[SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap

À, ý c?a em là th? d?y nhung em nên bi?t r?ng có nh?ng th? không ph?i dành cho 
s? dông dâu em. Ví d? nhu cái món t? do ch?ng h?n, nh?t l?i là t? do tu tu?ng 
nhu ông Hoàng Hung d? c?p. Cho nên quan di?m c?a Nguy?n Tuân cho r?ng ngh? 
thu?t không ph?i dành cho s? dông tuy có hoi c?c doan nhung xét ra cung r?t 
dúng Còn d?i v?i s? dông nh?ng ngu?i mà su?t ngày ch? bi?t di ki?m an ho?c lo 
làm cho l?m b?c nhi?u ti?n r?i khi r?nh ch? nghi d?n nh?ng th? d?i lo?i nhu RTC 
thì nh?ng th? nhu t? do hay ngh? thu?t d?i v?i h? ch? khác nào dàn g?y tai trâu
Ch? trao d?i v?i em nhu th? cho vui thôi ch? ch? thì ch? nghi mình là m?t ngu?i 
bình thu?ng và còn là ngu?i mù n?a nên ch? ch? mong sao trên di?n dàn này nói 
riêng và nh?ng ngu?i mù nói chung s? có nh?ng th? bình thu?ng nhu d? s?ng, có 
di?u ki?n d? h?c hành n?u mu?n không ph?i c? g?ng t? thu lu?m ki?n th?c t? m?i 
ngu?n d? có dôi chút hi?u bi?t nhu ch? và có máy tính cung nhu internet d? xài 
th? c?a mà kh?i lo d?n ti?n b?c là m?ng l?m r?i. Mong mu?n c?a ch? ch? gi?n d? 
th? thôi cu ?.
 ----- Original Message ----- 
 From: giang 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Sunday, March 27, 2011 6:07 PM
 Subject: [SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap


 À... Ch?c em ghi không rõ nên ch? hi?u l?m r?i. 
 Em không phê phán mà ch? có ý là; 
 Mu?n dòi t? do ph?i làm cho h?u h?t m?i ngu?i bi?t mình dang m?t t? do, còn 
c? nhu hi?n gi? có mu?n dòi e hoi khó. 

 NGUY?N HOÀNG GIANG 
 di?n tho?i:01227995402 
 Email: 
 hoanggiang1994@xxxxxxxxxxx
 Yahoo ID and skype name: 
 nguyenhoanggiang1992

 From: Nguyen Hong Van 
 Sent: Sunday, March 27, 2011 3:18 PM
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Subject: [SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap


 Chua à, v?y thì sao l?i h?c cái cách phát ngôn c?a các c? lãnh d?o trên dài 
hay các c? c?u chi?n binh mà n?u hay túm nam t?m ba trên skype b?o d?m hay g?p 
g?các c? dó l?m. Ch? xem mày phê phán nhà tho Hoàng Hung nhu th? thì mày không 
mu?n cung thành r?i d?y con ?.
  ----- Original Message ----- 
  From: giang 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Sunday, March 27, 2011 11:35 AM
  Subject: [SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap


  He He Em chua mu?n thành c? s?m v?y dâu ch? oi. 

  NGUY?N HOÀNG GIANG 
  di?n tho?i:01227995402 
  Email: 
  hoanggiang1994@xxxxxxxxxxx
  Yahoo ID and skype name: 
  nguyenhoanggiang1992
  From: Nguyen Hong Van 
  Sent: Saturday, March 26, 2011 6:06 PM
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Subject: [SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap


  Ôi tr?i d?t lâu nay không bi?t trên di?n dàn này có m?t ông c? non v?a h?ng 
l?i v?a chuyên ta. M?ng quá m?c.
   ----- Original Message ----- 
   From: giang 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Saturday, March 26, 2011 5:53 PM
   Subject: [SMCC] Re: Mot cau hoi lon khong loi dap


