[SMCC] Mot ngoai hoa nghe danh

M?t ngo?i hóa ngh? danh 
17/03/2011 12:30  
 

(TNTS) Chuy?n ch?n ngh? danh c?a ngh? si xua nay cung thiên hình v?n tr?ng. 
Nh?ng nam g?n dây, bên c?nh m?t "ngo?i hóa" ngh? danh còn có nh?ng lý do thú v? 
khác nhu. phong th?y, hên xui! 
Nghe tên bi?t ngu?i

Ngh? danh c?a các ngh? si sân kh?u k?ch thu?ng bình d? hon r?t nhi?u so v?i ca 
si. Da s?, h? l?y luôn tên th?t d? làm ngh? danh nhu Thanh Thúy, M? Uyên, Thanh 
Vân. M?t s? nam ngh? si sân kh?u có cách ch?n ngh? danh r?t don gi?n: l?y tên 
mình ghép v?i d?c trung ngo?i hình và tính cách c?a mình. Trong làng sân kh?u 
B?c và Nam, có nhi?u ngh? danh nghe qua dã có th? hình dung ra du?c ngu?i: 
Giang Còi, Hoàng M?p. Minh Nhí tên th?t là Truong Hùng Minh, anh l?y tên Minh 
ghép v?i ch? "Nhí" do d?ng nghi?p d?t d? ch? ngo?i hình nh? con và nh?ng vai 
di?n nhí nh?nh c?a anh trên sân kh?u. Tuong t?, di?n viên hài Minh Béo tên th?t 
là H?ng Quang Minh, vì béo nên anh ch?n ngh? danh là Minh Béo. 


 Minh Béo - ?nh: Tân Ghi 
 

Ngh? si T?n Beo lý gi?i cái tên c?a mình: "H?i nh?, ? nhà ba má c? kêu tôi là 
Beo. Beo t?c là con beo. Ý ba m? tôi mu?n tôi du?c kh?e m?nh nhu con beo. M?i 
ngu?i trong doàn hát lúc b?y gi? cung kêu tôi là Beo, ch? không ai nh? tên 
thi?t c?a mình, ri?t r?i quen". 

Quang Tèo có cái tên r?t m?c m?c, nhung l?i là cái tên r?t quen thu?c v?i khán 
gi? truy?n hình qua chuong trình G?p nhau cu?i tu?n. Anh cho bi?t ngu?n g?c c?a 
cái tên Quang Tèo: "H?i m?i v? doàn k?ch nói Quân D?i, tôi dóng vai m?t gã buôn 
tên Tèo r?t ?n tu?ng nên anh em trong doàn c? luôn g?i là Quang Tèo! T? dó 
thành ngh? danh d?n bây gi?. Tôi v?n là nông dân th? thi?t, sao tìm du?c cái 
tên nào nghe cho "sang tr?ng" và "kêu" hon! Mà bu?n cu?i l?m, lâu lâu tôi v?n 
hay b?  m?i ngu?i trêu gh?o: Ch? Tèo nó g?n g?n v?i ch? teo. M?y anh em hay dùa 
r?ng "mày có teo cái gì không?". 

H?t H?ng Kông hóa, Hàn hóa d?n Tây hóa

Nam 2000, nhóm nh?c 1088 du?c thành l?p và cung r?t dình dám v?i 5 chàng trai 
có 5 cái tên nghe qua c? tu?ng nhu h? bu?c ra t? truy?n ki?m hi?p: Di?n Thái 
Toàn, Nh?t Thiên B?o, Nh?t Tinh Anh, Vân Quang Long và Ung Hoàng Phúc. Và hàng 
lo?t cái tên nam ca si th?i b?y gi? nghe na ná các tài t? H?ng Kông: Lâm Chí 
Khanh, Ung D?i V?, Châu Gia Ki?t, Luu Chí V?, Quách Thành Danh. Bây gi?, xu 
hu?ng "H?ng Kông hóa" dã không còn "hot" n?a. Các ca si tr?, nam thanh n? tú 
trong gi?i showbiz hi?n dang chu?ng nh?ng cái tên "lai" t? Nh?t, Hàn Qu?c hay 
Tây hóa m?t chút nhu Midu, Wanbi Tu?n Anh, Akira Phan, Noo Phu?c Th?nh. Nhóm 
nh?c 365 m?i ra d?i cách dây vài tháng thì di?n hình cho làn sóng "qu?c t? hóa" 
ngh? danh: 5 thành viên v?i 5 cái tên Issac, Jun, Tronie, S.T và Will nghe r?t 
"kêu"! 


