[SMCC] Mat gau khong chua duoc ba benh

M?t g?u không tr? du?c bá b?nh

TT - M?t g?u du?c truy?n t?ng có kh? nang ch?a nhi?u ch?ng b?nh nhu các sang 
ch?n, b?m tím, t? máu da co; viêm k?t m?c m?t; b?nh tiêu hóa nhu an không tiêu, 
viêm gan, xo gan...; th?p kh?p; b?nh th?n kinh nhu d?ng kinh, m?t ng?... G?n 
dây, m?t g?u còn du?c cho là có kh? nang ch?a c? b?nh ung thu.

S? th?t th? nào? Thành ph?n m?t g?u g?m nh?ng ch?t chính: s?c t? m?t, mu?i m?t, 
các acid m?t và nh?ng s?n ph?m th?i b? nhu ch?t d?c... Các acid m?t g?m ba 
lo?i: acid cholic, acid chenodesoxycholic và acid ursodesoxycholic (UDCA). 
Trong m?t ngu?i lu?ng UDCA r?t ít, ch? chi?m kho?ng 3%; ngu?c l?i trong m?t g?u 
lu?ng UDCA r?t cao, hon 20%. Ti?p d?u ng? urso có nghia là g?u, cholic là m?t - 
UDCA có th? d?ch là acid "m?t g?u".

Trong co th? m?t có ?nh hu?ng rõ lên chuy?n hóa, tiêu hóa và h?p thu th?c an 
nhóm ch?t béo. Do dó ngu?i b? viêm gan, t?c m?t thì vi?c tiêu hóa ch?t béo b? 
?nh hu?ng d?u tiên và vi?c h?p thu các vitamin tan trong d?u nhu A,D,E, K cung 
b? ?nh hu?ng n?ng.

T? xa xua ngu?i châu Á (Trung Qu?c, Nh?t B?n..) dã dùng m?t g?u ch?a b?nh. 
Nh?ng nam 1960 ngu?i Nh?t dã phân l?p, k?t tinh, xác d?nh c?u trúc, tính ch?t 
du?c lý và t?ng h?p UDCA. Y h?c Trung Qu?c s?n xu?t thu?c Yutan trong dó có b?t 
chi?t xu?t t? UDCA. Co quan Qu?n lý thu?c và th?c ph?m Hoa K? (FDA) cung cho 
phép dùng UDCA ph?i h?p di?u tr? m?t b?nh duy nh?t là xo gan m?t nguyên phát.

Nhu v?y, m?t g?u v?i thành ph?n chính là UDCA, du?c nhi?u nu?c, nhi?u noi dùng 
làm thu?c di?u tr? các ch?ng b?nh c?a h? tiêu hóa, chính xác hon là nhóm b?nh 
gan m?t. Còn v?i b?nh viêm k?t m?c, th?y thu?c tây y ch?ng l?i vi?c nh? nu?c 
m?t chua vô trùng vào m?t dang b? b?nh. Quan tr?ng hon chua th?y tài li?u nào 
ch?ng minh m?t g?u di?u tr? du?c b?nh ung thu.

TS.BS TR?N BÁ THO?I 
(B?nh vi?n Dà N?ng)

Other related posts:

  • » [SMCC] Mat gau khong chua duoc ba benh - Nguyen Hong Van