[SMCC] Manchester United H-C

Manchester United

Tên d?y d? Manchester United Football Club

Bi?t danh The Red Devils/The Reds/The Devils

Nam thành l?p 1878,

v?i tên g?i Newton Heath LYR F.C.

Sân v?n d?ng Old Trafford Manchester, Anh

S?c ch?a 76,000

Ch? t?ch Flag_of_England_%28bordered%29.svg/20px 
Flag_of_England_%28bordered%29.svg David Gill

(Giám d?c di?u hành) Hu?n luy?n vi?n 
Flag_of_Scotland.svg/20px-Flag_of_Scotland.svg Alex Ferguson

Gi?i d?u FA Premier League 2005- 2006 FA Premier League, th? 2

table end

 

L?ch s? câu l?c b?

 

Nh?ng nam d?u (1878-1945)

 

Câu l?c b? du?c hình thành v?i cái tên Newton Heath (Lancashire & Yorkshire 
Railway), Newton Heath (L&YR) là tên vi?t ng?n, b?i m?t nhóm công nhân du?ng 
s?t Manchester vào nam 1878. Tên g?i câu l?c b? nhanh chóng du?c rút ng?n l?i 
thành Newton Heath. H? là thành viên sáng l?p c?a Liên minh bóng dá (Football 
Alliance) vào nam 1889 và gia nh?p gi?i vô d?ch qu?c gia vào nam khi nó du?c 
sát nh?p v?i Liên minh bóng dá  Do?n phim du?c bi?t d?n s?m nh?t c?a Manchester 
United là tr?n th?ng 2-0 t?i Burnley vào ngày 6 tháng 12 nam 1902, quay b?i 
Mitchell and Kenyon.

 

Câu l?c b? d?i m?t v?i phá s?n vào nam 1902 và du?c c?u nguy b?i J.H. Davies, 
ngu?i dã tr? h?t n? cho câu l?c b?, d?i tên thành Manchester United và d?i màu 
áo câu l?c b? t? vàng và xanh sang màu d? và tr?ng. H? tr? thành vô d?ch gi?i 
d?u vào nam 1908 và, v?i s? h? tr? tài chính t? Davies, chuy?n t? Bank Road d?n 
sân v?n d?ng m?i t?i Old Trafford vào nam 1910.

 

D?i bóng v?t l?n gi?a Th? chi?n th? nh?t và th? hai, và cho d?n khi Th? chi?n 
th? hai k?t thúc h? dã n? £70,000.

 

Nh?ng nam c?a Busby (1945-1969)

 

Matt Busby du?c ch?n làm hu?n luy?n viên vào nam 1945 và ch?n du?ng l?i d?n d?t 
không du?c bi?t d?n lúc b?y gi?, tham gia cùng v?i các c?u th? d? luy?n t?p 
cung nhu làm các nhi?m v? qu?n lí. Ông ngay l?p t?c thành công, v?i vi?c câu 
l?c b? k?t thúc mùa gi?i ? v? trí th? hai nam 1947 và do?t FA Cup

Nam 1948.

 

Ông dã th?c hi?n chính sách dua c?u th? t? d?i hình tr? lên d?i hình chính n?u 
anh ta có kh? nang, và d?i bóng tr? thành vô d?ch gi?i nam 1956

khi d? tu?i trung bình c? d?i ch? là 22. Mùa gi?i ti?p theo, h? do?t vô d?ch 
gi?i qu?c gia l?n n?a và di d?n tr?n chung k?t FA Cup, thua Aston Villa. H? 
cung là d?i bóng Anh d?u tiên thi d?u ? Cúp châu Âu và dã di t?i tr?n bán k?t.

 

Bi k?ch b?t ng? x?y ra ? mùa gi?i nam sau, khi chi?c máy bay ch? d?i bóng v? 
sau m?t tr?n d?u t?i Cúp Châu Âu dã b? roi lúc h? cánh xu?ng ti?p nhiên li?u 
t?i München.

