Me cua Le Van noi gi?

V? t? truy?n Lê Vân yêu và s?ng:

M? c?a Lê Vân nói gì?


Hon 3 tháng s?ng chung v?i v? ch?ng cô út Lê Vi ? Pháp, ngh? si (NS) Lê Mai v?a 
v? nu?c. Lê Vân ra sân bay dón m?. Su?t ch?ng du?ng t? sân bay v? ph? Phan
Dình Phùng (Hà N?i), bà không h? d? d?ng d?n cu?n t? truy?n Lê Vân yêu và s?ng, 
dù bà bi?t Vân dang th?p th?m mu?n bi?t ý ki?n c?a m?.

Nh?ng ngày ? Pháp, bà ph?n nào doán bi?t du lu?n xung quanh cu?n sách c?a Lê 
Vân. Bên dó, Lê Vi vào "m?ng", d?c nh?ng ph?n c?a cu?n sách du?c trích dang
trên báo di?n t? cho bà cùng nghe, r?i dõi theo ph?n h?i c?a ngu?i d?c.

M?y hôm sau, Lê Vân dua sách t?ng bà, hai m? con m?i có d?p tâm tình. Bà b?o 
hon 20 nam trôi qua, m?i chuy?n dã lùi vào di vãng, Vân nh?c l?i không ph?i
d? b?i móc quá kh?, ôn nghèo k? kh? hay d?u t? ai. Nhìn v? quá kh? d? trân 
tr?ng cu?c s?ng bây gi?. Ai s?ng qua cái th?i co c?c ?y ch?ng ph?i tr?i qua
nh?ng vui-bu?n-dói-kh?.

"Nhi?u ngu?i c? tu?ng Vân vi?t b?a, nhung nh?ng gì Vân k? d?u là s? th?t. Ai dã 
t?ng x?p hàng nh?n th?c ph?m, khi du?c ném cho m?t l?ng th?t vào tay r?i
gói ghém mang v? nhu v? du?c vàng, m?i hi?u cu?c s?ng th?i dó ra sao. NS du?c 
uu tiên cung ph?i ch? t? sáng d?n trua, tiêu chu?n ph? c?p thanh s?c c?a
m?i ngu?i là m?t kg th?t. Gi?i tr? bây gi? không th? tu?ng tu?ng n?i chúng tôi 
dã s?ng nhu v?y", bà v?a cu?i v?a nói.

Bà hi?u, Vân in cu?n sách d? sám h?i, d?u Vân bi?t, không ph?i m?i sám h?i d?u 
du?c tha th?. Vi?t mà "lôi ru?t gan ra" nhu Vân, rõ ràng không ph?i là "ca
công t?ng d?c". Ng?m l?i, bà thuong con h?ng nhan b?c ph?n. Tài nang c? ? sân 
kh?u và di?n ?nh, s? nghi?p t?a sáng nhung d?i s?ng riêng thì quá nhi?u l?n
d?n. L?y ngu?i dàn ông dã có ba con nhung v? ? v?i nhau, Vân l?i không có con. 
Khát khao làm m? khi?n Vân dã có lúc nói ra ý d?nh xin cô út Lê Vi m?t d?a
con v? nuôi. Vân di bu?c n?a, sinh du?c con trai. Bà nh? cái kho?nh kh?c Vân ôm 
d?a con d? h?n vào lòng, v?a n?ng v?a nói: "M? du?c th?ng này r?i, không
c?n th?ng nào n?a nhé!". Nghe con nói mà bà ?a nu?c m?t.

M?y m? con có nh?ng d?p ng?i cùng nhau, "ôn nghèo k? kh?" d? r?i cu?i vui v?, 
nhung nh? l?i th?i ?y, bà làm sao quên cái hôm gò lung d?p xe hon hai ch?c
cây s? xu?ng tham con ? nhà tr? ngo?i thành, r?i h?i h? lên Hà N?i ngay cho k?p 
gi? di?n. Tru?c dó bà k? an ru?t bánh mì nhung dói quá, hôm dó bà an g?n
c? chi?c. An d? l?y s?c d?p xe d?n v?i con. T? dó, "n?i s?" an ru?t bánh mì 
bi?n m?t. Vân dã k? trong sách v? cái bu?i chi?u d?a tr? lên ba b?u c?a d?i
bà, nhung Vân không bi?t ch?ng du?ng m? dã dói l? d? d?n v?i con.

