[SMCC] Mit kho tau mon ngon dan da

Mít kho tàu, món ngon dân dã 

 
Mít là lo?i cây trái du?c tr?ng ph? bi?n kh?p nu?c ta. Qu? mít (t? non d?n già) 
có th? ch? bi?n nhi?u món an nhu: Mít non n?u canh, kho cá, tr?n g?i. Có m?t 
món ngon ch? bi?n t? mít r?t d? th?c hi?n. 

Có th? nói t?t c? các "b? ph?n" c?a cây mít d?u có th? dùng du?c. Theo y h?c 
dân gian: Lá mít làm l?i s?a cho các bà m? sau khi sinh (thi?u s?a), ch?a tr? 
an không tiêu, cao huy?t áp, ch?a hen suy?n. R? mít tr? tiêu ch?y. Nh?a mít 
ch?a nh?t v? m?. G? mít làm thu?c an th?n (phoi khô s?c u?ng). 

Mít có th? ch? bi?n thành nhi?u món ngon, nhung l? nh?t ? các vùng quê là mít 
kho tàu.

 
 

Mít l?a trái còn non, dùng dao g?t b? v? (ph?n gai xanh), l?y ph?n da tr?ng và 
ph?n th?t (không c?n b? cùi), x?t t?ng khoanh d?y kho?ng 2 - 3 cm r?i r?a v?i 
nu?c l?nh nhi?u l?n cho s?ch m? (nh? ph?i x? lý cho th?t s?ch vì mít non r?t 
nhi?u m?). Phi d?u (m?) t?i cho thom, r?i cho mít vào chiên vàng hai m?t, múc 
ra dia. X?p mít dã chiên vào n?i. D? nu?c d?a tuoi vào ng?p xâm x?p cùng v?i 
gia v? (nu?c tuong, mu?i, b?t ng?t.) cho v?a kh?u v?, b?c lên b?p kho v?i ng?n 
l?a liu riu, cho d?n khi nu?c d?a rút c?n, mít m?m có màu nâu s?m là du?c. Nêm 
n?m gia v? v?a mi?ng.

Mít kho tàu dùng chung v?i com nóng r?t ngon. V? ng?t ng?t và bùi bùi c?a mít 
hòa quy?n v?i mùi thom d?c trung c?a nu?c d?a an r?t "b?t". 

Bài và ?nh : H?u Tu?ng
(theo phunuonline)

Other related posts:

  • » [SMCC] Mit kho tau mon ngon dan da - Nguyen Hong Van