   V? t? do này so ra còn tr?u tu?ng v?i r?t nhi?u ngu?i. 
   C? th? ph?ng v?n 1000 ngu?i mà mình g?p trên du?ng xem. 
   H?i h? coi h? có c?m th?y mình m?t t? do không. M?t t? do ? ch? nào? Nu?c 
mình c?n ph?i có nh?ng th? t? do gì mà mình chua có? 
   N?u m?t t? do thì h? m?t t? do gì? T? do thông tin, ngôn lu?n hay cái 
khác? 
   B?ng ch?ng nào cho th?y di?u dó? 
   He he he ch?c có vài ngu?i tr? l?i du?c. 
   Ph?n dông ch? sáng s?m di làm, t?i v? nhà hay di nh?u. Dâu có tham gia 
gì l?n. H? c? s?ng bình thu?ng. Mu?n di choi thì di, u?ng cà phê thì u?ng, nh?u 
thì nh?u, c?i nhà nu?c tho?i mái mà có b? ai nói dâu. 
   Còn v?i nh?ng ngu?i b? qu?n thúc b?i gia dình hay bang nhóm thì ch? m?t 
t? do vì gia dình hay bang nhóm thôi ch? dâu ph?i nhà nu?c kêu m?y t? ch?c qu?n 
thúc h? dâu. 
   V?y sao l?i m?t t? do. 
   Cái nh?c d?u là ph?n l?n ngu?i dân không c?m th?y m?t t? do thì khó mà 
dòi du?c t? do hehehe vì có m?t dâu mà dòi hehehe. 
   Th?t tình em nói ch? em cung tìm không ra luôn hic hic hic. 

   NGUY?N HOÀNG GIANG 
   di?n tho?i:01227995402 
   Email: 
   hoanggiang1994@xxxxxxxxxxx
   Yahoo ID and skype name: 
   nguyenhoanggiang1992

   From: Nguyen Hong Van 
   Sent: Saturday, March 26, 2011 3:18 PM
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Subject: [SMCC] Mot cau hoi lon khong loi dap    M?t Câu H?i L?n Không L?i Dáp?
   Hoàng Hung 
    
    
    
     
   Lâu l?m r?i tôi m?i có d?p nghe các em sinh viên phát bi?u công khai 
nh?ng th?c m?c c?a mình trong m?t cu?c h?p m?t bàn v? giáo d?c. Nh?t là v? m?t 
d? tài thi?t c?t v?i các em và v?i c? n?n giáo d?c d?i h?c c?a ta. Dó là bu?i 
thuy?t trình và th?o lu?n v? "Tinh th?n d?i h?c" t?i h?i tru?ng tru?ng D?i h?c 
Khoa h?c Xã h?i & Nhân van TPHCM ngày 22/3/2011 v?a qua, n?m trong khuôn kh? 
nh?ng bu?i "cà phê h?c thu?t" do m?t b? ph?n nho nh? c?a tru?ng là "Trung tâm 
tu v?n Hu?ng nghi?p và Phát tri?n ngu?n Nhân l?c" l?p ra (cái tên trung tâm và 
cái tên "cà phê h?c thu?t" d?u r?t khiêm t?n, r?t "gi?m khinh" cho nh?ng sinh 
ho?t trí tu? vô cùng thi?t y?u c?a d?i h?c). Tôi di d?, ph?n quan tr?ng là d? 
hi?u tâm s? nh?ng ngu?i ch? tuong lai r?t g?n c?a d?t nu?c, d? xem "si t? trí", 
"s? t? khí" dã ra d?n th? nào sau 35 nam du?c hu?ng s? giáo d?c ghê g?m c?a 
chúng ta, nh?t quán t? nhà tru?ng ra xã h?i (may ra còn l?i giáo d?c gia dình 
có th? có chút nào sai bi?t tùy tru?ng h?p). Nói 35 nam, vì tru?c dó, cung noi 
này, các sinh viên Van khoa Sài Gòn dã hiên ngang tranh lu?n, dã xu?ng du?ng 
tranh d?u, dã làm cho Khánh Ly - Tr?nh Công Son thành danh v?i nh?ng bài ca 
ph?n chi?n. Nói 35 nam, vì m?t di?n gi? ch? y?u c?a bu?i hôm ?y, TS S? h?c Bùi 
Trân Phu?ng, ngu?i n? hi?u tru?ng d?i h?c tu th?c d?u tiên c?a Vi?t Nam, ngu?i 
dã có sáng ki?n m? ra môn h?c "Tu duy ph?n bi?n" trong tru?ng d? r?i sau dó 
ch?c ai dó "ch? d?o" ph?i xóa di, làm tan di trong cái môn g?i là K? nang tu 
duy nói chung hay gì dó, dã thành th?t b?c l? r?ng: "Tôi uu tiên tuy?n d?ng 
nh?ng th?y t?t nghi?p ? Âu M? và ? Sài Gòn tru?c nam 1975". 
    