Th?m h?a máy bay München x?y ra vào ngày 6 tháng 2 nam 1958 này dã cu?p di sinh 
m?ng c?a 8 c?u th? và 15 hành khách khác. Dã có nh?ng l?i bàn tán v? vi?c câu 
l?c b? s? tan rã nhung Jimmy Murphy dã ti?p nh?n vai trò hu?n luy?n viên khi 
Matt Busby dang ch?a tr? v?t thuong. Câu l?c b? ti?p t?c thi d?u v?i d?i hình 
còn l?i. H? vào t?i tr?n chung k?t FA Cup l?n n?a, nhung dã d? thua tru?c 
Bolton.

 

Busby xây d?ng l?i d?ng hình trong nh?ng nam d?u c?a th?p k? 1960, mua v? các 
c?u th? nhu

Denis Law và Pat Crerand. D?i bóng do?t vô d?ch FA Cup nam 1963, sau dó chi?m 
vô d?ch gi?i qu?c gia các nam 

1965 và 1967, sau dó còn do?t Cúp Châu Âu vào nam 1968, và là d?i bóng Anh d?u 
tiên d?t du?c thành tích ?y. D?i bóng tr? nên n?i ti?ng vì có ba c?u th? dã d?t 
danh hi?u C?u th? xu?t s?c nh?t Châu Âu:

Bobby Charlton, Denis Law Và George Best.

Busby t? ch?c vào nam 1969 và du?c thay th? b?ng hu?n luy?n viên d?i hình ph? 
Wilf McGuinness.

 

1969-1986

 

United v?t l?n sau khi thay th? Busby b?ng Wilf McGuinness và Frank O'Farrell 
tru?c khi Tommy Docherty tr? thành hu?n luy?n viên vào cu?i nam 1972. Docherty, 
hay "the Doc", c?u United kh?i vi?c xu?ng h?ng mùa gi?i này nhung cu?i cùng 
United b? xu?ng h?ng vào nam 1974. D?i bóng thang h?ng ngay l?p t?c sau m?t mùa 
gi?i và vào d?n tr?n chung k?t FA Cup nam 1976, nhung dã b? Southampton dánh 
b?i. H? vào d?n tr?n chung k?t FA Cup l?n n?a vào nam 1977, dánh b?i Liverpool 
F.C.

và ngan ch?n d?i th? này giành du?c cú an ba d?u tiên trong l?ch s? mà sau dó 
United giành du?c vào nam 1999. M?c dù có du?c thành công nhu v?y và s? g?n gui 
v?i c? d?ng viên, Docherty b? sa th?i không lâu sau tr?n chung k?t vì m?i quan 
h? c?a ông v?i v? m?t nhà v?t lí tr? li?u b? phát hi?n.

 

Dave Sexton thay th? Docherty làm hu?n luy?n viên vào mùa hè nam 1977 và th?c 
hi?n l?i choi phòng th? hon. Phong cách này không du?c s? d?ng tình t? phía 
ngu?i hâm m?, h? v?n quen v?i l?i bóng dá t?n công mà Docherty và Busby dã s? 
d?ng, và sau khi không giành du?c m?t chi?c cúp nào Sexton dã b? sa th?i vào 
nam 1981.

 

Ông du?c thay th? b?i Ron Atkinson ngu?i mà ngay l?p t?c dã phá v? k? l?c giá 
chuy?n nhu?ng ? nu?c Anh khi mua v? Bryan Robson t? West Brom. D?i hình c?a

Atkinson n?i b?t v?i nh?ng h?p d?ng m?i nhu Jesper Olsen, Gordon Strachan bên 
c?nh nh?ng c?u th? tru?ng thành t? d?i tr? Norman Whiteside và Mark Hughes. 
United do?t vô d?ch FA Cup vào các nam 1983, 1985 và tràn ng?p khát v?ng vô 
d?ch gi?i qu?c gia vào mùa gi?i 1985-86 sau khi dã giành chi?n th?ng trong 10 
tr?n d?u tiên và nhanh chóng d?n tru?c d?i th? 10 di?m vào tháng 10. D?i hình 
s?p d? sau dó và United k?t thúc mùa gi?i ? v? trí th? tu. L?i choi don di?u 
ti?p t?c ? mùa gi?i sau, và khi United d?ng tru?c

nguy co b? xu?ng h?ng l?n n?a, Atkinson b? sa th?i ngày 5 tháng 11 nam 1986 v?i 
s? ti?n b?i thu?ng 100.000 b?ng.