Ai dó h?i bà, Vân "v?ch áo cho ngu?i xem lung", l?i nhi?u chuy?n ch?ng hay ho, 
nào chuy?n b? m? dêm dêm cãi vã nhau, r?i chuy?n ngày cu?i, m? ch?ng cho
con gái n?a ch? vàng vì nghèo quá., bà có s? hình ?nh m?t gia dình NS không còn 
d?p trong m?t công chúng? Bà nói: "Chuy?n gia dình tôi không nói ra thì
nhi?u ngu?i cùng th?i cung bi?t. Co quan hai don v? dã k? lu?t c? ông ?y và 
tôi. Th?i ?y, dâu ch? riêng tôi, nhi?u NS khác cung có hoàn c?nh tuong t?.
Ch? có di?u, ai bi?t d?ng l?i ? gi?i h?n nào, ai còn gi? l?i cho mình di?u gì 
mà thôi. Bây gi?, b?n bè d?ng nghi?p g?p nhau, nh?c l?i chuy?n cu, chuy?n
ông A v?i bà B, r?i chuy?n ki?m di?m, k? lu?t., toàn chuy?n "tày tr?i", th? mà 
ai cung cu?i".

Chuy?n chia con khi ly hôn, lý do "b? nh?n nuôi Vi, m? nh?n nuôi Khanh" nhu Vân 
dã vi?t d?n v?t, d?n dau, cay d?ng trong sách thì s? th?t vì lúc dó, Vân
vào h?c ? tru?ng múa nên không còn trên trong s? h? t?ch. Ra tòa, ngu?i ta l?y 
s? h? t?ch làm can c? d? chia. "N?u Vân h?i chuy?n này thì tôi gi?i thích
don gi?n nhu th?, nhung Vân không h?i, c? gi? trong lòng", bà nói.

Bà cung nghe có ngu?i trách móc, r?ng Vân hoi n?ng l?i v?i b? trong cu?n sách. 
Nhung nh?ng gì Vân rút ru?t vi?t ra là suy nghi c?a m?t ngu?i dàn bà tr?i
nghi?m, không ph?i c?m xúc t?c th?i c?a ngày ?y n?a. Vân thì lúc nào cung v?y, 
m?nh m?, d?t khoát và r?t rõ ràng, phân minh. Vân mu?n b?c b?ch h?t, không
gi?u lòng.

S? th?c cung có lúc phu phàng. "Ch?c ông ?y b?t ng? khi d?c nh?ng gì con vi?t. 
Bây gi? thì b? con ông ?y dã ng?i nói chuy?n v?i nhau r?i, "hòa bình" r?i.
Giá nhu câu ch?, ý t? du?c cân nh?c th?n tr?ng hon, m?m m?i hon, làm cho không 
khí d?u di thì ch?c có l? ngu?i d?c c?m thông hon, và ngu?i trong cu?c cung
d? xót xa hon", bà tâm s?.

Chuy?n ngày ?y dã lùi vào di vãng, ai n?y d?u c?t gi?u vào m?t góc sâu trong 
tâm h?n mình. Ch? mình Vân dung c?m dám m? toang h?p thu ký ?c, dù không ph?i
t?t c? d?u là bí m?t.

30 nam tr?i mà ng? nhu ch?p m?t. Dôi lúc bà th?ng th?t, dôi vai c?a nh?ng ngu?i 
dàn bà sao c? triu n?ng hai ch? yêu và s?ng. Trong 3 con gái, cu?c d?i Lê
Vân nhi?u tr?c ?n nhu chính bà. Bây gi? tr?i yên bi?n l?ng, có th? Vân ch?n 
th?i di?m này d? vi?t v? cu?c d?i mình, nhu ai dó nói, còn hoi s?m. D?u sao
bà v?n mong lòng con thanh th?n, và mong nh?ng l?i sám h?i c?a con du?c tha th?.

Theo Ph? n? TP.HCM

Other related posts:

  • » Me cua Le Van noi gi?