[SMCC] Mot chuyen co that

 
 M?t chuy?n có th?t ch?ng ai tin
T? Nguyên Th?ch  
 
  
 
   
Tôi không tin "? hi?n g?p lành". Nhung có nh?ng chuy?n trong d?i x?y ra h?t s?c 
khó tin.
M?t m?t chi?u n?, xong vi?c co quan, b?n bè r? di lai rai. ?, thì di. Cu?i tu?n 
thu giãn m?t tí có sao! D?o dó tôi làm vi?c ? Bình Duong. M?i cu?i tu?n v? nhà 
m?t l?n. Lai rai xong thì tr?i dã t?i. Tôi ch?y xe g?n máy ra kh?i th? xã Th? 
D?u M?t. Chung quanh tràn ng?p bóng t?i. Th?i k? dó di?n dóm khan hi?m. Dèn 
du?ng ch? th?p sáng m?y con du?ng n?i th?. Khác v?i bây gi?, d?i l? Bình Duong 
sáng r?c dèn ch?y dài d?n t?n thành ph? H? Chí Minh. 
 

Tr?i b?t d?u mua l?t ph?t. Nu?c mua ch?y nhòe m?t kính c?n. C?nh v?t tru?c m?t 
tôi th?t m? ?o. Th?nh tho?ng ánh sáng dèn pha c?a nh?ng chi?c xe ngu?c chi?u 
r?i th?ng vào m?t khi?n m?t tôi b? chói, ch?ng th?y gì chung quanh. Nh?ng giây 
phút ?y tôi nhu trôi b?nh b?ng trên du?ng. N?u ch?ng may xe l?t ? gà thì r?t d? 
di theo ông bà ông vãi. Cái Honda dame c?a tôi l?i t?i th?i k? dòi vào b?o 
tàng. M?i qua kh?i ngã tu Gò D?u dèn tru?c c?a xe t?t ng?m. Cháy bóng dèn gi? 
này thì bó tay. Tôi v?a lái xe v?a d?nh hu?ng nh? nh?ng ánh dèn l?t ra t? nh?ng 
ngôi nhà ven du?ng. Th?nh tho?ng  có m?t chi?c xe xuôi cùng chi?u, ô tô ho?c xe 
máy, là cái phao d? tôi bám theo. Nhung cung ch? m?t do?n ng?n là tôi b? r?t 
l?i dàng sau.
 

Xe dang ngon tr?n thì "r?m".
Xe c?a tôi lao th?ng vào duôi m?t chi?c xe t?i d?u ven du?ng không có dèn ám 
hi?u. Chi?c Honda chui xu?ng g?m xe t?i. Còn m?t tôi h?ng tr?n cái thùng xe t?i 
nh?ng s?t là s?t. Tôi b? h?t vang ra gi?a du?ng.
Ngu?i dân ven duong nghe ti?ng va d?p c?m dèn ch?y ra. Nhi?u ti?ng la ho?ng h?t 
khi nhìn th?y m?t mui tôi d?m dìa máu.
Chi?c xe Honda dame gãy phu?c tru?c, v?o ni?ng bánh xe. Cái ki?ng c?n v? nát. 
"Ch?c ch?t r?i!"- ti?ng ngu?i ch?c lu?i.
Th?t ng?u nhiên, noi tôi b? n?n g?n m?t tr?m y t?. Ngu?i ta khiêng tôi vào. 
Gi? dó tr?m không còn làm vi?c. L?i cu?i tu?n, khó tìm ra y bác si. Nhung t?i 
dó tr?m l?i sáng dèn. Nhu có phép l?. L?i có c? bác si n?a ch?. Dó là m?t n? 
bác si d?n th?c t?p và ? l?i. Cô l?y khan nhúng nu?c ?m lau cái m?t d?y máu me 
c?a tôi. M?i phát hi?n tôi còn t?nh táo.
"Anh t?nh r?i à"- cô bác si h?i, gi?ng m?ng r?.
"Tôi có b? sao không?"- tôi h?i, gi?ng y?u ?t.
"Th?t khó tin"- cô bác si l?m b?m- "Anh có th?y dau ch? nào không?"
"Ch? hoi ê ?m trên d?u"
 

Cô bác si bôi thu?c nh?ng ch? tr?y, b?m và bang g?n nhu h?t cái d?u c?a tôi. Cô 
cho tôi u?ng thu?c ch?ng dau và ch?ng nhi?m trùng.
"Du?c r?i. Anh n?m ngh?.Khi nào th?y trong ngu?i có gì khó ch?u thì g?i nhé"
 