 

K? nguyên c?a Alex Ferguson (1986-1999)

 

Alex Ferguson thay th? Atkinson d?n d?t d?i và k?t thúc mùa gi?i ? v? trí 11. 
Mùa gi?i ti?p theo (1987-88), United k?t thúc ? v? trí th? hai, v?i vi?c Brian 
McClair tr? thành c?u th? United d?u tiên sau George Best ghi du?c 20 bàn trong 
m?t mùa.

 

Tuy nhiên, United di xu?ng vào nam 1989, v?i nhi?u b?n h?p d?ng c?a Ferguson 
không du?c nhu s? trông d?i c?a ngu?i hâm m?. Dã có s? suy doán r?ng Ferguson 
s? b? sa th?i vào d?u nam 1990 nhung chi?n th?ng t?i vòng ba c?a FA Cup tru?c 
Nottingham Forest F.C. dã c?u vãn c? mùa gi?i và United do?t vô d?ch

FA Cup mùa này.

 

United giành chi?n th?ng t?i Cúp các nhà vô d?ch Cúp qu?c gia Châu Âu (European 
Cup Winners' Cup) vào mùa 1990-91, dánh b?i nhà vô d?ch Tây Ban Nha Barcelona ? 
tr?n chung k?t, nhung ? mùa gi?i ti?p theo Manchester United d? tu?t ch?c vô 
d?ch gi?i qu?c gia v? tay d?ch th? Leeds United. Trong lúc ?y vào nam 1991 câu 
l?c b? du?c tung ra th? tru?ng ch?ng khoán London v?i giá 18 tri?u b?ng Anh, do 
dó mang v?n d? tài chính c?a United ra tru?c công chúng, di?u mà tru?c dó chua 
t?ng x?y ra.

 

V? chuy?n nhu?ng Eric Cantona vào tháng 11 nam 1992

mang d?n cho United s?c m?nh l?n, và h? k?t thúc mùa gi?i 1992-93 v?i ch?c vô 
d?ch l?n d?u sau nam 1967. H? giành cú dúp (vô d?ch gi?i Ngo?i h?ng và FA Cup) 
l?n d?u tiên vào mùa gi?i ti?p theo, nhung hu?n luy?n viên huy?n tho?i d?ng 
th?i là ch? t?ch câu l?c b? Matt Busby m?t vào ngày 20 tháng 1 nam 1994.

 

? mùa gi?i 1994-95, Cantona nh?n án treo giò 8 tháng vì nh?y vào khán dài và 
t?n công m?t c? d?ng viên c?a Crystal Palace F.C.. Thua hai tr?n cu?i cùng 
khi?n cho United thành k? v? nhì c? ? gi?i Ngo?i h?ng và FA Cup. Ferguson sau 
dó dã xúc ph?m c? d?ng viên b?ng cách bán di các c?u th? ch? ch?t và thay h? 
b?ng các c?u th? t? d?i hình tr?. Tuy v?y các c?u th? tr?, m?t vài trong s? h? 
sau này nhanh chóng tr? thành nh?ng c?u th? n?i ti?ng th? gi?i, dã thi d?u t?t 
m?t cách dáng ng?c nhiên và United giành cú dúp l?n n?a ? mùa gi?i 1995-96.

 

H? do?t vô d?ch gi?i Ngo?i h?ng nam 1997, và Eric Cantona chia tay v?i s? 
nghi?p bóng dá ? tu?i 30, s?m hon m?t vài nam so v?i ph?n l?n các c?u th? khác. 
United kh?i d?u mùa gi?i ti?p theo m?t cách suông s? nhung cu?i cùng m?t lo?t 
nh?ng ch?n thuong khi?n h? v? nhì c? gi?i Ngo?i h?ng Anh và FA Cup sau Arsenal 
F.C..