   Tôi không th?t v?ng vì không có gì ph?i b?t ng? mà ch? thuong c?m sâu xa 
cho con em mình khi nghe nh?ng câu h?i c?a các em "h?c sinh c?p 4" gi?a h?i 
tru?ng D?i h?c, d?i lo?i nhu: "Các th?y (t?c các di?n gi? là các v? giáo su, 
trí th?c dáng kính) thành d?t du?c nhu th? này ch?c là do g?p du?c ân su. V?y 
xin ch? cho em cách nào d? tìm du?c ân su c?a mình?". Ph?i chang câu h?i dó cho 
th?y rõ dâu là "tinh th?n" c?a d?i h?c chúng ta hôm nay? (Ch? Bùi Trân Phu?ng 
sau dó cho bi?t mình du?c nghe sinh viên h?i hoài hoài nh?ng câu tuong t?). 
Ph?i chang tinh th?n "tìm ân su - tìm th?y" c?a các em hôm nay s? d? dàng 
chuy?n thành "ch?y th?y" - bí quy?t s?ng còn - trong xã h?i mà các em tham d? 
ngày mai, hay ngu?c l?i, dó chính là thành qu? c?a c? m?t xã h?i "ch?y th?y" 
(cái gì cung ph?i "ch?y" và cung "ch?y" du?c) k?t d?ng vào giáo d?c, nhu cái 
vòng khép kín "con gà - qu? tr?ng"?
    

   Nhung có m?t câu h?i khi?n tôi dau nhói lòng. Câu h?i duy nh?t khá thành 
th?t nói lên m?t n?i ban khoan l?n c?a sinh viên hôm nay. Sau khi nghe cô giáo 
Phu?ng trình bày nh?ng n? l?c c?a tru?ng Hoa Sen mà cô là hi?u tru?ng trong 
vi?c xây d?ng thói quen t? do tu duy cho sinh viên (dúng ra ph?i nói là "ph?c 
h?i" vì thói quen dã t?ng có nhung dã mai m?t sau 35 nam), m?t em gio tay. Em 
h?i: "N?u trong nhà tru?ng em có th? có t? do trong h?c thu?t, thì ra xã h?i, ? 
DÂU CÓ CÁI T? DO ?Y?"
   Câu h?i chìm ngh?m trong nh?ng câu h?i c?a các "h?c sinh c?p 4"!
    

   Và không ai tr? l?i, t?t c? các v? thuy?t trình viên, các giáo su và trí 
th?c dáng kính, không ai tr? l?i. 
   Ngay sau bu?i thuy?t trình, tôi ch?t v?n m?y v? thuy?t trình viên vì sao 
không tr? l?i câu h?i v? T? DO c?a em kia. Các v? ch? cu?i. M?t v? còn v?a cu?i 
v?a dùa: "H?ng dám tr? l?i dâu!"
    

   Nh? l?i, khi còn là phóng viên m?t t? báo l?n, hai l?n tôi dã tình c? 
bi?t các v? trí th?c, van ngh? si nh?n c?a ta nghi sao v? câu h?i ?y.
    

