Mon Qua Cua Song: Chung Tay Vi khat Vong Song

Món quà c?a sóng: Chung tay vì khát v?ng s?ng

Hà Chuong và Th? Vinh trong chuong trình van ngh? gây qu? Món quà c?a sóng
TTO - Sóng yêu thuong ch?y tràn trong lòng có l? là c?m xúc chung c?a nh?ng ai 
dã có m?t trong dêm nh?c Món quà c?a sóng do báo Tu?i Tr? k?t h?p v?i NVHTN
t? ch?c t?i 14-1-2006 d? gây qu? Cây mùa xuân cho các h?c sinh tru?ng Hi v?ng 
Bình Th?nh và tru?ng ph? thông d?c bi?t Nguy?n Dình Chi?u.

H?i ng? c?a 3 guong m?t d?c bi?t -
 Hà Chuong,
Th? Vinh
và Th?y Tiên trong dêm nh?c cung là h?i ng? c?a khát v?ng s?ng làm nh?ng ngu?i 
có m?t không kh?i c?m ph?c. B? ba này dã cùng th?c hi?n nhi?u chuong trình
bi?u di?n nh?m gây qu? t? thi?n giúp h?c sinh nghèo, tr? khuy?t t?t. và trên 
h?t, d? kh?ng d?nh v?i nh?ng ai có hoàn c?nh không may nhu mình m?t ni?m tin
vuon lên trong cu?c s?ng.

Ngón dàn b?u vu?t qua bóng t?i c?a Hà Chuong, gi?ng hát ng?t ngào c?a Th?y Tiên 
- dù cô không th? m? du?c kh?u hình nhu ngu?i khác vì khuy?t t?t ? môi,
và ti?ng guitar và harmonica c?a chàng trai ch? có m?t tay Th? Vinh. dã dem l?i 
cho dêm nh?c m?t không khí th?t sâu l?ng và c?m d?ng.

ImageView

ImageView

Hà Chuong trình bày H? tr?ng v?i dàn b?u

Th? Vinh bi?u di?n v?i dàn guitar và kèn harmonica bài Di?m xua

ImageView

Quyên góp cho qu? Cây mùa xuân

Dêm nh?c Món quà c?a sóng dã thu du?c 13,5 tri?u ti?n m?t và quà t?ng là các 
van hóa ph?m tr? giá 10 tri?u d?ng.
Nhi?u khán gi? l?ng ngu?i di khi nghe chàng trai khi?m th? tài nang Hà Chuong 
tr?i lòng mình v?i nh?ng s? ph?n kém may m?n: "Tôi có ngu?i b?n xa quê lên
ph?, xa tu?i h?c trò vì nhà dông em. Tôi có ngu?i b?n yêu hoa d?ng n?i, nhung 
ch? bi?t hoa qua mùi huong bay. Tôi có ngu?i b?n di b?ng hai tay, u?c mo
d?n tru?ng d? v? mây bay..." và l?i nh?n nh?: ".hãy d?n v?i nhau b?ng lòng bao 
dung", d? "nh?ng ni?m dau ch? là hu vô" (Tình b?n).

Và rung rung v?i u?c mo gi?n d? c?a m?t s? ph?n kém may m?n: "...Em th?m mo v? 
m?t mái nhà, ?m áp lòng cha ru con dêm trang t? và m? ng?i dan áo lúc chi?u
dông... Xin cho em mái ?m tình thuong. Xin cho em n? cu?i tu?i tho em... cho 
mùa xuân tìm v? gieo h?t. D? nghe d?i hát mãi khúc bình yên" (U?c mo gi?n
d?).

Nhi?u khán gi? là ngu?i khuy?t t?t có m?t t?i dêm nh?c l?ng l? gi?u nu?c m?t 
tru?c nh?ng nh?c ph?m d?ng di?u nhu th? do Hà Chuong sáng tác. Nhi?u b?n tr?
khác r?i ch? ng?i tìm mua CD Món quà c?a sóng (bán tru?c h?i tru?ng NVHTN) nhu 
m?t s? c?m thông, khích l? và chung tay trong m?c dích quyên góp cho qu?
t? thi?n.

ImageView

ImageView

Th?y Tiên trình bày thuy?t ph?c các ca khúc c?a c? nh?c si Tr?nh Công Son

Ông Hu?nh Son Phu?c, Phó TBT báo Tu?i Tr? t?ng hoa cho b?n Lê Uy Uy?n, h?c sinh 
khi?m th? Tru?ng ph? thông d?c bi?t Nguy?n Dình Chi?u

Ngoài nh?ng sáng tác c?a Hà Chuong, Món quà c?a sóng cung. vô tình tr? thành 
m?t dêm nh?c Tr?nh d? thuong. Có l? vì trong nh?c ph?m c?a Tr?nh Công son có
nh?ng ti?ng th? dài d?u dàng, xoa d?u du?c tâm h?n các b?n. Các ca si nhu Dan 
Tru?ng, Thanh Th?o, Tu?n Hung, Phuong Thanh... cung dã có m?t dêm nh?c th?t
d?c bi?t. Hà Chuong và Th? Vinh d?m dàn cho Phuong Thanh hát Di?m xua, U?t 
mi... Tu?n Hung ng?u h?ng cùng tác gi? Hà Chuong trong ca khúc L?i ru mùa xuân
th?t thú v?...S? ph?i h?p d?y ng?u h?ng và thú v? gi?a Th? Vinh - Phuong Thanh và Hà Chuong - 
Tu?n Hung