 

1998-99 là mùa gi?i thành công nh?t trong l?ch s? câu l?c b?, Manchester United 
tr? thành d?i bóng Anh d?u tiên d?t du?c cú an ba - vô d?ch c? gi?i Ngo?i

h?ng Anh, FA Cup và Champions League

trong m?t mùa gi?i. Tr?n chung k?t Champions League h?t s?c thú v? khi United 
b? d?n 1-0 khi tr?n d?u ch? còn 1 phút, tuy nhiên hai bàn th?ng ghi du?c ? phút 
bù gi? dã giúp h? giành du?c chi?n th?ng t? tay Bayern München. Hai ti?n v? 
trung tâm ch? ch?t c?a United, Roy Keane và Paul Scholes, không du?c d? tr?n 
d?u này vì b? treo giò. Sau dó Ferguson du?c phong tu?c hi?p si vì nh?ng dóng 
góp cho bóng dá Anh.

 

Sau cú an ba (1999 - hi?n t?i)

 

United do?t vô d?ch gi?i Ngo?i h?ng các nam 2000 Và 2001

nhung báo gi?i cho r?ng nh?ng mùa gi?i này là th?t b?i vì dã thi d?u không 
thành công t?i Champions League. Ferguson s? d?ng l?i choi thiên v? phòng th? 
nhi?u hon khi?n United khó b? dánh b?i t?i châu Âu nhung di?u dó dã không thành 
công, United k?t thúc mùa gi?i 2002 ? v? trí th? 3. H? giành l?i ch?c vô d?ch ? 
mùa gi?i 2002-03, nhung phong d? di xu?ng khi Rio Ferdinand nh?n án treo giò 8 
tháng vì b? l? m?t bu?i ki?m tra doping. H? ch? vô d?ch F.A. Cup nam 2004, tuy 
nhiên dã lo?i Arsenal F.C. (vô d?ch gi?i Ngo?i h?ng Anh mùa này) trên du?ng d?n 
tr?n chung k?t.

 

Mùa gi?i 2004-05 United ti?p t?c thi d?u không thành công vì kh? nang ghi bàn 
kém c?i, và United k?t thúc mùa gi?i ch? v?i m?t ph?n thu?ng an ?i caling cup 
và ch? v? th? 3 ? gi?i Ngo?i h?ng. Lúc này m?c dù choi hay hon Arsenal trong 
tr?n chung k?t nhung United b? thua sau lo?t penalty. Cu?i mùa gi?i dó Malcolm 
Glazer mua l?i câu l?c b? và bi?n nó thành tài s?n riêng c?a mình.

 

United m? d?u mùa gi?i 2005-06 không suông s?, v?i vi?c d?i tru?ng Roy Keane 
r?i câu l?c b? sau khi ch? trích công khai d?ng d?i, và sau khi thi d?u t? h?i 
? vòng b?ng, l?n d?u tiên sau hon 10 nam h? không du?c d? vòng d?u lo?i tr?c 
ti?p UEFA Champion's League.

 

V? ti?p qu?n c?a Malcolm Glazer

 

Vào ngày 12 tháng 5 nam 2005, Malcolm Glazer - m?t doanh nhân M? - dua ra l?i 
d? ngh? mua l?i câu l?c b? v?i giá kho?ng 800 tri?u b?ng Anh (1.47 t? dollar 
M?). Vào ngày 16 tháng 5, ông tang lu?ng c? ph?n c?a mình t?i United lên 75% - 
m?t t? l? d? d? dua câu l?c b? ra kh?i th? tru?ng ch?ng khoán và tr? thành tài 
s?n cá nhân, d?ng th?i

thông báo r?ng di?u dó s? du?c th?c hi?n trong vòng 20 ngày. Vào ngày 7 tháng 7,

Glazer ch? d?nh các con trai là Joel, Avram và Bryan làm giám d?c, cùng lúc dó 
Sir Roy Gardner t? ch?c ch? t?ch cùng v?i hai giám d?c khác.

