do Vuõ heát. Veà nguyeân taéc, neáu anh muoán taêng
thôøi gian nghæ pheùp thì anh phaûi göûi ñôn cho Sao Mai. Veà döï aùn cuûa
em, em döï tính caùc ngöôøi tham gia döï aùn trong ñoù coù Vuõ. Neân em
muoán Vuõ veà tröôùc thaùng 10 khoaûng moät tuaàn ñeå coù theå tham gia döï
aùn naøy. Vuõ khoâng neân baän taâm hay lo nghó nhieàu quaù cho meät. OÂng
ôi, toâi ôû Saøi Goøn toâi coøn meät hôn oâng nöõa!

Phuùc

----- Original Message -----
From: "Nguyen Hoang Bao Vu" <baovu@xxxxxxxxxxxx>
To: "Sao Mai group" <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, August 23, 2003 2:04 PM
Subject: Re: NDC readable


> nhoùm cuûa Sao Mai coù nhaän ñöôïc meo toâi göûi 0 sao 0 thaáy traû lôøi,
ñaây laø vaán ñeà cöïc kì quan troïng ñoù. Mong caùc baïn sôùm traû lôøi.
> Thaân göûi caùc baïn trong nhoùm Sao Mai.
>
> Toâi coù 1 vaán ñeà raát mong ñöôïc caùc baïn cuøng goùp yù kieán ñeå ñöa
ra giaûi phaùp toát nhaát.
>
> Nhö caùc baïn ñeàu bieát, hoài thaùng 6 toâi coù thaûo 1 caùi ñôn vôùi
noäi dung xin nghæ pheùp trong 3 thaùng ñeå giaûi quyeát vieäc choã ôû.
Nhöng thaät
>
> ra laø ñeå thöïc hieän 1 hôïp ñoàng 3 thaùng ra Cam Ranh ñeå giuùp vôï
choàng anh Tieán laøm quen vôùi maùy tính.
>
> Leõ ra, vieäc daïy seõ keát thuùc vaøo ñaàu thaùng 9 nhöng do nhieâuø lyù
do khaùch vaø chuû quan neân vieäc hoïc cuûa anh chò aáy phaûi keùo daøi
theâm
>
> 1 thaùng nöõa Nghóa laø seõ phaûi keát thuùc vaøo cuoái thaùng 9. Toâi ñaõ
chuû ñoäng boå sung xin nghó theâm 1 thaùng nhöng do anh Thieän hieän laø
phoù
>
> giaùm ñoác töø Myõ veà sau chuyeán ñi coâng taùc baûo laø coù raát nhieàu
vieäc caàn phaûi laøm gaáp vaø toâi phaûi coù maët.
>
> Hieän nay do söùc tieáp thu cuûa coâ mai (vôï anh Tieán) coù haïn neân nhö
ñaõ trình bayø. Toâi phaûi keùo daøi theâm 1 thaùng nöõa môùi hoaøn taát
giaùo
>
> trình cô baûn. mong caùc baïn ñöa ra giaûi phaùp ñeå giuùp toâi giaûi
quyeát vieäc naøy.
>
> Hieän nay toâi coù 2 giaûi phaùp xin ñöôïc ñöa ra ñeå chuùng ta cuøng baøn
thaûo.
>
> 1. Toâi seõ veà laïi saøi goøn vaø chôø ñeán khi trung taâm Sao Mai coù
döï aùn cho caùc hoïc vieân ôû caùc tænh vaøo hoïc thì seõ öu tieân cho coâ
mai
>
> vôï anh Tieán 1 suaát. ñieàu naøy caàn ñöôïc söï hoã trôï töø phía caùc
nhaø taøi trôï döï aùn raát lôùn.
>
> 2. laø toâi seõ ôû laïi tieáp tuïc coâng vieäc neáu caùc baïn giuùp toâi
tìm ra ngöôøi thay theá coâng vieäc cuûa toâi neáu anh Thieän giao...
>
> Raát mong ñöôïc nhaän meo cuûa caùc baïn
>
>
> - To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
> smcc@xxxxxxxxxxxxxx
>
> - You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
> smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
> with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.
>
> - You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
> smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
> with 'unsubscribe' in the Subject field
>

- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

Other related posts: