Mua xuan theo web ve...

Mùa xuân theo web v?...

 Xin t?m mu?n chút l?i bài hát Mùa xuân d?u tiên c?a c? nh?c si Van Cao d? mô 
t? không khí tung b?ng, náo n?c chào dón nam m?i trong th? gi?i ?o. B?n có
th? c?m nh?n di?u dó khi cùng Thanh Niên du xuân qua m?t vài website:

Tràn ng?p không khí xuân nh?t là trang
http://www.theholidayspot.com/newyear/
v?i giao di?n d? r?c r? cùng bong bóng bay "lu?n l?" kh?p noi r?t vui m?t. B?n 
có th? tham kh?o cách chúc nam m?i b?ng nhi?u th? ti?ng trong ph?n Happy
New Year in many languages ho?c g?i e-card, download wallpaper, screensaver. 
"Th?y bói" Chinese Zodiacs s? giúp b?n khám phá tính cách b?n thân, d? doán
tuong lai trong nam m?i qua cách chia tu?i theo 12 con giáp. Dây cung là noi 
cung c?p thông tin d?y d? v? truy?n th?ng t?ng quà, ngu?n g?c l?ch s? và phong
t?c c?a các nu?c trên th? gi?i chào dón nam m?i.

Tuy d?a ch? dài và ph?c t?p nhung website
http://www.rcs.k12.va.us/mces/new%20years%20fun.htm
s? gi?i thi?u cho các bé khá nhi?u link d?n d?n các trang khác d? tô màu, choi 
game online, tìm hi?u v? ngày d?u nam m?i cung nhu làm m?t s? th? trang trí
cho ngày T?t. Cách trình bày don gi?n nhung v? tính ti?n d?ng c?a d?a ch? này 
thì không còn gì ph?i bàn.

Ngay sau khi hoàn t?t vi?c cài d?t, trên màn hình c?a b?n là dòng ch? Happy New 
Year 2006! d? màu bay là dà cùng hoa gi?y du?c tung kh?p noi - dó chính
là l?i gi?i thi?u c?a website
http://www.acez.com/newyearscreensaver.htm
v? screensaver chào m?ng nam m?i. B?n th? download v? ng?m xem th? l?i qu?ng 
cáo này có dúng không nhé. Trong quá trình cài d?t, chuong trình s? h?i b?n
có mu?n cài m?t s? ph?n m?m khuy?n mãi c?a hãng hay không. B?n có th? xóa d?u 
tick d? b? qua, tránh cho máy kh?i nhi?m virus hay spyware. N?u thích ng?m
pháo hoa thì b?n nên nhanh chóng m? trang
http://www.alwayscollections.com/new_year/wallpaper/index.html,
c?p nh?t wallpaper hình pháo hoa nhé.

D? nam m?i vui v?, tràn d?y s?c s?ng hon, b?n th? thay d?i cursor hình mui tên 
quen thu?c d?n nhàm chán b?ng b? cursor Happy new year t?i
http://www.winsite.com/bin/Info?3500000036155.
Cursor m?i s? có hình pháo hoa, k? lân, dòng ch? Happy new year ch?p t?t r?t 
"xuân". D?a ch? b?n nên ghé tham n?u mu?n download graphic, clipart là
http://www.hellasmultimedia.com/webimages/newyear/.
Website này hi?n dang luu gi? khá nhi?u clipart c?a các ngày l? khác nhu Giáng 
sinh, Halloween, T? on...

Hình 2 b?n nh? múa lân trên trang web billybear4kids
Hi?n nay trên trang
http://www.softlookup.com/download.asp?ID=74913
dang cho phép b?n download wallpaper có hình 12 con giáp. B?n sinh nam Tu?t và 
mu?n có m?t t?m wallpaper xinh x?n có hình chú chó thì còn ng?n ng?i gì mà
không download nguyên b? wallpaper ho?t hình xinh x?n c?a ALTools. Và d? tang 
thêm không khí T?t cho desktop, b?n nên ghé vào trang
http://www.billybear4kids.com/DesktopCritters/AdoptMeChineseNewYear.html
d? t?i v? máy hình hai b?n nh? dang d?ng múa lân, khi click chu?t vào nh?ng ch? 
hi?n th? hình bàn tay, b?n s? du?c nghe nh?ng âm thanh r?t ng? nghinh.

M?t món quà ?n tu?ng và khó d?ng hàng dành cho ngu?i thân dang ch? b?n t?i
http://www.sottpicks.net/software/Happy-New-Year-Editor-22547/htm.
Cài d?t xong, b?n ch?n màu cho brush b?ng cách click vào Color 1, Color 2 và 
thay d?i kích c? t?i Size brush. Sau khi vi?t thông di?p c?a mình mu?n g?i
cho b?n bè xong, b?n luu file v?i duôi .exe. Khi ngu?i thân c?a b?n m? file, 
"thông di?p trái tim" s? du?c t? d?ng vi?t l?i theo dúng cách b?n dã vi?t
lúc d?u trên màn hình khá d?p. Version 2.1 c?a ph?n m?m Happy New Year editor 
hi?n du?c bán v?i giá 5 USD. Tuy nhiên, n?u ch? dùng b?n demo, sau khi dã
hoàn t?t dòng nh?n d?y yêu thuong, Happy New Year editor s? t? d?ng vi?t thêm 
ch? Buy d? nh?c nh? b?n ph?i tr? ti?n d? mua full version.

Hoàng Vân

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Mua xuan theo web ve...