 M?t vài ngu?i hâm m? United bày t? s? lo l?ng khi câu l?c b? roi vào tay 
Glazer dã d? l?i cho United kho?n n? 265 tri?u b?ng, h? lo r?ng Manchester 
United s? không có ti?n d? c?nh tranh trên th? tru?ng chuy?n nhu?ng v?i 
Liverpool, Real Madrid hay Chelsea. Glazer kh?ng d?nh r?ng Sir Alex v?n có th? 
liên h? mua các tên tu?i l?n; tuy nhiên các b?n h?p d?ng c?a Ferguson t? sau 
ti?p qu?n tr? nên dè d?t không bình thu?ng.

 

C? d?ng

 

Tru?c Th? chi?n th? hai, r?t ít c? d?ng viên Anh di theo c? vu cho d?i bóng 
trong t?ng tr?n d?u b?i v?n d? th?i gian và giá c?. Khi United và Manchester 
City choi trên sân nhà vào nh?ng chi?u th? b?y, nhi?u ngu?i s?ng ? Manchester 
d?n sân xem United m?t tu?n và City tu?n sau. Sau chi?n tranh, s? kình d?ch 
gi?a hai d?i bóng m?nh hon và c? d?ng viên ch? ch?n m?t d?i duy nh?t d? xem.

 

Khi United do?t vô d?ch gi?i qu?c gia nam 1956

h? có s? khán gi? d?n sân nhà trung bình cao nh?t gi?i, m?t k? l?c dã du?c gi? 
b?i Newcastle F.C. trong m?t vài mùa tru?c. Sau th?m h?a máy bay München nam 
1958, nhi?u ngu?i ? ngoài thành ph? Manchester b?t d?u c? d?ng cho United và 
vi?c di l?i nhanh hon và r? hon khi?n cho nhi?u ngu?i b?t d?u theo d?i bóng d?n 
các tr?n d?u. Di?u dó làm tang s? c? d?ng cho United và là m?t lí do giúp cho 
United có lu?ng khán gi? d?n sân cao nh?t gi?i trong ph?n l?n các mùa ti?p 
theo, ngay c? khi h? thi d?u ? gi?i h?ng hai mùa gi?i 1974-75.

 

M?c dù ngu?i ta thu?ng th?y có ít ngu?i Manchester c? d?ng cho United (di?u 
tuong t? v?i Juventus và Bayern München),

t? Manchester Evening News dã m?t vài l?n th?c hi?n m?t cu?c kh?o sát ngu?i 
Manchester v? d?i bóng mà h? c? vu, k?t qu? United d?u x?p d?u và có l?n dã d?t 
t? l? 66%. M?t báo cáo vào nam 2002, Do You Come From Manchester?, ch? ra 
United có s? ngu?i d?t mua vé c?a mùa gi?i có mã vùng Manchester cao hon

Manchester City F.C., m?c dù t? l? vé bán c?a City cho ngu?i dân Manchester 
trong t?ng s? vé c? mùa h? bán ra cao hon. Manchester United u?c lu?ng h? có 75 
tri?u ngu?i hâm m? trên toàn th? gi?i, trong dó có 40 tri?u ngu?i ? châu Á.

 

Cu?i nh?ng nam 1990, d?u 2000, s? lo ng?i c?a nhi?u c? d?ng viên United tru?c 
kh? nang d?i bóng có th? b? mua l?i tang d?n. Nhóm c? d?ng viên IMUSA 
(Independent Manchester United Supporters' Association - H?i c? d?ng viên 
Manchester United d?c l?p) dã ho?t d?ng r?t m?nh m? d? ngan c?n k? ho?ch mua 
l?i câu l?c c?a Rupert Murdoch vào nam 1999. M?t nhóm gây áp l?c khác, 
Shareholders United Against Murdoch (bây gi? là Shareholders United) du?c thành 
l?p trong kho?ng th?i gian này d? kêu g?i c? d?ng viên mua l?i c? phi?u c?a câu 
l?c b?, ch?ng m?c nào dó dã làm tang ti?ng nói c?a c? d?ng viên trong v?n d? 
gây lo ng?i cho h?, nhu giá vé và s? phân ph?i, và làm gi?m nguy co các cá nhân 
hay t? ch?c mà h? không mong mu?n mua d? c? phi?u d? giành quy?n ki?m soát d?i 
bóng. Tuy nhiên, cách làm này th?t b?i khi ngan c?n Malcolm Glazer tr? thành c? 
dông l?n nh?t c?a d?i bóng. Nhi?u c? d?ng viên gi?n d?, và m?t vài trong s? dó 
dã thành l?p m?t câu l?c b? m?i v?i tên F.C. United of Manchester. Câu l?c b? 
m?i này thi d?u ? gi?i H?t Tây B?c (North West Counties League) h?ng hai, và 
thu hút lu?ng khán gi? m?i tr?n kho?ng trên 2500 ngu?i.