 Nh?t Kim Anh - ?nh: Lý Võ Phú Hung
 

Ca si Nh?t Tinh Anh cho bi?t, khi anh gia nh?p nhóm 1088, nh?c si D? Quang dã 
d?t cho anh ngh? danh này, nhung ngu?n g?c là xin t? m?t bà m? ? Hu?, v?i ý 
nghia tinh anh, trong sáng và quang minh chính d?i nhu m?t tr?i. Di?n viên kiêm 
ca si Nh?t Kim Anh, trong m?t l?n ph?ng v?n, cho bi?t cô ch?n ngh? danh này 
thay cho tên th?t Phan Kim Huê vì mong mu?n s? nghi?p c?a mình s? tuoi sáng, 
r?c r?; và cô dã b?c xúc khi m?i ngu?i cho r?ng cô mu?n "an theo" nam ca si 
Nh?t Tinh Anh. Nh?t Kim Anh kh?ng d?nh, tên c?a cô có tru?c khi nhóm 1088 ra 
d?i! 

Trong gi?i showbiz, các ngh? si cung ch?t v?t v?i vi?c nam l?n b?y lu?t d?i 
tên, v?i nhi?u lý do khác nhau. Hoa h?u Thùy Lâm tên th?t là Thùy Trang, nhung 
m? cô dã quy?t d?nh ch?n ngh? danh Thùy Lâm d? h?p phong th?y v?i cô hon (!). 
Ca si H?ng Mo dã t?ng do?t gi?i ba trong cu?c thi Ti?ng hát Truy?n hình, nhung 
sau dó l?i d?i thành ngh? danh Ng?c Thy. Hoa h?u Truong Tri Trúc Di?m khi 
chuy?n sang làm ca si cung d?i thành ngh? danh Baby J Trúc Di?m. G?n dây, nam 
di?n viên tr? Phùng Ng?c Huy tr? thành guong m?t quen thu?c v?i khán gi? phim 
Vi?t qua phim C?ng m?t tr?i (d?o di?n Xuân Phu?c) hay Nh?ng n? hôn r?c r? 
(Quang Dung). Tru?c dó, Phùng Ng?c Huy dã xu?t hi?n trong vai trò ca si v?i cái 
tên Nh?t Huy, nhung cái tên này có l? không "an nên làm ra" l?m. 


 Duong Tri?u Vu - ?nh: Di?p D?c Minh
 

Duong Tri?u Vu gi?i thích ngu?n g?c ngh? danh c?a anh: "Tôi d?i tên vì tên Tu?n 
Linh trùng v?i r?t nhi?u anh ch? khác trên sân kh?u ca nh?c, cung nhu sân kh?u 
c?i luong nhu Tu?n Vu, Vu Linh... Duong Tri?u Vu do anh Dàm Vinh Hung g?i ý, 
ch?n giúp cho tôi. Duong có nghia sáng, hàm ch? s?c s?ng mãnh li?t, Tri?u ch? 
s? h?i t?, Vu t? h? Võ c?a tôi mà ra. Có m?t l?n, tôi du?c m?t chú MC n?i ti?ng 
h?i ngo?i g?i ý cho cái tên nghe r?t Nh?t: Lâm Di?n B?o Linh! Nghe cung vui! 
Nhung cu?i cùng tôi ch?n Duong Tri?u Vu". H?i Duong Tri?u Vu, bây gi? nh?ng ca 
si tr? hay có xu hu?ng ch?n cho mình nh?ng cái tên nghe Tây hon r?t nhi?u, anh 
không s? cái tên mang chút phong cách Tàu s? l?c h?u sao. Duong Tri?u Vu cu?i 
l?n: "?, tôi không s? l?c h?u dâu. Con ngu?i làm nên tên tu?i ch? dâu có chi?u 
ngu?c l?i. Tôi nghi nh?ng cái tên Á Dông bao gi? cung du?c ngu?i Á Dông ch?p 
nh?n hon. V?i l?i, tôi cung có bà con h? hàng v?i ngu?i Hoa mà!".

Th?y Linh

Other related posts:

  • » [SMCC] Mot ngoai hoa nghe danh - Nguyen Hong Van