Tôi nh?m m?t. D?n nh? l?i chuy?n gì v?a x?y ra v?i tôi. Lúc m?t tôi d?p vào 
thùng xe t?i, tôi có c?m giác ai dó nh?c b?ng tôi lên cao, th? xu?ng m?t du?ng. 
Tôi ng?t ch?ng nam phút r?i d?n t?nh. Cái m?t kính nát v?n nhung dôi m?t tôi 
còn nguyên. Quanh m?t ch? có vài v?t xu?c. Cái c?m sung t? máu và rách m?t 
mi?ng da nhung hai hàm rang không gãy cái nào. Tôi dua tay ki?m tra l?i cái 
d?u. Không th?y móp méo ? dâu, v?y là th?y yên tâm. Dây không ph?i là gi?c mo. 
Tôi dua d?n bàn tay xu?ng vùng ng?c, b?ng. Kh? nhúc nhích hai c?ng chân. T?t c? 
d?u bi?t vâng l?i tôi. Tôi véo lên cánh tay. Nghe dau. Tôi th?t s? còn s?ng mà.
Cô bác si quay l?i:
"Bây gi? anh th?y trong ngu?i th? nào?"
"D?, dã d? nhi?u. Thua bác si, dây là dâu?"
"Tr?m xá xã"
Nhìn tôi m?t lát, cô bác si h?i:
"Anh còn nh?c d?u hay bu?n nôn không?"
"D?, không"
Tuy nhiên, tôi cung mu?n ki?m tra l?i giàn xuong c?t c?a tôi th? nào nên kh? 
ch?ng tay ng?i lên. Cô bác si giúp tôi ng?i t?a vào vách tu?ng. Tôi không nghe 
dau. V?y là ?n r?i.
"Thua, cái túi xách c?a tôi."
"? kia", cô bác si ch? lên bàn gi?y.
"Còn chi?c Honda?"
"Nó tr? thành d?ng s?t v?n, quang ngoài kia"
"Thua bác si, cho tôi v?"
"Không du?c dâu. Nguy hi?m l?m"
"Tôi v? du?c mà"
Tôi xu?ng giu?ng. Cô bác si ngan l?i:
"N?u anh nh?t quy?t dòi di, tôi không d?m b?o m?ng s?ng anh dâu"
"D?, tôi bi?t nhung s? m? tôi trông."
"Thôi du?c, nhung anh d? tôi bang l?i cái d?u c?a anh, ch? dêm hôm ra du?ng l? 
có chuy?n gì."
 

Tôi nhìn k? cô bác si. Nàng có dôi m?t d?p nhung khá l?nh lùng. Khuôn m?t kh? 
ái v?i sóng mui cao cho ta c?m giác nàng v?a hi?n lành v?a bu?ng binh. 
 

Khi tôi bu?c ra du?ng, tr?i dã n?a dêm. Gi? này thuê mu?n xe pháo v? thành ph? 
cung khó.
"Anh lên xe tôi ch? v?"
 

Tôi quay l?i, th?y cô bác si dã c?nh bên v?i chi?c xe g?n máy. T? dây v? nhà 
tôi kho?ng mu?i lam cây s?. Do?n du?ng khá xa, l?i dêm hôm th? này. Tôi dành 
ngoan ngoãn ng?i sau và nói cho cô d?a ch? nhà. Trong dêm t?i, ng?i sau lung 
m?t thi?u n? khi?n lòng tôi nôn nao m?t di?u gì r?t khó di?n t?. C? thành ph? 
gi? này dang ng?. D?n nhà, tôi g?i c?a. M? tôi còn th?c. Bà h?p t?p m? c?a. Khi 
c?a m? ra, tôi quay l?i thì cô bác si không còn dó. Nhu th? nàng bi?n m?t tru?c 
m?t tôi. Tôi chua k?p nói ti?ng cám on. Lúc này tôi m?i lo l?ng cho nàng. Ch?ng 
du?ng xa mà cô l?i di m?t mình trong dêm.
 

Sáng hôm sau, m? tôi k? m?t câu chuy?n trùng h?p r?t ng?u nhiên. Dêm dó, m? 
cúng sao gi?i h?n cho tôi, Th?i kh?c bà cúng sao trùng v?i lúc tôi b? n?n. 
 

Sau m?t tu?n du?ng b?nh, tôi quay l?i tr?m xá. M? tôi trách tôi không h?i rõ 
tên tu?i, d?a ch? d? tr? on. Bà mua m?t b?ch trái cây, d?n tôi dua t?n tay và 
nói l?i cám on nàng. 
 

Bu?c vào tr?m xá, chi?c Honda dame bây gi? là d?ng s?t v?n d?ng cu?i hành lang 
con dó. Cái giu?ng noi tôi n?m c?p c?u còn dó. Nhung không th?y nàng. H?i tr?m 
tru?ng v? cô bác si tr?c cu?i tu?n thì tr?m tru?ng l?c d?u:
"Tôi cam doan không c?t c? ai tr?c dêm cu?i tu?n c?"
Tôi dinh ninh ông tr?m tru?ng chua nh? ra nên mô t? l?i hình dáng, khuôn m?t 
nàng. Nghe xong, ông tr?m tru?ng h?i:
"V?y cô ?y tên gì?"
Tôi l?c d?u nói không bi?t. V? tr?m tru?ng nói nhu dinh dóng c?t:
"V?y thì tôi cam doan không có cô bác si dó ? dây"
Tôi quay ra, nghe m?t nhân viên nói sau lung: 
"Ông này b? té xe nên cái d?u tung tung. Tr?m xá này làm gì có ngu?i tr?c t?i 
bao gi?!"./.
 

T? Nguyên Th?ch  

Other related posts:

  • » [SMCC] Mot chuyen co that - Nguyen Hong Van