 

Tuy v?y v?n chua th?y ph?n ?ng rõ ràng t? phía c? d?ng viên sau v? ti?p qu?n 
c?a Glazer, câu l?c b? l?p k? l?c v? doanh s? vé bán c? mùa, vi?c d? nhi?u gh? 
tr?ng trên sân và s? thi?u t? do thông tin t? câu l?c b? v?n chua du?c th?c 
hi?n.

 

D?i hình

 

C?p nh?t 12 tháng 8, 2006:

List of 1 items

. Hu?n luy?n viên:

Sir Alex Ferguson

list end

 

List of 15 items

. 1 -

Edwin van der Sar - TM

. 2 -

Gary Neville - HV C

. 3 -

Patrice Evra - HV

. 4 -

Gabriel Heinze - HV

. 5 -

Rio Ferdinand - HV

. 6 -

Wes Brown - HV

. 7 -

Cristiano Ronaldo - TV

. 8 -

Wayne Rooney - TD

. 9 -

Louis Saha - TD

. 11 -

Ryan Giggs - TV

. 13 -

Park Ji-Sung - TV

. 14 -

Alan Smith - TD

. 15 -

Nemanja Vidic - HV

. 16 -

Michael Carrick - TV

. 17 -

Giuseppe Rossi - TV

list end

 

List of 15 items

. 18 -

Paul Scholes - TV

. 20 -

Ole Gunnar Solskjær - TD

. 22 -

John O'Shea - HV

. 23 -

Kieran Richardson - TV

. 24 -

Darren Fletcher - TV

. 25 -

David Jones - TV

. 26 -

Phil Bardsley - HV

. 27 -

Mikael Silvestre - HV

. 29 -

Tomasz Kuszczak - TM

. 33 -

Chris Eagles - TV

. 38 -

Thomas Heaton - TM

. 41 -

Floribert N'Galula - TV

. 42 -

Giuseppe Rossi - TD

. 48 -

Kieran Lee - TV

. 49 -

Ritchie Jones - TV

list end

 

Các c?u th? n?i ti?ng

 

Th?i kì tru?c Busby

List of 3 items

. Billy Meredith

. Joe Spence

. Sandy Turnbull

list end

 

Th?p niên 1950 - Th?p niên 1960

List of 18 items

. John Aston (con)

. George Best

. Shay Brennan

. Roger Byrne

. Johnny Carey

. Bobby Charlton

. Pat Crerand

. Tony Dunne

. Duncan Edwards

. Bill Foulkes

. David Herd

. Denis Law

. Charlie Mitten

. Stan Pearson

. Jack Rowley

. Nobby Stiles

. Tommy Taylor

. Dennis Viollet

list end

 

Th?p niên 1970 - Th?p niên 1980

List of 13 items

. Arthur Albiston

. Gary Bailey

. Martin Buchan

. Steve Coppell

. Gordon Hill

. Lou Macari

. Sammy McIlroy

. Gordon McQueen

. Bryan Robson

. Alex Stepney

. Gordon Strachan

. Norman Whiteside

. Ray Wilkins

list end

 

Th?p niên 1990

List of 19 items

. David Beckham

. Steve Bruce

. Eric Cantona

. Andrew Cole

. Ryan Giggs

. Mark Hughes

. Paul Ince

. Denis Irwin

. Andrei Kanchelskis

. Roy Keane

. Brian McClair

. Gary Neville

. Phil Neville

. Gary Pallister

. Peter Schmeichel

. Paul Scholes

. Ole Gunnar Solskjær

. Jaap Stam

. Dwight Yorke

list end

 

