Mobi_fone Dau Tu Hon 2 Ti Dong Phat Trien Mang

MobiFone d?u tu hon 2 t? d?ng phát tri?n m?ng


Khách hàng hy v?ng vi?c MobiFone d?u tu thêm kinh phí cho h? t?ng m?ng s? d?m 
b?o ch?t lu?ng ho?t d?ng c?a m?ng
TTO - Tin t? Công ty Thông tin di d?ng (nhà cung c?p m?ng di?n tho?i di d?ng 
MobiFone) cho bi?t trong nam 2006 công ty này s? d?u tu 2.092 t? d?ng d? dáp
?ng yêu c?u phát tri?n thuê bao cho nam 2006 và các nam ti?p theo.

Theo k? ho?ch, trong nam 2006 MobiFone s? phát tri?n m?i thêm 1,4 tri?u thuê 
bao, m? r?ng dung lu?ng m?ng có kh? nang dáp ?ng cho 7,25 tri?u thuê bao và
d? ki?n d?n nam 2010 s? có 6,750 tri?u thuê bao trên toàn m?ng.

Trong nam 2005, m?ng MobiFone dã phát tri?n m?i du?c 1,115 tri?u thuê bao, dua 
t?ng s? thuê bao trên toàn m?ng lên 3 tri?u.

Tin, ?nh: K.HUNG

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Mobi_fone Dau Tu Hon 2 Ti Dong Phat Trien Mang