Món quà c?a sóng còn là dêm h?i ng? c?a nh?ng n? cu?i l?c quan, yêu cu?c s?ng 
v?i vai trò d?n chuy?n hóm h?nh c?a MC - nhà van Nguy?n Dông Th?c. Th? Vinh
trò chuy?n chân th?t, g?n gui. Hà Chuong lanh l?i và thông minh. Th?y Tiên d?u 
dàng: "Khuy?t t?t ? môi nhu th?, duong nhiên cung có nh?ng khó khan khi
ca hát. Nhung mình có ni?m dam mê và c? g?ng. Mình nghi làm vi?c gì cung v?y, 
ch? c?n dam mê và c? g?ng thì s? thành công".

ImageView

ImageView

Giao luu v?i hai c?p v? ch?ng VDV khuy?t t?t: Di?p D?c Quy?n - Nguy?n Th? Cao 
Nguyên (VDV khuy?t t?t dua xe lan, 5 HCV Para Games 2005) (?nh ph?i) và Nguy?n
Hoàng Anh - Nguy?n Th? Minh Lý (VDV khuy?t t?t, 2 HCV boi l?i Para Games 2005)

C?ng hu?ng v?i tinh th?n vu?t khó c?a ba b?n tr?, hai c?p v? ch?ng v?n d?ng 
viên Nguy?n Th? Minh Lý - Nguy?n Hoàng Anh và c?p v? ch?ng Di?p D?c Quy?n -
Nguy?n Th? Cao Nguyên cung có m?t t?i dêm nh?c. Trò chuy?n giao luu ng?n ng?i, 
nhung hai n? v?n d?ng viên dã d? l?i nh?ng tình c?m d?p noi khán gi? vì
nh?ng l?i bày t? chân tình và tràn d?y tình c?m c?a h? dành cho ngu?i b?n d?i 
c?a mình.

S? còn nhi?u ngu?i nh? hình ?nh Hà Chuong dua tay tìm bàn tay c?a Th?y Tiên khi 
c? hai hòa ca bài Tình b?n; hình ?nh chàng trai khi?m th? nh? bé, m?t mình
trên bãi bi?n, l?n t?ng ngón tay mày mò h?c dàn, ni?m say mê hi?n rõ trên guong 
m?t...; hình ?nh Th? Vinh vác cây guitar b?ng m?t tay di trên con du?ng
dài hun hút... N?i cô don và bao khó khan không bi?t tru?c du?ng nhu c? ch?c 
ch? s?n, nhung h? v?n c? bu?c t?i. Bu?c t?i, b?ng nh?ng bu?c chân m?nh m?,
không ch? vì khát v?ng s?ng trào dâng trong mình mà còn vì khát v?ng c?ng hi?n.

KIM NHUNG - LINH THO?I - ?nh: THANH D?M

Hà Chuong sinh ra và l?n lên trên m?nh d?t Bình Son, Qu?ng Ngãi v?i khi?m 
khuy?t ? dôi m?t. D?n nam 10 tu?i, Chuong v?n không du?c t?i tru?ng vì Qu?ng 
Ngãi
không có tru?ng d?y ngu?i khi?m th?. Hi?n anh dang là sinh viên nam II Nh?c 
vi?n Hà N?i, khoa dàn b?u. Dam mê âm nh?c và không ng?ng kh? luy?n, anh dã
ra CD Món quà c?a sóng v?i 12 ca khúc: Em d?n, U?c mo gi?n d?, L?i ru mùa xuân, 
B?n tôi, Món quà c?a sóng... v?i giai di?u và ca t? mu?t mà, do chính anh
trình bày d?y c?m xúc.

Th? Vinh m? côi cha m? t? nh?. Trong m?t l?n di chan bò, c?u h?c trò l?p 4 
ch?ng may b? té gãy tay. Vinh du?c dua d?n m?t th?y lang và không bi?t ông ta
ch?a tr? nhu th? nào mà sau dó ít hôm cánh tay Vinh b? ho?i t?, ph?i c?t b?. 
Bu?n và h?t h?ng. Anh lao vào t?p dàn, r?i t?p harmonica. Cham ch? t?p luy?n
t? nam l?p 9 d? có du?c k?t qu? ngày hôm nay, anh mang ti?ng dàn và ti?ng kèn 
?y di gieo ni?m tin và m?m nhân ái d?n nh?ng noi mà anh d?n. Anh dã t?t nghi?p
DH Kinh t? TP.HCM, hi?n là ch? m?t c?a hàng s?a ch?a di?n tho?i di d?ng

Còn Th?y Tiên, dù khuy?t t?t ? môi nhung cô "s? h?u" m?t ch?t gi?ng r?t mu?t 
mà. Hoàn toàn chinh ph?c ngu?i nghe qua nh?ng bài hát c?a c? nh?c si Tr?nh
Công Son, cô t?ng do?t gi?i nh?t Liên hoan gi?ng hát hay h?i quán H?i Ng?. Tiên 
cho bi?t dã t?p hát b?ng cách áp tai vào loa, nghe th?t k? bài hát, nh?ng
ch? nh?n nhá, luy?n láy. ghi nh? và h?c theo.

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Mon Qua Cua Song: Chung Tay Vi khat Vong Song