Th?p niên 2000

List of 12 items

. Fabien Barthez

. Wes Brown

. Gabriel Heinze

. Mikael Silvestre

. Rio Ferdinand

. Gabriel Heinze

. Park Ji-Sung

. Cristiano Ronaldo

. Wayne Rooney

. Alan Smith

. Edwin van der Sar

. Ruud van Nistelrooy

list end

Các d?i hu?n luy?n viên

List of 20 items

. A.H. Albut: 1892 - tháng 7 nam 1900

. James West: tháng 7 nam 1900 - 28 tháng 9 nam 1903

. J. Ernest Mangnall: 30 tháng 9 nam 1903 - 19 tháng 8 nam 1912

. John J Bentley: tháng 8 nam 1912 - tháng 12 nam 1914

. John 'Jack' R. Robson: 21 tháng 12 1914 - tháng 10 nam 1921

. John Chapman: 1 tháng 11 nam 1921 - 7 tháng 10 nam 1926 (b? FA bãi nhi?m vì 
m?t lí do không du?c ti?t l?)

. Clarence 'Lal' George Hilditch: tháng 10 nam 1926 - tháng 4 nam 1927

. Herbert Bamlett: tháng 4 nam 1927 - tháng 4 nam 1931

. Walter Crickmer: tháng 4 nam 1931 - tháng 7 nam 1932

. (Adam) Scott Matthewson Duncan: 1 tháng 8 nam 1932 - tháng 11 nam 1937

. Walter Crickmer: tháng 11 nam 1937 - 1945

. Sir Matt Busby: 19 tháng 2 nam 1945 - tháng 6 nam 1969

. Jimmy Murphy: tháng 2 - tháng 8 1958 (t?m th?i thay th? khi Busby ch?a tr? 
v?t thuong sau tai n?n t?i München)

. Wilfred McGuinness: tháng 6 nam 1969 - 29 tháng 12 nam 1970

. Sir Matt Busby: 29 tháng 12 nam 1970 - tháng 6 nam 1971

. Frank O'Farrell: 9 tháng 6 nam 1971 - 19 tháng 12 nam 1972

. Tommy Docherty: 30 tháng 12 nam 1972 - 4 tháng 7 nam 1977

. Dave Sexton: 14 tháng 7 nam 1977 - 30 tháng 4 nam 1981

. Ron Atkinson: tháng 6 nam 1981 - 6 tháng 11 nam 1986

. Sir Alex Ferguson: 6 tháng 11 nam 1986 - hi?n nay

list end

Thành tích

List of 5 items (contains 5 nested lists)

. Gi?i vô d?ch qu?c gia: 15

List of 1 items nesting level 1

. 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 
2001, 2003

list end nesting level 1

. Gi?i h?ng nh?t: 2

List of 1 items nesting level 1

. 1936, 1975

list end nesting level 1

. Cúp FA: 11

List of 1 items nesting level 1

. 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004

list end nesting level 1

. Cúp Liên doàn bóng dá Anh: 2

List of 1 items nesting level 1

. 1992, 2006

list end nesting level 1

. Siêu cúp bóng dá Anh: 15

List of 1 items nesting level 1

. 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 
1996, 1997, 2003

list end nesting level 1

list end

 =

 =

 = (* d?ng do?t cúp)

List of 5 items (contains 5 nested lists)

. Cúp C1: 2

List of 2 items nesting level 1

. 1967-68, 4-1 (th?ng SL Benfica)

. 1998-99, 2-1 (th?ng FC Bayern München)

list end nesting level 1

. Cúp C2: 1

List of 1 items nesting level 1

. 1991

list end nesting level 1

. Cúp Liên l?c d?a:1

List of 1 items nesting level 1

. 1999

list end nesting level 1

. Siêu cúp bóng dá châu Âu:

List of 1 items nesting level 1

. 1991

list end nesting level 1

. D?i th? thao xu?t s?c nh?t trong nam c?a BBC Sports: 2

List of 1 items nesting level 1

. 1968 & 1999

list end nesting level 1

list end

 