   M?t l?n, sau khi nghe nhà van Nguy?n Quang Sáng ca ng?i m?t s? ti?u 
thuy?t v?a du?c gi?i thu?ng trong m?t cu?c h?p báo, tôi xin ph?ng v?n ông. Ông 
l?c d?u qu?y qu?y. Ra u?ng bia thân m?t, tôi ch?t v?n vì sao ông không ch?u tr? 
l?i. Ông b?o: "V?i ai ch? v?i mày tao nói lang nhang sao n?i. Bây gi? tao tr? 
l?i th?t, li?u mày dang du?c không? KHÔNG CÓ T? DO TU TU?NG THÌ LÀM SAO CÓ TÁC 
PH?M HAY!". C? bàn bia cu?i tóe. Hu?.
    

   L?n khác, khi Nhà nu?c ta hào h?ng tuyên b? ph?i xây d?ng ngay n?n "kinh 
t? tri th?c" (dang là m?t toàn c?u!), tôi tìm ngu?i b?n cu, khi ?y là nhà tin 
h?c hàng d?u, có v? trí lãnh d?o trong ngành, d? ph?ng v?n. Anh cung l?c. Và 
"nói cho nhanh": KHÔNG CÓ T? DO THÔNG TIN THÌ L?Y DÂU RA KINH T? TRI TH?C!"
    

   T? DO? T? DO? T? DO?
   "M?T CÂU H?I L?N KHÔNG L?I DÁP
   D?N T?N BÂY GI? M?T V?N CHAU" (?) 
   Vì dó là câu h?i t? th?i "Các v? La hán chùa Tây Phuong" (tho Huy C?n).
    

   Vì dó là câu h?i mà g?n 100 nam tru?c Phan Châu Trinh dã mu?n dân t?c 
Vi?t Nam tr? l?i nhung không du?c ch?p nh?n, d? hôm nay nh?ng ngu?i tâm huy?t 
nhu nhà van Nguyên Ng?c và các d?ng chí quy?t ti?p t?c s? nghi?p còn dang d? 
c?a ông (xây d?ng con ngu?i t? ch? d? xây d?ng m?t dân t?c t? ch?).
    

   Vì dó là câu h?i mà 80 nam tru?c các th?y Võ Nguyên Giáp, Tru?ng Chinh, 
Ph?m Van D?ng. m?i ch? bi?t tr? l?i m?t v?: T? DO cho d?t nu?c b? ngo?i thu?c 
ch? chua ph?i T? DO cho m?i con ngu?i.
    

   Vì dó là câu h?i hôm nay các th?y, các b?c cha chú v?n không dám ho?c 
không du?c phép tr? l?i công khai trên l?p, trong co quan, trên báo chí, trong 
h?i th?o. Tuy h?u nhu ai cung có th? tr? l?i. 
   Dó là nguyên nhân sâu xa nh?t, nguyên nhân "h? th?ng" khi?n cho "giáo d?c 
c?a ta ra d?n nông n?i này" nhu ti?ng than d?t ru?t c?a th?y Hoàng T?y trong 
dêm nh?n Gi?i thu?ng Phan Châu Trinh t? ch?c c?c hoành tráng ? Rex Hotel dêm 
24/3/2011 v?a qua.
    

   Nhung hôm nay, có l? là l?n d?u tiên câu h?i ?y vang lên công khai trên 
m?t di?n dàn D?i h?c. Có nghia là nó dã n?m trong d?u, trong tim không ít thanh 
niên không cam ch?u mãi mãi làm "h?c sinh c?p 4". N?u các b?c th?y, các b?c cha 
chú v?n gi? "s? im l?ng dáng s?" tru?c câu h?i ?y, thì th? h? tr? s? t? tìm ra 
câu tr? l?i c?a mình. Vì bi?t h?i, t?c là s?p bi?t tr? l?i./.


    
    
   Hoàng Hung 
   Ngày dang: 26.3.2011 [ Tr? l?i ] 
    
    

Other related posts: