Mot So Dong Gop Ve Viec Nang Cap NDC

Content-Type: text/plain;
    charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Cha=F8o he=E1t tha=FBy mo=EFi ng=F6=F4=F8i,
V=F6=F8a ro=E0i Quo=E1c co=F9 =F1=F6a ba=FBng =F1e=E0 ngh=F2 ve=E0 =
vie=E4c na=E2ng ca=E1p NDC cho o=E2ng anh mu=F8 cu=FBa Quo=E1c xem qua, =
v=EC o=E2ng a=E1y cu=F5ng co=F9 du=F8ng ma=F9y t=EDnh va=F8 cu=F5ng =
co=F9 tie=E1p ca=E4n v=F4=F9i Jaws va=F8 NDC.
Trong qua=F9 tr=ECnh s=F6=FB du=EFng th=EC o=E2ng a=E1y co=F9 ra=E1t =
nhie=E0u =F1ie=E0 b=F6=F9c su=F9c ve=E0 NDC nh=F6ng "no=E3i lo=F8ng =
cha=FAng bie=E1t to=FB cu=F8ng ai!".
Qua =F1a=E2y Quo=E1c xin g=F4=FBi =EDt l=F4=F8i than va=F5n va=F8 =
=F1o=F9ng go=F9p y=F9 cu=FBa o=E2ng a=E1y =F1e=E5 mo=EFi ng=F6=F4=F8i =
cu=F8ng tham kha=FBo.
Tha=E2n Me=E1n.


-- Attached file included as plaintext by Ecartis --
-- File: Gt.txt


 Ñoùng goùp yù kieán veà vieäc naâng caáp (Phaàn meàm NÑC) cho ngöôøi muø: 

 KÍNH GÖÛI TRUNG TAÂM TIN HOÏC SAO MAI: 
 Sau khi ñaõ ñöôïc tieáp caän, ñöôïc ñoïc qua caùc phaàn ñoùng goùp yù kieán 
cuûa caùc baïn cho vieäc naâng caáp (phaàn meàm NÑC). 
 Chuùng toâi raát vui möøng: Bôûi vì ñaây laø nhöõng yù kieán raát höõu ích 
vaø thieát thöïc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muø coù söï duïng vi tính. 
 Nhöõng ñieàu maø caùc baïn ñaõ ñaët ra raát phong phuù voâ cuøng, vì neáu ñem 
so saùnh laïi vôùi (Phaàn meàm NÑC) ñang hieän haønh thì noù ñaõ vöôït troäi 
vaø hôn haún nhieàu. 
Chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi khoâng coù chuyeân moân veà vi tính. Nhöng cuõng 
vaãn phaûi bieát söû duïng noù trong phaïm vi haïn heïp, theo nhu caàu phaùt 
trieån cuûa xaõ hoäi ñeå phoâng bò tuoät haäu. 
 Duø vaäy, chuùng toâi cuõng xin ñöôïc ñeà nghò theâm vaøi ñieàu nhö sau: 
    boä ñoïc: (Phaàn phaùt aâm) 
        PHAÙT AÂM: 
 Chöông trình NÑC coøn chòu haïn cheá veà chuoãi nguyeân aâm, vaø phuï aâm, 
cuøng caùc daáu thanh: 
 Daáu Naëng, Daáu Huyeàn, Daáu Ngaõ, Daáu Hoûi, vaø Daáu Saéc.   
 Ví duï: (Töø: Huôõn) (Cuïm töø Chôù huôõn laïi). Phaân tích: Töø: chôù: thì 
maùy vaãn ñoïc laø chôù. Nhöng töø huôõn: Maùy khoâng ñoïc ñöôïc thaønh moät 
töø maø laïi ñoïc töøng kyù töø. Töø: (Nöôùc) Thì maùy ñoïc ñöôïc. Nhöng töø: 
Nöôïc thì maùy laïi khoâng ñoïc thaønh moät töø maø laïi ñoïc töøng kyù töø 
v... v... Coøn nhieàu töø khaùc cuõng laïi gaëp tröôøng hôùp töông töï nhö 
vaäy. 
 Xin ñeà nghò: Neân laøm sao cho NÑC ñoïc ñöôïc taát caû caùc töø: (Duø laø 
nhöõng töø coù nghóa hoaëc laø nhöõng töø khoâng coù nghóa cuõng vaäy). 
 chuù gæai: Khi soaïn thaûo vaên baûn, ngöôøi thöïc hieän tröïc tieáp seõ chòu 
traùch nhieäm trong caùch söû duïng caùc töø, cuõng nhö laø phaàn chính taû 
nöõa. 
 Neáu thöïc hieän ñöôïc nhö vaäy: Seõ raát thuaän lôïi cho vieäc phieân aâm 
ngoaïi ngöõ sang tieáng Vieät. 

 doùng bieân, canh leà phaûi traùi canh giöõa ñaët coät ñoùng khung chöõ 
nghieâng, ñaäm, ba chaám löûng hieän nay, NÑC khoâng laøm ñöôïc vieäc naøy. Vì 
vaäy, neân ñieàu chænh laïi ñeå noù thöïc hieän ñöôïc vieäc ñoù. 

 Neân laøm sao ñeå NÑC cuõng coù theå taïo ñöôïc thö muïc nöõa. 

        Ñuùc keát: 
 Neáu ñöôïc thì neân caûi tieán sao cho ndc gaàn gioáng hoaëc töông töï nhö 
laø jaws Vieät Nam vaäy. 
 Nhaèm hoã trôï cho ngöôøi muø tieáp caän vôùi nhieàu chöông trình khaùc, keå 
caû internet.  

       Keát thuùc: 
 Chuùng toâi xin chaân thaønh caùm ôn trung taâm tin hoïc sao mai vaø caùc 
coâng ty tin hoïc cuøng caùc toå chöùc nhaân ñaïo quan taâm ñeán ngöôì muø 
Vieät Nam veà laõnh vöïc vi tính. 

 THAY MAËT CHO MOÄT SOÁ ANH CHÒ EM NGÖÔØI MUØ COÙ SÖÛ DUÏNG VI TÍNH : 
 NGUYEÃN VAÊN LOAN: 446 CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM, PHÖÔØNG 11 QUAÄN 3. 
 ÑIEÄN THOAÏI: 8465872. 
 VUÕ VAÊN TAÙ: 380/310 PHAÏM VAÊN HAI, PHÖÔØNG 5 QUAÄN TAÂN BÌNH. 
 ÑIEÄN THOAÏI 8460723. 
 ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts: