May Giat Khong Can Nuoc & Bot Giat

Máy gi?t không c?n nu?c, b?t gi?t

TTO - M?t tin vui cho các c?ng d?ng khô h?n - dó là các nhà khoa h?c Singapore 
dã phát minh m?t lo?i máy gi?t không c?n nu?c ho?c b?t gi?t nhung v?n làm
s?ch qu?n áo trong nháy m?t.

Máy gi?t du?c d?t tên là Airwash (gi?t b?ng không khí) và h?at d?ng b?ng cách 
th?i vào qu?n áo b?n v?i nh?ng lu?ng khí ch?a các ion âm, th? có tác d?ng
làm cho b?i b?m k?t l?i v?i nhau, vô hi?u hóa vi khu?n và làm m?t mùi. K?t qu? 
là qu?n áo s?ch, thom tho và hoàn toàn khô ráo ra kh?i máy gi?t, kh?i c?n
phoi. Vì không c?n nu?c, nh?ng lo?i v?i không thích h?p v?i các lo?i máy gi?t 
qui u?c - nhu da và da l?n - có th? du?c gi?t t?i nhà thay vì ph?i dua di
gi?t khô.

Ion âm là nh?ng phân t? m?t di?n tích. Chúng không mùi, không v? và vô hình, 
du?c t?o ra khi các phân t? trong b?u không khí b? tách ra do không khí chuy?n
d?ng nhanh và ánh n?ng. Trong t? nhiên, chúng du?c tìm th?y trong các môi 
tru?ng náo d?ng nhu r?ng thông và noi sóng d?p vào b? bi?n.

Airwash du?c g?i ý do các bà n?i tr? d?p qu?n áo vào các t?ng dá khi h? gi?t d? 
? b? sông ho?c g?n thác nu?c, nh?ng lo?i "máy" phát ra ion âm c?a thiên
nhiên. M?t nguyên m?u máy gi?t này dã du?c Gabriel Tan và Wendy Chua thu?c D?i 
h?c Qu?c gia Singapore ch? t?o.

KHÁNH NH?T (Theo Herald Sun)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » May Giat Khong Can Nuoc & Bot Giat