K? l?c

List of 6 items

. Tr?n th?ng d?m nh?t: 10-1 v Wolves, Gi?i h?ng nh?t, 15 tháng 10 1892

. Tr?n th?ng d?m nh?t ? gi?i Ngo?i h?ng Anh: 9-0 Ipswich Town tháng 3 nam 1995

. Tr?n th?ng d?m nh?t khi d?u Cúp: 10-0 v Anderlecht, Cúp C1, vòng so lo?i, 26 
tháng 9 1956

. Tr?n th?ng trên sân khách d?m nh?t: 8-1 v

Nottingham Forest

tháng 2 nam 1999

. Tr?n thua d?m nh?t: 0-7 v

Blackburn Rovers,

gi?i h?ng nh?t Anh,

10 tháng 4

1926

. Tr?n thua d?m nh?t khi d?u Cúp: 1-7 v

Burnley,

Cúp FA,

vòng 1,

13 tháng 2

1901

list end

List of 13 items

. C?u th? nhi?u l?n khoác áo nh?t:

Bobby Charlton

754 tr?n

. C?u th? ghi nhi?u bàn nh?t: Bobby Charlton (247 bàn)

. C?u th? ghi nhi?u bàn t?i gi?i vô d?ch nh?t: Bobby Charlton, 199 bàn trong 
giai do?n 1956-73

. C?u th? ghi nhi?u bàn nh?t ? gi?i vô d?ch m?t mùa gi?i:

Dennis Viollet,

32 bàn gi?i h?ng nh?t, 1959-60

. C?u th? ghi nhi?u bàn trong 1 tr?n nh?t:

George Best

6 bàn vào lu?i

Northampton Town,

1970

. C?u th? khoác áo d?i tuy?n qu?c gia nhi?u nh?t: Bobby Charlton, 106 l?n khoác 
áo

d?i tuy?n Anh

. C?u th? thi d?u nhi?u tr?n nh?t t?i

gi?i vô d?ch:

Bobby Charlton, 606 l?n 1956-73

. K? l?c v? s? khán gi? trên sân nhà t?i gi?i vô d?ch:

Old Trafford

70.504 v

Aston Villa,

gi?i h?ng nh?t,

27 tháng 12

1920

. K? l?c v? s? khán gi? trong 1 tr?n d?u:

Maine Road

83.250 v

Arsenal,

gi?i h?ng nh?t,

7 tháng 1

1948

. K? l?c v? s? khán gi? d?n sân Old Trafford: 76.962,

Wolves

v

Grimsby Town,

Cúp FA

vòng bán k?t,

25 tháng 3

1939

. Chu?i tr?n b?t b?i lâu nh?t (trên t?t c? các m?t tr?n): 45 tr?n t?

24 tháng 12

1998

d?n

10 tháng 3

1999

. S? bàn th?ng nhi?u nh?t ghi trong m?t mùa gi?i: 103 bàn ? các mùa 1956/57 và 
1958/59

. S? di?m d?t du?c nhi?u nh?t trong m?t mùa gi?i: 92 di?m ? mùa 1993/94

list end

 

Thi d?u ? gi?i h?ng cao nh?t

 

Manchester United dã thi d?u 79 mùa gi?i ? gi?i d?u cao nh?t c?p qu?c gia (ch? 
có Everton, Aston Villa, Liverpool và Arsenal có nhi?u mùa gi?i hon), các mùa 
gi?i k?t thúc ? các v? trí nhu sau:

 

Table with 4 columns and 11 rows

1

15

12

2

2

12

13

4

3

6

14

2

4

7

15

2

5

2

16

2

6

2

17

1

7

2

18

3

8

6

19

1

9

3

20

0

10

1

21

2

11

3

22

2

table end

 

United là m?t trong 3 câu l?c b? (hai câu l?c b? kia là Liverpool và Arsenal) 
duy nh?t ? Anh có s? l?n k?t thúc mùa gi?i ? v? trí th? nh?t nhi?u hon ? cácv? 
trí khác.

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] Manchester United H-C